""

Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension 2019

FØRTIDSPENSION SATSER 2019 (Efter nye regler)
  Enlig Gift/samlevende
Pr. måned 18.875 kr. 16.044 kr.
Pr. år 226.500 kr. 192.528 kr.

 

FØRTIDSPENSION SATSER 2019 (Efter gamle regler)

Alm. førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Mellemste førtidspension Højeste førtidspension
Grundbeløb  6.315 kr. 6.315 kr. 6.315 kr.
6.315 kr.
Pensionstillæg – gift/saml.  3.170 kr. 3.170 kr.
3.170 kr.
3.170 kr.
Pensionstillæg – reelt enlig  6.560 kr. 6.560 kr.
6.560 kr.
6.560 kr.
Førtidsbeløb   1.642 kr. (x) (*)     
Invaliditetsbeløb     3.138 kr. (x)(*)(o) 3.138 kr. (x)(*)(o)
Tillægsydelse  3.138 kr. (x)(*)(o)  1.496 kr. (x) (*) (o)    
Erhvervsudygtighedsbeløb        4.237 kr. (*)
Pension i alt – gift/saml. 12.623 kr.  12.623 kr.
12.623 kr.
16.860 kr.
Pension i alt – reelt enlige 16.013 kr.  16.013 kr.
16.013 kr.
20.250 kr.
         
 (x) Skattefrit
 (*) Uafhængigt af anden indtægt
 (o) Bortfalder for alle ved pensionsalderen

 

Se flere satser og 2019-satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Der findes to typer førtidspension:

  • Førtidspension tilkendt før 01.01.2003, "gammel" førtidspension
  • Førtidspension tilkendt efter 01.01.2003, "ny" førtidspension

Du er omfattet af de gamle regler, hvis du har fået førtidspension eller invaliditetsydelse før 01.01.2003. Også hvis din tilkendte pension skal revurderes.

Hvem kan søge førtidspension

Førtidspension tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen hvis:

  • Arbejdsevnen er varigt nedsat.
  • Arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv - heller ikke i fleksjob.
  • Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Personer i alderen fra 18 år-39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Ret til fuld førtidspension er afhængigt af hvor mange år ansøger har boet i Danmark fra sit 15. år og tilkendelsestidspunktet for førtidspension. 

Ansøgning

Tilkendelse af førtidspension forudsætter som udgangspunkt, at du som ansøger har gennemgået et ressourceforløb. Ressourceforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i ansøgers muligheder og behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløbets formål er at udvikle arbejdsevnen gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Fra 1. juli 2018 er det det blevet præciseret at et resurseforløb ikke skal iværksættes, hvis det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af særlige helbredsmæssige forhold, betydelige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom.

Det er kommunen, som bevilger førtidspension. Inden du får tilkendt førtidspension, skal sagen behandles af et rehabiliteringsteam på et møde hvor ansøger og sagsbehandleren deltager. Det er tilladt at tage en bisidder med fx familie eller din faglige organisation. Rehabiliteringsteamet består af medlemmer fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Rehabiliteringsteamet kan enten indstille til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden foranstaltning.

Alle, der skal have behandlet sin sag i rehabiliteringsteamet, skal have lavet en såkaldt rehabiliteringsplan. I skemaet beskrives ansøgers erfaringer, ressourcer, jobønsker og helbreds oplysninger.

Læs også: Må jeg arbejde som førtidspensionist? 

Førtidspensionens varighed

Førtidspension er en varig ydelse, som kræver, at arbejdsevnen er nedsat til det ubetydelige. I de fleste tilfælde tilkendes førtidspension, indtil man når pensionsalderen.

Man kan dog få tilkendt førtidspension, hvor der samtidig træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt. Der skal være tale om en alvorlig lidelse med et uforudsigeligt forløb.

Hvis du bliver i stand til at forsørge dig selv, kan din førtidspension gøres hvilende og i særlige tilfælde kan din førtidspension frakendes.

Læs mere om førtidspension i håndbogen "Værd at vide"

spørgsmål og svar om førtidspension

Har det konsekvenser for andre af mine økonomiske forhold, at jeg får ny førtidspension?

Ja, hvis du har indtægter udover pensionen. Førtidspensionen nedsættes, hvis du har indtægter ud over pensionen. Det er din og din ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen.

Du kan godt have et mindre arbejde ved siden af førtidspensionen. Men når din supplerende arbejdsindtægt når en hvis størrelse, modregnes indtægten.

Læs mere om beregning af førtidspension i håndbogen "Værd at vide"

Er der andet, jeg bliver berettiget til, hvis jeg modtager ny førtidspension?

Du kan i særlige tilfælde få supplerende hjælp til såkaldte enkeltudgifter, hvis du er tilkendt førtidspension efter den 1.1.2003. Det er en betingelse at:

  • Der er sket ændringer i dine forhold.
  • Du kan ikke selv kan afholde udgiften.
  • Udgifterne er opstået som følge af et behov, du ikke kunne forudse.

Du kan fx søge økonomisk tilskud hos din kommune til medicin, sygebehandling eller uforudsete enkeltudgifter. Du kan også søge om boligstøtte.

Læs mere om boligstøtte i håndbogen "Værd at vide"

Må jeg arbejde samtidig med, at jeg modtager førtidspension?

Der er forskellige regler, alt efter om du har fået bevilget din førtidspension før eller efter 01.01.2003.

  • Er førtidspensionen bevilget før 1/1 2003, kan du udnytte din resterhvervsevne. Hvis du fx har fået bevilget den mellemste førtidspension, så er din resterhvervsevne 1/3 og du kan arbejde 12-13 timer om ugen. 
  • Har du fået bevilget din førtidspension efter 1/1 2003, har kommunen vurderet, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Du bør derfor kontakte din kommune, for at få vurderet, om du kan påtage dig arbejde. 

Hvis du arbejder samtidig med, at du får førtidspension, vil din arbejdsindkomst blive medtaget i indtægtsgrundlaget, når din førtidspension skal beregnes. 

Læs mere om reglerne i artiklen: "Må jeg arbejde som førtidspensionist?"

Er der andet, jeg bliver berettiget til, hvis jeg modtager førtidspension, der er tilkendt inden den 1.1.2003?

Der er fælles bestemmelser for folkepension og førtidspension. Du kan søge om personligt tillæg hos kommunen. Tillægget ydes til økonomisk vanskeligt stillede førtidspensionister.

Du kan søge personligt tillæg til enkeltudgifter som flytning, egenbetaling af briller, diætkost m.m.

Du kan få nedsat din medielicens til det halve, hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 pct., er blind eller svagtseende.

Kontakt din kommune eller Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål.

Skal jeg selv søge om folkepension, når jeg når alderen for folkepension, eller sker det automatisk, når jeg er førtidspensionist?

Du behøver ikke gøre noget. Som førtidspensionist overgår du automatisk til folkepension, uden du behøver at søge om det. Hvis du er tilkendt førtidspension, ændres den automatisk til folkepension måneden efter, du er nået folkepensionsalderen.

Har en udbetalt erstatning konsekvenser for min førtidspension?

Nej, ikke hvis erstatningen bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Har formue betydning for størrelsen af min førtidspension?

Nej, din formue har ikke betydning, når din førtidspension skal beregnes, fordi førtidspension kun bliver beregnet på baggrund af dine skattepligtige indkomster.

Læs mere om beregning af førtidspension i håndbogen ”Værd at vide”

Skal jeg betale til ATP, hvis jeg modtager førtidspension?

Du skal betale til ATP, hvis du har fået førtidspension tilkendt efter den 1.1.2003. Hvis du har fået førtidspension tilkendt før 1.1.2003, må du selv vælge, om du vil betale til ATP-ordningen. 

ATP er en livslang pension, som bliver udbetalt fra og med folkepensionsalderen.

Kan jeg stadig få invaliditetsbeløb, når jeg begynder at få folkepension?

Ja, du kan beholde invaliditetsydelsen, til du er 67 år, hvis du har fået tilkendt ydelsen før den 1. januar 2002 og modtager den, frem til du overgår til folkepension.

Læs mere om invaliditetsydelse i håndbogen "Værd at vide"

Hvad er supplerende arbejdsmarkedspension?

Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) er en pension, du kan vælge at betale til, hvis du er førtidspensionist. Hvis du betaler til SUPP, får du en ekstra udbetaling hver måned, når du bliver folkepensionist.

Læs mere om SUPP på Borger.dk

Kan jeg få økonomisk støtte til tandbehandling og medicin, når jeg er førtidspensionist efter de ”gamle” regler?

Du kan få støtte, hvis du har en positiv tillægsprocent, og din formue er under 87.900 kroner. Hvor meget du kan få, afhænger af tillægsprocenten. Du kan ikke få støtte, hvis din personlige tillægsprocent er 0, eller hvis du har en formue på mere end 87.900 kroner. Når har fået tilkendt din førtidspensionen før 1.1.2003, har du samtidig fået beregnet en personlig tillægsprocent

Hvorfor får jeg ikke samme boligstøtte som min nabo, når vi begge er førtidspensionister?

Det kan skyldes, at I er tilkendt førtidspension på forskellige tidspunkter. Hvis du er tilkendt førtidspension før 2003, får du boligydelse. Hvis du er tilkendt førtidspenion efter 2003, får du boligsikring. Det er to forskellige beregninger, og boligydelsen er højere end boligsikringen. Alle folkepensionister får boligydelse.

Sidst opdateret 31.07.2019

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

Læs hele mærkesagen om pension