Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Brug Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Læs, hvordan du bruger Ældre Sagens to pårørendefuldmagter for henholdsvis personlige forhold og økonomi.

 

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med to fuldmagter for pårørende, som dækker de områder, Ældre Sagens medlemmer typisk har brug for, samt en vejledning til anvendelsen:

Læs også: Vejledning til fremtidsfuldmagter

Juridisk diskussion om gyldighed

Ældre Sagens jurister gør opmærksom på, at der er rejst en principiel juridisk diskussion af, om pårørendefuldmagterne kan anvendes og har gyldighed udover det tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren har det, man juridisk betegner som fornuftens fulde brug.

Den diskussion har hos nogen rejst tvivl om pårørendefuldmagternes gyldighed.

Det er Ældre Sagens klare opfattelse, at indtræden af en demenssygdom eller anden sygdom eller ulykke, der gør, at man bliver ude af stand til at handle selv, ikke medfører, at pårørendefuldmagterne ophører eller ikke kan anvendes.

I Ældre Sagen har vi undersøgt spørgsmålet nærmere ved at inddrage ekstern juridisk ekspertise, som umiddelbart deler Ældre Sagens opfattelse, og som desuden er kommet med forslag til mindre justeringer af pårørendefuldmagterne, som er indarbejdet. 

Spørgsmålet kan dog ikke anses for endeligt afklaret. Det er Ældre Sagens forventning at spørgsmålet vil blive afklaret i forbindelse med evalueringen af fremtidsfuldmagtsloven, som startede i efteråret 2022.

Opret både en fremtidsfuldmagt og en pårørendefuldmagt

Indtil der foreligger en endelig afklaring af spørgsmålet, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, at du både opretter en pårørendefuldmagt og en fremtidsfuldmagt. På den måde undgår du enhver tvivl om, at din ægtefælle eller pårørende kan handle på dine vegne, hvis du selv skulle blive ude af stand til det.

Med pårørendefuldmagten sikrer du din ægtefælle eller pårørende handleevne i hvert fald frem til det tidspunkt, hvor betingelserne for at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft er opfyldt, og Familieretshuset har truffet afgørelse om ikraftsættelse.

Sådan opretter du en pårørendefuldmagt

Du opretter en fuldmagt ved at klikke på et af de to ovenstående links. Læs vejledningen, inden du går i gang. I vejledningen er der et afsnit om pårørendefuldmagter generelt og et afsnit for hver af de to fuldmagtstyper.

For begge typer fuldmagter gælder det, at den, der giver fuldmagten, skal være ved sin fornufts fulde brug ved oprettelsen, som det hedder juridisk.

Det er gratis og på eget ansvar at bruge fuldmagterne.

Hvem kan bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter?

Du kan bruge Ældre Sagens skabelon til fuldmagt om økonomi, hvis du er gift og har delingsformue (fælleseje).

Det skyldes, at der på grund af sammenfaldende økonomiske interesser hos ægtefæller med delingsformue, normalt ikke kan opstå fare for misbrug.

Pårørendefuldmagterne er en nem og billig måde for ægtefæller at sikre hinanden handleevne på, hvis den ene ægtefælle skulle blive ude af stand til at handle af praktiske eller helbredsmæssige årsager.

 Ældre Sagen anbefaler, at du indsætter en eller flere subsidiære fuldmægtige, som kan træde til, hvis din ægtefælle ikke kan, vil eller er i stand til at påtage sig opgaverne, som er beskrevet i fuldmagten.

Fuldmagten vedrørende personlige forhold kan bruges af alle.

Hvem kan ikke bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter?

Hvis du er enlig, lever i ægteskab med særeje eller er såkaldt papirløst samlevende, kan du ikke anvende fuldmagten vedrørende økonomi.

Her anbefaler vi, at du eventuelt opretter en bankfuldmagt (se nedenfor) og får bistand af en advokat til at få udformet en skræddersyet fuldmagt, der er tilpasset dit konkrete behov.

Vejledningen til Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Vejledningen i at bruge fuldmagter er både til dig og dem, du giver fuldmagt til. Vær opmærksom på, at det er dig, som giver fuldmagt, der har ansvaret for at udfylde fuldmagten korrekt og for at bruge det elektroniske fuldmagtsprogram.

Vejledningen følger ikke med, når du udskriver fuldmagterne, men skal udskrives separat.

Til fuldmagten vedrørende økonomi er der knyttet en intern instruks, hvor du kan præcisere fuldmægtigens beføjelser og/eller give anvisninger på de dispositioner, som fuldmægtigen kan foretage.

Den interne instruks skal udskrives særskilt, hvis du ønsker at bruge den.

Hvornår træder pårørendefuldmagten i kraft?

En pårørendefuldmagt træder i kraft, når den er dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren hos enten notaren (en embedsmand i Skifteretten) eller i overværelse af to uvildige vitterlighedsvidner.

Fuldmagten bliver ikke opbevaret i et register, så du har selv ansvaret for at opbevare den. 

Husk at fortælle din fuldmægtig, hvor fuldmagten er gemt, da den måske først skal bruges en gang i fremtiden, hvor du kan have glemt, hvor du gemte den.

Hvor kan du bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter?

Du kan bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter i pengeinstitutter, hos kommuner og virksomheder. Men du skal være opmærksom på, at de flere steder, fx i banker, har et ønske om, at du bruger deres egne fuldmagter eller fremtidsfuldmagter.

Bankens, virksomhedens og kommunens fuldmagter er typisk udformet af bankens/virksomhedens/kommunens egne jurister med et specifikt formål tilpasset det typiske behov.

Læs også: Hvad er en fuldmagt?

Læs mere om fuldmagter i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Sidst opdateret 04.10.2022