Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Flere medarbejdere på landets plejehjem

Ældre Sagen arbejder for bedre bemanding og flere kompetencer på plejehjem.

En undersøgelse om bemandingen på landets plejehjem, som VIVE har foretaget for Ældre Sagen og FOA i november 2017, viser, at en nattevagt i gennemsnit har ansvaret for 20,4 beboere.

Læs: VIVE: Normeringer på danske plejecentre

Det svarer nogenlunde til tidligere undersøgelser, blandt andet Sundheds- og Ældreministeriets rapport fra marts 2016, som fandt, at der i gennemsnit var 24,2 beboere til én nattevagt.

Ældre Sagen mener, det er kritisabelt med kun én vagt til så mange mennesker. Mangel på tid og medarbejdere er to væsentlige årsager til, at det ikke altid er muligt at yde en værdig pleje og omsorg til beboerne på plejehjem.

Ældre Sagen arbejder for at forbedre bemandingen. Medarbejderne skal have tid til at udføre arbejdet på en måde, der understøtter beboernes sociale liv, sundhed og værdighed. Der bør især være flere medarbejdere i aften- og nattetimerne samt i weekender og ferier. 

Store forskelle

Ifølge undersøgelsen foretaget af VIVE, varierer antallet af medarbejdere meget fra plejehjem til plejehjem. På de plejehjem med den bedste normering er der én nattevagt til seks beboere. I den modsatte ende af skalaen er der plejehjem, hvor én nattevagt har ansvaret for helt op til 42 beboere.

Der er også forskelle fra kommune til kommune. I nogle kommuner er der i gennemsnit én nattevagt til 12 beboere, i andre kommuner helt op til 34,2 beboere til én nattevagt. 

Relationen er vigtig

Relationen til den enkelte medarbejder har stor betydning for plejehjemsbeboerne. Kontinuitet blandt medarbejderne, og at de har tid til nærvær og opmærksomhed, er vigtigt for at bevare livskvalitet og sundhed.

Det giver også mulighed for, at medarbejderne kan opdage forandringer hos beboeren og handle på fx urinvejsinfektioner, lungebetændelse eller uplanlagt vægttab. En tidlig opdagelse og indsats er med til at forebygge og mindske unødvendige indlæggelser, som slider hårdt på både helbred og livskvalitet.

Læs også: Plejehjem har brug for personaleløft

Flere beboere med demens

Flertallet af beboerne på plejehjem har en demenssygdom, og denne andel vil højst sandsynlig vokse i takt med den hastige udbredelse af demens. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens forventes det, at antallet af ældre med demens vil stige til ca. 123.000 personer i 2030, svarende til en stigning på ca. 40 % fra 2017.

Det stiller høje krav til personalet, og at de har den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer.

Uden tilstrækkeligt med hænder er der hverken tid eller kræfter til at give mennesker med demens den nødvendige en-til-en kontakt, der skaber ro og tryghed. Vi risikerer også at stå med flere syge mennesker, da presset på ægtefæller og andre pårørende vokser, hvis ikke de får tilstrækkelig hjælp og støtte.

Læs også: Styrket indsats for beboere med demens

Flere kompetencer i personalegruppen

Ældre Sagen arbejder for, at personalets kompetencer udvides. Det er vigtigt, at medarbejderne har flere forskellige kompetencer, der kan imødekomme beboernes fysiske, psykiske og sociale behov.

Der er mange fordele ved tværfaglige medarbejdergrupper, hvor blandt andet pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer er væsentlige. Det kan bidrage til at styrke de sociale og praktiske færdigheder blandt beboerne og øge motivationen til at deltage i aktiviteter.

Tværfagligt samarbejde styrker også medarbejdernes evner til at håndtere konflikter mellem beboerne og afværge udadreagerende adfærd.

Personalet bør også have kompetencer indenfor fx demens, palliation, samarbejde med pårørende samt kost og ernæring, så de har de bedste forudsætninger for at imødekomme beboernes individuelle behov.

Læs også: Fast tilknyttede læger på landets plejecentre

Øget sygeplejefaglighed

Ældre Sagen mener, at sygeplejefagligheden på plejehjem bør styrkes. En større sygeplejefaglighed vil imødekomme udfordringer med unødvendige indlæggelser og multisyge beboere med stort medicinforbrug.

Læs også: Ældrekommissionens rapport (SFI)

Sidst opdateret 22.01.2024