Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre. Pas godt på de pårørende.

Pårørende

Støtte til pårørende

Kommuner bør ansætte pårørendevejledere

Pårørendevejledere skal støtte pårørende, der får flere og flere opgaver i plejen og omsorgen af ældre slægtninge.

Pårørende inddrages efterhånden mere og mere i ældre slægtninges ve og vel.

Derfor er der et voksende behov for at støtte og styrke de mange pårørende, som allerede hjælper og gerne vil blive ved med det.

Ældre Sagen arbejder for, at kommuner landet over ansætter pårørendevejledere, der kan hjælpe de pårørende.

I øjeblikket har ti kommuner en pårørendevejleder. Det er efter Ældre Sagens opfattelse alt for få.

Læs også: Få kommuner har en pårørendevejleder ansat

Pårørendevejledere hjælper på tværs af diagnoser

Mange kommuner har tilbud til pårørende til demensramte, men der er en række andre diagnoser og problematikker, hvor kommunernes tilbud er alt for tilfældige eller slet ikke findes.

En pårørendevejleder kan gå på tværs af diagnoser og tilbyde hjælp ud fra belastningens karakter og varighed fremfor alene ud fra diagnosen. En pårørendevejleder skal tage udgangspunkt i den enkelte pårørendes situation og behov.

Pårørendevejledere skal sikre, at pårørende ikke pålægges opgaver, som de ikke kan magte.

Offentlig pleje er utilstrækkelig
For de fleste pårørende er det naturligt at hjælpe, men 44 pct. svarer i en undersøgelse fra 2017, at de hjælper, fordi den offentlige omsorg og pleje ikke er tilstrækkelig.

Over en tredjedel oplever, at de må tilsidesætte sig selv, og godt en fjerdedel har skyldfølelse og dårlig samvittighed. Hver femte føler sig alene med ansvaret for at hjælpe.

Læs også: Ældre Sagens pårørendeundersøgelse 2017

Pårørendevejledere skal være med til at anerkende pårørende og gøre de opgaver, pårørende udfører, synlige for de professionelle hjælpere i den kommunale hjemmepleje eller på plejehjem.

Skal vejlede pårørende 

En pårørendevejleder skal tage udgangspunkt i den enkelte og sikre, at pårørende ikke pålægges opgaver, de ikke kan magte.

Pårørendevejledere skal tilbyde:

 • Vejvisning til kommunens tilbud, så pårørende får den kortest mulige vej til hjælp, når de henvender sig til kommunen.
 • Tilbud om individuelle samtaleforløb, der kan støtte pårørende i at tilpasse sig den nye hverdag.
 • Juridisk og social vejledning og rådgivning.
 • Tilbud om netværksgrupper for pårørende, som giver mulighed for at møde ligestillede.
 • Temaaftener og cafémøder om relevante og aktuelle emner for pårørende, hvor man får både netværk og ny viden.
 • Opsøgende arbejde blandt ”nye” pårørende, så man sikrer, at pårørende tilbydes hjælp i tide.
 • Hjælp til at få et godt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende.
 • Kursusforløb, hvor pårørende bliver klogere på, hvordan de kan handle i forhold til bestemte sygdomme, og hvor man forberedes på pårørenderollen og lærer at passe godt på sig selv.

Læs også: Indfør Bedstes første sygedag

Flere kommuner har allerede tilbud til pårørende, men de varierer meget fra kommune til kommune. Nogle tilbud er knyttet til specifikke diagnoser såsom demens.

Støtten til pårørende er en investering

Ældre Sagen vurderer, at det vil koste omkring 50 millioner kroner årligt at ansætte pårørendevejledere i alle kommuner.

Læs også: Pårørende gør en stor indsats

Ældre Sagen mener, at udgiften til pårørendevejledere skal ses som en investering, som opvejes af de fordele, kommunerne opnår ved at ansætte pårørendevejledere, og som blandt andet omfatter:

 • At pårørende forbliver raske og kan være aktive på arbejdsmarkedet og kan blive ved med at hjælpe deres nærtstående.
 • At pårørende får viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt.
 • At pårørende bliver bedre til at passe på sig selv.
 • At pårørende ikke står alene med omsorgsopgaver, som de ikke magter. Udgifterne til pårørendevejledere vil kunne reducere udgifter til pårørendes sygedagpenge, stress, behandling mv., i tilfælde af, at pårørende bliver syge på grund af de omsorgsopgaver, de påtager sig.

Læs også: Grænser for pårørendes indsats

Læs undersøgelsen: Kommunernes tilbud til pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Ældre Sagen støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket. Få hjælp til at overskue visitering, pasning, fuldmagter og økonomi. 

Læs gode råd om at være pårørende

Sidst opdateret 29.09.2017