Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
Claudi Thyrrestrup fotooptagelse "Snorresgade" 12. oktober 2018.

Ældre Sagens historie

Fra idé til folkesag

Ældre Sagen blev stiftet i 1986 med det formål at give ældre i Danmark bedre mulighed for at leve gode liv – hele livet. Det er i dag en folkesag med rødder tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.

Ældre Sagen blev stiftet 14. oktober 1986 med Bjarne Hastrup som administrerende direktør. Bag den nye forening stod Ældre Fonden, som vi deler historie med, og vores fælles historie går helt tilbage til 1910.

Lancering af Ældre Sagen 1986-87

Den egentlige lancering af Ældre Sagen sker i januar 1987. Her husstandsomdelte vi vores første medlemsblad og opfordrede danskere over 18 år til at melde sig ind. Det blev en overvældende succes.

Allerede få uger efter lanceringen havde Ældre Sagen rundet 50.000 medlemmer. Og inden året var omme, var medlemstallet oppe på 90.000. Ældre Sagen havde på få måneder fået flere medlemmer end alle politiske partier tilsammen.

I løbet af foråret 1987 blev der gennemført valg til Ældre Sagen lokale bestyrelser over hele landet. Og allerede 4. juni 1987 kunne de sende deltagere til Ældre Sagens første delegeretforsamling. Her blev der valgt otte medlemmer til Ældre Sagens allerførste bestyrelse.

På rekordtid var der opbygget en landsdækkende, lokalt forankret medlemsorganisation med demokratiske valg af på alle niveauer.

Det moderne Ældre Sagen fra 1990 til i dag

Op gennem 1990’erne steg medlemstallet stødt, og engagement blandt de frivillige fulgte med. Meget hurtigt fik vi det Ældre Sagen, vi kender i dag: Et folkeligt forankret fællesskab med mange lokale aktiviteter og en fælles, slagkraftig stemme, der konstruktivt bidrager til udviklingen af velfærdsstaten, men også kan tale magthaverne midt imod.

I dag har medlemstallet rundet 970.000, og antallet af frivillige er nået op på 20.000. Aldrig har opbakningen været større. Det er naturligvis med til at øge foreningens slagkraft, men antallet af medlemmer har aldrig været målet i sig selv.

Målet har altid været at skabe rammerne for gode ældreliv i Danmark. Liv fulde af livskvalitet, livskraft og ligeværd. Ældre skal anerkendes som ligeværdige borgere og have ret til at bestemme over egen tilværelse. De skal have mulighed for at klare sig længst muligt på egne betingelser med en forsvarlig og værdig pleje for de ældre, der oplever et behov for støtte og omsorg.

Det er i kort form Ældre Sagens værdigrundlag. Værdier, der har deres udspring helt tilbage i 1910.

Tiden fra 1910 frem mod lancering af Ældre Sagen

I 1910 blev organisationen Ensomme Gamles Værn stiftet. Det var selv samme organisation, der 75 år senere blev omdannet til en fond og året efter stiftede Ældre Sagen.

Ensomme Gamles Værn – også kaldet EGV – opstod blandt studerende og borgere fra København, der så et behov for at hjælpe og støtte fattige og ensomme gamle.

Med penge fra juleindsamlinger og private donationer åbnede EGV såkaldte vinterstuer i København, hvor gamle kunne mødes og hygge sig. Der blev der også rejst penge til alderdomshjem og kolonier på landet, så gamle fra fattige kår kunne få et ferieophold uden for byen. Noget der ellers var forbeholdt borgerskabet.

Helt op til 1960'erne var EGV’s arbejde alene baseret på private midler og frivillig arbejdskraft, men efterhånden som velfærdsstaten udviklede sig i 1960’erne og 1970’erne blev aktiviteten i EGV udvidet betydeligt.

Kommunerne tog ganske vist over på driften af ældrepleje i Danmark, men det skete ofte i tæt samarbejde med private organisationer som EGV, der skød penge i nye plejehjem, beskyttede boliger, omsorgscentre og kollektivboliger landet over.

I 1970’erne havde EGV flere tusinde lønnede medarbejdere i ældreplejen og en gruppe på cirka 1000 frivillige, der engagerede sig i de gamles sag – eller gamlesagen, som de kaldte den.

På få årtier gik EGV fra at være et lille filantropisk foretagende i København til at være en landsdækkende, professionel serviceorganisation med ekspertise i alt fra hjælpemidler til boformer for ældre. Derudover kunne EGV også tilbyde ferier til sydens sol.

De sidste år inden lanceringen af Ældre Sagen

I 1985 skete der store forandringer. EGV blev omdannet til en social-humanitær fond, kaldet Ældre Fonden. Fondens boliger blev ført videre i Danmarks Almennyttige Boligselskab og rejseaktiviteterne blev ført videre i Senior Rejser A/S.

Opsplitningen i en fond og datterselskaber skete på grund af en ændring i fondslovgivningen, der gjorde opsplitningen nødvendig, men også fordi EGV med den nye fond havde et ønske om at arbejde mere bredt og humanitært for alle ældre i Danmark.

Ældre Sagen var en af Ældre Fondens første initiativer. Ønsket var at skabe en folkelig og lokalt forankret medlemsorganisation, der kunne engagere danskerne i de ældres sag.

Fonden findes i dag under navnet Fonden Ensomme Gamles Værn. Det er en moderne, forskningsbaseret humanitær fond, der støtter og skaber projekter, som hjælper socialt og økonomisk svage ældre.

Ældre Sagen og Fonden er i dag helt uafhængige af hinanden, men vores historie har et fælles udspring: Ønsket om at skab gode ældreliv.

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte det hele som en enkel, filantropisk idé om at få fattige, ensomme ældre ud af de københavnske baggårde og samle dem i værdige fællesskaber.

I dag er verden en anden, men kampen for det gode ældreliv lever videre. I Ældre Sagen er det blevet en folkesag.

Ældre Sagen i to ordÆldre Sagen fik sit navn i 1986. Det var et reklamebureau, der fandt på at stave navnet i to ord. Det skulle være let at læse og let at genkende. Stavemåden i to ord kaldes en særskrivning, og selvom stavemåden måske er lidt sær, så er den ikke i strid med retstavningen, da der er tale om et navn – et såkaldt brand.
Ældre Sagens og

Politisk arbejde

Vicedirektør Michael Teit Nielsen forklarer, hvordan Ældre Sagen arbejder politisk.
Vores frivillige

Mangfoldig og lokalt forankret

Ældre Sagens frivillige er organiseret i 215 lokalafdelinger i hele landet. Sammen gør de hver dag en kæmpe forskel for tusindvis af ældre i Danmark.

Sidst opdateret 07.02.2024