Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Få tilskud til plejebolig

Du kan få boligydelse, hvis du flytter i en ældrebolig eller plejebolig.

I plejeboliger og ældreboliger kan du søge om boligydelse til hjælp til huslejen. De almindelige regler om boligstøttens maksimum gælder ikke.

Får du tilbudt en plejebolig med en høj husleje, skal du ikke umiddelbart blive nervøs for økonomien.

Beregningen af boligydelsen er helt uafhængig af ægtefællens/samleverens indtægter og formue, hvis kun den ene flytter i plejebolig.

Sådan bliver din boligydelse udregnet

Boligydelse til plejeboliger beregnes ud fra oplysninger om:

  • Boligens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Den personlige indkomst
  • Formue 973.800 kroner i 2024 (940.800 kroner i 2023) inklusive eventuel ejendomsværdi af fast ejendom minus gæld.

Det er en god idé at undersøge, om der sker ændringer i folkepensionens størrelse, inden boligydelsen beregnes.

Du kan søge om lån til betaling af beboerindskud hos kommunen.

Boligydelse søger du digitalt på borger.dk. Er du fritaget for digital selvbetjening, kan du få  et ansøgningsskema tilsendt eller udleveret. Udbetaling Danmark foretager beregning og udbetaling af boligstøtte.

Ældre Sagens seniorvejledere kan vejlede dig om økonomi, henvendelser fra kommunen og meget mere.

Hvis du har fast ejendom

Ved beregning af boligydelsen følger formuen den, der er registreret som ejer af formuen.

Hvis den ægtefælle, der flytter i plejebolig, er eneejer af fast ejendom ifølge skødet, så indgår ejendomsvurdering minus gæld i formueopgørelsen hos denne, også selvom ægtefællerne er gift og har fælleseje. Hvis begge ægtefæller står på skødet, så deles formuen ved beregningen.

Når formuen er opgjort, og hvis den overstiger 973.800 kroner i 2024 (940.800 kroner i 2023), beregnes et formuetillæg, der lægges oven i den personlige indkomst, når boligydelsen skal beregnes.

Boligens størrelse

Er du alene, har du ret til boligydelse til 65 m2. Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, kan du få boligydelse op til 75 m2.

Er I to, har I ret til boligydelse til 85 m2. Hvis boligarealet er større, reduceres boligudgiften i forhold til de overskydende kvadratmeter.

Læs også: Boligydelse - støtte til din bolig

Hvis den, der bliver boende i den hidtidige bolig, modtager folkepension eller ”gammel førtidspension”, så har den tilbageblevne ret til at få beregnet boligydelse efter samme antal m2, som hidtil. Det kaldes arealdispensation.

Kontakt Udbetaling Danmark for beregning af boligydelsen i plejeboligen og i den hidtidige bolig.

Pension, når den ene flytter i plejebolig

Ægtepar eller samlevende par, hvor begge er pensionister, får omregnet pensionerne efter satsen for reelt enlige. Det er kun egne indtægter, som indgår i beregningen af pensionen.

Når der er meldt flytning til folkeregistret, er det en god idé at ringe til Udbetaling Danmark og oplyse, at man nu lever adskilt.

Læs i håndbogen "Værd at vide" om økonomi ved indflytning i plejebolig

Andre tillæg

Når pensionerne er omregnet efter satserne for enlige, bør du undersøge, om du/I er berettiget til helbredstillæg, og ældrecheck. Den likvide formue må ikke overstige 99.200 kroner i 2024 (95.800 kroner i 2023), og den personlige tillægsprocent skal være over 0.

Vær også opmærksom på muligheden for varmetillæg. Størrelsen af den personlige tillægsprocent står i årsbrevet fra Udbetaling Danmark.

Er du økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge kommunen om et personligt tillæg til flytning af møbler, dobbelt husleje og lignende.

Du kan også søge om et løbende personligt tillæg, hvis dit rådighedsbeløb er meget lille, når alle udgifter er betalt.

Læs mere om personligt tillæg

Læs i håndbogen "Værd at vide" om beboerindskud

Sidst opdateret 25.01.2024