Kend regler og satser for førtidspension.

Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension

Find satserne for førtidspension 2017.

Ældre Sagen førtidspension satser 2017Der findes to typer førtidspension:

  • Førtidspension tilkendt før 01.01.2003, "gammel" førtidspension
  • Førtidspension tilkendt efter 01.01.2003, "ny" førtidspension

Du er omfattet af de gamle regler, hvis du har fået førtidspension eller invaliditetsydelse før 01.01.2003. Også hvis din tilkendte pension skal revurderes.

Hvem kan søge førtidspension

Førtidspension tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen hvis:

  • Arbejdsevnen er varigt nedsat.
  • Arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsøge dig selv - heller ikke i fleksjob.
  • Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Personer i alderen fra 18 år-39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Ret til fuld førtidspension er afhængigt af hvor mange år ansøger har boet i Danmark fra sit 15. år og tilkendelsestidspunktet for førtidspension.

Ansøgning

Tilkendelse af førtidspension forudsætter som udgangspunkt, at du som ansøger har gennemgået et ressourceforløb. Ressourceforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i ansøgers muligheder og behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløbets formål er at udvikle arbejdsevnen gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Det er kommunen, som bevilger førtidspension. Inden du får tilkendt førtidspension, skal sagen behandles af et rehabiliteringsteam på et møde hvor ansøger og sagsbehandleren deltager. Det er tilladt at tage en bisidder med fx familie eller din faglige organisation. Rehabiliteringsteamet består af medlemmer fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Rehabiliteringsteamet kan enten indstille til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden foranstaltning.

Alle, der skal have behandlet sin sag i rehabiliteringsteamet, skal have lavet en såkaldt rehabiliteringsplan. I skemaet beskrives ansøgers erfaringer, ressourcer, jobønsker og helbreds oplysninger.

Tilkendes førtidspension resten af ens liv

Førtidspension er en varig ydelse hvor det kræves at arbejdsevnen er nedsat til det ubetydelige. Man kan dog få tilkendt førtidspension, hvor der samtidig træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt. Der skal være tale om en alvorlig lidelse med et uforudsigeligt forløb. Hvis du bliver i stand til at forsørge dig selv, kan din førtidspension gøres hvilende og i særlige tilfælde kan din førtidspension frakendes.

Læs mere om førtidspension i håndbogen "Værd at vide"

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

spørgsmål og svar om førtidspension

Har det konsekvenser for andre af mine økonomiske forhold, at jeg får ny førtidspension?

Ja, hvis du har indtægter udover pensionen. Førtidspensionen nedsættes, hvis du har indtægter ud over pensionen. Det er din og din ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen.

Du kan godt have et mindre arbejde ved siden af førtidspensionen. Men når din supplerende arbejdsindtægt når en hvis størrelse, modregnes indtægten.

Læs mere om beregning af førtidspension i håndbogen "Værd at vide"

Er der andet, jeg bliver berettiget til, hvis jeg modtager ny førtidspension?

Du kan i særlige tilfælde få supplerende hjælp til såkaldte enkeltudgifter, hvis du er tilkendt førtidspension efter den 1.1.2003. Det er en betingelse at:

  • Der er sket ændringer i dine forhold.
  • Du kan ikke selv kan afholde udgiften.
  • Udgifterne er opstået som følge af et behov, du ikke kunne forudse.

Du kan fx søge økonomisk tilskud hos din kommune til medicin, sygebehandling eller uforudsete enkeltudgifter. Du kan også søge om boligstøtte.

Læs mere om boligstøtte i håndbogen "Værd at vide"

Er der andet, jeg bliver berettiget til, hvis jeg modtager førtidspension, der er tilkendt inden den 1.1.2003?

Der er fælles bestemmelser for folkepension og førtidspension. Du kan søge om personligt tillæg hos kommunen. Tillægget ydes til økonomisk vanskeligt stillede førtidspensionister.

Du kan søge personligt tillæg til enkeltudgifter som flytning, egenbetaling af briller, diætkost m.m.

Du kan få nedsat din medielicens til det halve, hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 pct., er blind eller svagtseende.

Kontakt din kommune eller Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål.

Skal jeg selv søge om folkepension, når jeg når alderen for folkepension eller sker det automatisk?

Du behøver ikke gøre noget. Som førtidspensionist overgår du automatisk til folkepension, uden du behøver at søge om det. Hvis du er tilkendt førtidspension, ændres den automatisk til folkepension måneden efter, du er nået folkepensionsalderen.

Sidst opdateret 24.04.2017