Bistands- og plejetillæg

Sidst redigeret den 15.01.2024

Bistandstillæg eller plejetillæg kan søges af personer mellem 18 og folkepensionsalderen, som modtager „gammel“ førtidspension eller invaliditetsydelse.

Hvis man har fået tilkendt bistands- eller plejetillæg, inden man når folkepensionsalderen, udbetales det fortsat sammen med folkepensionen. Det er derfor vigtigt at søge, inden man når folkepensionsalderen. Tillægget tilkendes uafhængigt af ansøgerens økonomiske situation. Afgørelsen træffes af kommunen.

Der kan tilkendes bistandstillæg, når en førtidspensionist har et vedvarende behov for personlig bistand fra andre. Det kan være brug for hjælp til personlig hygiejne, toiletbesøg, måltider, hjælp til at færdes ude og et behov for tilsyn.

Der kan tilkendes plejetillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der til stadighed er en anden person til stede.

Er man gift eller samlevende med fælles bolig, forventes en ret høj grad af hjælp fra partneren. Der vil derfor blive lagt særlig vægt på, om behovet for bistand opstår på uforudsigelige tidspunkter. En ægtefælle eller samlever kan ikke pålægges at hjælpe med den personlige hygiejne, fx bad, toiletbesøg m.m.

For blinde og svagtseende gælder der særlige regler for bistandstillæg. Her er det den målte og dokumenterede synsevne, der afgør om man er berettiget.

Bistands- og plejetillæg udbetales til pensionisten eller til modtageren af invaliditetsydelse. I 2024 udgør det månedlige bistandstillæg 3.659 kr., og det månedlige plejetillæg udgør 7.303 kr. Beløbene er ikke indtægtsafhængige og de er skattefrie.

Bistandstillæg eller plejetillæg bortfalder, hvis man flytter i plejebolig, da man der forventes at få den nødvendige bistand og pleje. Bistands- og plejetillæg skal også frakendes, hvis man ikke længere opfylder betingelserne.

Indhold hentes