Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark.

Det er vigtigt, at den enkelte pensionist får mulighed for at tilpasse de økonomiske rammer efter egne muligheder, ønsker og behov.

Det danske pensionssystem er allerede blandt verdens bedste, men manglerne og svaghederne skal udbedres.

Ældre Sagen arbejder for:

• at bevare folkepensionen som et fundament for økonomien for alle pensionister

• at alle borgere skal have en pensionsordning, så der ikke er nogen pensionister, der ikke har et supplement til folkepensionen i fremtiden

• at sikre, at der er et incitament til at spare op gennem en arbejdsmarkedspension

• et fleksibelt pensionssystem, der giver mulighed for fleksibel tilbagetrækning og også passer til dem, der ønsker at arbejde efter pensionsalderen.

Læs også: Fremryk reguleringen af pensionerne

Pensionssystemet i Danmark

Det danske pensionssystem består af flere søjler, der tilsammen sikrer vores økonomi, når vi går på pension:

• offentlig pension

• arbejdsmarkedspension

• privat pension

Ældre Sagen ser det som en styrke i pensionssystemet, at de forskellige søjler supplerer hinanden.

Formål med pensionssystemet

Pensionssystemet sikrer mod økonomisk fattigdom, og giver flere pensionister mulighed for at fastholde deres levestandard, når de bliver pensionister.

Samtidig er pensionssystemet indrettet til at håndtere udfordringerne ved ændringer i befolkningens alderssammensætning og stigende levealder.

Pensionssystemets tre søjler

Derfor skal vi bevare et pensionssystem, der hviler på flere søjler:

• en skattefinansieret offentlig pension, hvor størrelsen af pensionen afhænger af indkomst

• arbejdsmarkedspensioner, der bygger på løbende opsparing i den erhvervsaktive alder

• individuelle pensionsordninger og anden privat opsparing, suppleret med muligheden for fortsat arbejde.

Pensionens størrelse følger lønudviklingen

Aftalen om fuld lønregulering af folkepensionen (FL19) sikrer, at folkepensionen vokser i takt med lønudviklingen for de erhvervsaktive.

Folkepensionen vil også i fremtiden udgøre en stor del af indkomsten for mange pensionister.

Samtidig vil folkepensionen være med til at sikre en stabil indkomst, når udbetalingen fra eventuel egen pensionsordning svinger med afkastet på de finansielle markeder.

Derfor er det hverken ønskeligt eller realistisk, at den skattefinansierede folkepension kan erstattes af private pensionsordninger.

Læs også: Ældre Sagens forslag til Finanslov 2024 - fremryk regulering af pensionen

Folkepension som stabilt fundament

Ældre Sagen arbejder derfor for at bevare folkepensionen som det sikre fundament for pensionisternes økonomi.

Det gælder både for de pensionister, der ikke har store indtægter ved siden af, og for dem, der har en pensionsopsparing.

Folkepensionen lægger nemlig en bund under indkomsten, når uro på kapitalmarkederne giver fald i pensionen, når ratepensionen løber ud, eller når huspriserne falder.  

Det skal kunne betale sig at spare op

Ældre Sagen arbejder for, at det skal kunne betale sig at spare op til pension.

Opsparingen i arbejdsmarkedspensioner vokser fortsat, fordi mange medlemmer endnu ikke har indbetalt bidrag i et fuldt arbejdsliv.

I takt med at flere har indbetalt til en arbejdsmarkedspension gennem et helt arbejdsliv, vil denne pension udgøre en væsentlig del af den samlede pension for flere og flere pensionister.

Det er vigtigt for de obligatoriske pensionsordningers legitimitet, at det er økonomisk fordelagtigt at spare op. Det har man sikret med indførelsen af målrettet aldersopsparing og forbedringen af fradragsreglerne for indbetaling til livsvarig pension og ratepension.

Individuelle pensionsordninger er vigtige. Dels fordi der er en del, der ikke har adgang til en arbejdsmarkedspension, dels fordi det giver mulighed for tilpasning til individuelle ønsker sammen med øvrig opsparing fx i fast ejendom.

Pensionssystemet skal være fleksibelt

Pensionssystemet skal være fleksibelt, så det understøtter den enkeltes valg i forhold til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Læs også: Hvornår skal jeg gå på pension?

Ældre Sagen arbejder for, at pensionssystemet ikke opstiller rigide regler eller straffer økonomisk.

Det skal være muligt at kunne gå ned i tid og supplere indkomsten med udbetaling fra sin pensionsordning. Det skal også være økonomisk fordelagtigt at spare op til pension, selvom man delvist er gået på pension. Og der skal være et incitament til at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen, enten på fuldtid eller på deltid, samtidig med, at man modtager pension.

Alle skal omfattes af pensionsordning

Når de fleste pensionister gradvist har opbygget egne pensionsordninger, vil det give øget ulighed, hvis der fortsat er en restgruppe i den erhvervsaktive alder, der ikke har en supplerende pensionsordning.

Der er taget hul på at løse dette problem med aftalen om gradvist at indbetale op til 3,3% af de fleste overførselsindkomster til Obligatorisk Pension. Men det er ikke nok.

Der er stadig grupper af lønmodtagere og selvstændige, som aldrig bliver omfattet af en pensionsordning, der vil sikre dem et tilstrækkeligt supplement til folkepensionen.

Ældre Sagen arbejder for, at alle pensionister skal have deres egen pensionsordning, samtidig med at modregningen i sociale ydelser ikke må gøre pensionsopsparing meningsløs.

Læs også: Nej til forringelser af pensionisters ydelser

 

 

Sidst opdateret 07.02.2024