Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Boligtyper til svækkede ældre

Der findes forskellige typer af boliger til svækkede ældre. Boligerne dækker forskellige behov.

 • Plejehjem og beskyttede boliger

  På plejehjem opført før 1988 betaler beboerne for husleje, varme, vand og el. Der betales ikke indskud ved indflytning. Denne form for plejehjem opføres ikke længere. De eksisterende boliger er under udfasning, fordi de er utidssvarende. 
 • Almene plejeboliger

  Plejeboliger er selvstændige lejeboliger, som er opført efter lov om almene boliger. Der oprettes lejekontrakt, betales indskud og husleje, varme, vand og el. Der kan søges boligstøtte. Lån til indskud søges hos kommunen. 
 • Almene ældreboliger

  Ligesom almene plejeboliger, er ældreboliger selvstændige lejeboliger, opført efter lov om almene boliger. Der oprettes således lejekontrakt, betales indskud og husleje, varme, vand og el, og der kan søges boligstøtte. Lån til indskud søges i kommunen. Modsat plejeboliger, har ældreboliger ikke tilknyttet personale døgnet rundt. Derfor er boligerne egnet til ældre, der er i stand til at klare sig i egen bolig uden behov for døgndækning. Man kan blive visiteret til hjemmepleje.
 • Selvejende plejehjem

  Selvejende plejehjem er privatejet, men en meget stor andel af deres drift er offentligt finansieret, og de er i høj grad offentligt reguleret gennem driftsoverenskomster med kommunerne. Samtidig er de non-profit institutioner, hvormed menes, at der ikke kan trækkes et overskud ud af driften.
 • Private friplejehjem

  Friplejehjem er privatejede plejehjem, der har en privat finansiering udover det offentlige tilskud. De er ikke direkte offentligt reguleret gennem en driftsoverenskomst, som tilfældet er for de selvejende institutioner. Det giver det private friplejehjem et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges. Samtidig giver lovgivningen dem mulighed for at trække et overskud ud af driften.

 • Botilbud for voksne

  Botilbud er for personer,  der har behov for særlig støtte, behandling og hjælp til hverdagens gøremål og pleje, grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Man kan visiteres til et botilbud efter serviceloven for hovedsageligt midlertidige ophold og efter almenboligloven, hvis der er tale om mere permanente behov. Kun botilbud visiteret efter almenboligloven giver ret til boligstøtte.

 

Sidst opdateret 02.02.2024