""

Pårørende

Støtte til pårørende

Ældre Sagen kæmper for bedre vilkår for pårørende. Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre.

Pårørende yder et meget vigtigt bidrag ved at hjælpe svækkede eller syge familiemedlemmer.

Hjælpen kan betyde, at svækkede ældre kan opretholde et værdigt og meningsfuldt liv på trods af sygdom og svækkelse.

De fleste pårørende hjælper gerne, når der er brug for det. Men mange oplever at at ikke de bliver anerkendtog støttet i deres indsats.

Bedre vilkår for pårørende
Det er en mærkesag for Ældre Sagen, at pårørende skal have bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe godt på sig selv, samtidig med at de hjælper andre.

Ældre Sagen arbejder politisk for skabe bedre vilkår for pårørende og opfordrer derfor politikere til at skrive støtte til pårørende ind i serviceloven og sundhedsloven.

Lovgivning med specifikt fokus på pårørendes ret til støtte vil give kommunerne en konkret ramme for bedre at kunne udarbejde konkrete tilbud og information om om viden, støtte, aflastning og rådgivning

Læs også: Skriv støtte til pårørende ind i serviceloven og sundhedsloven

Svært at være pårørende
Mange pårørende kender ikke til de muligheder for hjælp pg støtte der findes i dag og de oplever, at det kan være svært at få kontakt til myndigheder og medarbejdere.

Pårørende efterlyser mere information og et samlet overblik over hjælpesystemet er indviklet. I mødet og samarbejdet med medarbejdere savner pårørende ofte anerkendelse og lydhørhed, og at deres viden og erfaringer som pårørende bliver brugt i plejen og omsorgen for den svækkede.

Mange oplever også, at det kan være forbundet med store omkostninger socialt, økonomisk, arbejds- og helbredsmæssigt at hjælpe gennem længere tid.

Ansæt pårørendevejledere
En måde, kommunerne kan understøtte pårørende på, er ved at ansætte pårørendevejledere. Vejlederne kan rådgive pårørende, så de får mulighed for at at passe på sig selv, når de hjælper deres nærmeste.

Pårørende er en stor ressource for samfundet og sparer hvert år kommunerne og regionerne for rigtig mange penge.

Svækkede ældre uden pårørende modtager nemlig mere hjemmehjælp, går oftere til læge og er indlagt på sygehus i længere tid, end ældre der ikke har pårørende.

Læs også: Kommuner bør ansætte pårørendevejledere

750.000 er pårørende
750.000 danskere hjælper en eller flere ældre. Ældre Sagen gennemførte i 2016 en undersøgelse blandt næsten 1300 ægtefæller eller samlevere til modtagere af hjemmehjælp.

Undersøgelsen viser, at næsten hver fjerde ægtefælle til en hjemmehjælpsmodtager hjælper seks timer eller mere dagligt. 400.000 står alene 57 pct. er alene om at hjælpe ægtefællen.

Hjælpen omfatter en lang række opgaver såsom praktisk hjælp, hjælp til at spise, personlig pleje og kontakt til myndigheder.

Over halvdelen af ægtefællerne til hjemmehjælpsmodtagere kender ikke til kommunernes tilbud om støtte.

Læs også: Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere, 2016

Individuelle grænser for hjælp fra pårørende
Ældre Sagen mener, at det er et individuelt anliggende, hvor meget vi som pårørende kan og skal hjælpe ældre familiemedlemmer. Ligesom det er op til den enkelte person, hvor meget hjælp man gerne vil modtage fra sin familie.

Der er dog grænser for, hvilke opgaver pårørende skal hjælpe med.

Det er Ældre Sagens holding, at fx personlig pleje og behandlingsopgaver er professionelle opgaver, som bør varetages af kompetente medarbejdere i ældreplejen og på hospitalerne.

Læs også: Grænser for pårørendes indsats

Sidst opdateret 13.11.2019