Vejledning til pårørendefuldmagter

Nedenfor kan du få vejledning til Ældre Sagens fuldmagter. Vær opmærksom på, at vejledningen er opdelt i et generelt afsnit og tre specifikke afsnit, der omhandler de tre typer fuldmagter, du kan udfylde.

Det enkelte afsnit kan åbnes ved at klikke på krydset ud for overskriften. 

Generelt

Ældre Sagens jurister har udviklet tre slags fuldmagter, som dækker de områder vores medlemmer typisk har behov for.

De tre fuldmagtstyper er:

 • Fuldmagt vedrørende fast ejendom
  Fuldmagten giver fuldmægtigen adgang til alle dispositioner vedr. fast ejendom. 
 • Fuldmagt vedrørende økonomiske forhold
  Fuldmagten giver ret til at foretage økonomiske dispositioner, herunder køb og salg af aktiver.
 • Fuldmagt vedrørende personlige forhold
  Fuldmagten giver en fuldmægtig ret til at optræde på fuldmagtsgivers vegne på de personlige områder.
Ældre Sagens pårørendefuldmagter om fast ejendom og økonomiske forhold kan kun bruges, hvis du er gift og har delingsformue (fælleseje). Det skyldes, at ægtefæller med delingsformue antages at have sammenfaldende økonomiske interesser, og at risikoen for misbrug dermed er minimal. 

Den ene eller begge ægtefæller kan vælge at give fuldmagt til den anden eller til et barn, et familiemedlem eller en ven, så vedkommende kan handle, hvis den ene ægtefælle skulle miste evnen til at handle fornuftsmæssigt.

Fuldmagterne om fast ejendom og økonomiske forhold kan ikke anvendes af enlige, i ægteskaber med særeje eller af papirløst samlevende. Her anbefaler vi, at man får bistand fra en advokat til at udforme en skræddersyet fuldmagt. I nogle tilfælde – fx hvis der ikke ejes fast ejendom - kan det dog være tilstrækkeligt, at man opretter en bankfuldmagt og eventuelt pårørendefuldmagten vedrørende personlige forhold, som kan benyttes af alle, der er myndige.
 

En pårørendefuldmagt skal, som alle andre typer fuldmagter, oprettes på et tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren har evnen til at handle fornuftsmæssigt og forstår konsekvenserne af at oprette fuldmagten.

Det kan være en god ide, at fuldmægtigen(e) deltager, når fuldmagten oprettes. På den måde bliver det bekræftet, at fuldmægtigen er villig til at være fuldmægtig og har kendskab til fuldmagten og den interne instruks.

Ældre Sagens pårørendefuldmagter er gratis, og de bruges på eget ansvar.

Du indtaster de relevante informationer til fuldmagten direkte i Ældre Sagens fuldmagtsprogram. Informationerne bliver ikke gemt på Ældre Sagens hjemmeside. Informationerne kan dog blive gemt på den computer, du benytter. Derfor bør du sikre dig, at alt bliver slettet, især hvis du bruger en offentlig computer.

Fuldmagt vedrørende fast ejendom

Fuldmagten vedrørende fast ejendom kan benyttes, hvis en fuldmægtig skal kunne optræde på fuldmagtsgivers vegne i alle beslutninger vedrørende de faste ejendomme, som fuldmagtsgiveren helt eller delvis er ejer af på det tidspunkt, hvor fuldmagten benyttes. Den gælder også for andelsboliger, timeshare boliger eller andre boligformer med delvist ejerskab.

Rammerne for fuldmægtigens dispositioner er beskrevet i fuldmagten og omfatter fx salg, køb eller udleje, pantsætning, optagelse, omprioritering og indfrielse af lån. Der udover kan fuldmægtigen foretage udstykning og foretage tinglysning og aflysning og i øvrigt underskrive ethvert dokument, der har med fast ejendom at gøre.
 
 

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom kan benyttes af personer, der er gift og har delingsformue (fælleseje) i ægteskabet.

Hvis du er enlig, i ægteskab med særeje eller papirløst samlevende, råder vi til, at du kontakter fx en advokat for at få skræddersyet en fuldmagt vedrørende fast ejendom.

En fuldmagt for fast ejendom skal typisk anvendes på et tidspunkt, hvor fuldmagtsgiver er ude af stand til at selv at handle fx på grund af demens.

For at sikre brugen af fuldmagten i forbindelse med tinglysning skal fuldmagten være oprettet korrekt og med utvetydig bemyndigelse for fuldmægtigen til at disponere over den eller de relevante ejendomme.

For at gøre fuldmagten så konkret og aktuel som muligt, skal de konkrete og aktuelle informationer vedrørende de enkelte ejendomme skrives ind i fuldmagten. Det betyder også, at fuldmagten må ændres, hvis man sælger eller køber fast ejendom. Til gengæld sikrer det, at fuldmagten ikke bliver afvist som uaktuel, når den skal benyttes.

Ældre Sagen råder personer med fast ejendom til eventuelt at oprette to særskilte fuldmagter: En fuldmagt om fast ejendom og en fuldmagt om de (øvrige) økonomiske forhold. Også selvom man ønsker at indsætte samme fuldmægtig i begge fuldmagter.

 

Fuldmægtigen kan være ægtefællen, et voksent barn eller andet familiemedlem, en ven eller fx en advokat. Det anbefales, at du også indsætter en alternativ fuldmægtig, som kan træde til, hvis den først udpegede ikke kan eller vil påtage sig opgaven fx i tilfælde af, at han/hun ikke længere er i stand til det fx på grund af geografiske, personlige, sygdomsmæssige eller andre forhold. Med en alternativ fuldmægtig sikrer du, at fuldmagten i så fald ikke falder bort eller ikke kan bruges som tiltænkt.

I fuldmagten vedrørende fast ejendom står, at fuldmægtigen ikke må benytte den til at indgå aftale med sig selv, og at han/hun ikke må disponere, hvis der er risiko for interessekonflikter, eller det er i strid med fuldmagtsgivers interesser.

Det kan være hensigtsmæssigt for ægtefæller med delingsformue at ændre ejerforhold af den fælles bolig. Det kan fx være tilfældet, hvis fuldmagtsgiveren på grund af demens kommer på plejehjem og ikke selv kan overdrage sin andel af ejendommen til sin ægtefælle. Her kan det være en fordel for begge ægtefæller, at den raske ægtefælle kan benytte fuldmagten vedr. fast ejendom til at overdrage den hidtidige fælles bolig til sig selv, fordi han/hun herefter kan sælge eller belåne den, når der er behov for det.

For at undgå tvivl om interessekonflikt bør det overvejes, om fuldmægtigen skal være ægtefællen, når og hvis fuldmagten skal kunne benyttes til at overdrage den hidtidige fælles ejerbolig til sig selv. Det kan således være en ide i stedet at lade fuldmægtigen være et andet familiemedlem, som skal disponere i samråd med ægtefællen.

 

I den interne instruks til fuldmægtigen kan fuldmagtsgiveren fx indsnævre fuldmægtigens beføjelser i forhold til det, der er skrevet i selve pårørendefuldmagten og/eller give anvisning om enkelte dispositioner, som fuldmægtigen kan/skal foretage.

For eksempel kan man skrive følgende særlige forhold i den interne instruks, så både fuldmagtsgiveren og pårørende føler sig trygge:

 • at fuldmægtigen først må og skal gøre brug af fuldmagten på et senere tidspunkt, når fuldmagtsgiveren ønsker det, fx hvis fuldmagtsgiveren bliver inhabil.
 • at fuldmægtigen pålægges visse begrænsninger i forbindelse med dispositioner vedr. den faste ejendom.
 • at fuldmægtigen kun må handle i samråd med fx ens ægtefælle.
 • at fuldmægtigen opfordres til at rådføre sig med nærtstående personer, før bestemte dispositioner foretages og/eller benytte sagkyndig bistand.
 • at fuldmægtigen skal gemme bilag og føre regnskab over de handlinger, som han/hun foretager sig på fuldmagtsgiverens vegne, samt at regnskabet hvert år skal sendes til en udenforstående fx et familiemedlem.
 • at fuldmægtigen kan få dækket udgifter, som han/hun har haft i forbindelse med benyttelse af fuldmagten.
 • at der efter salg af en ejendom med stor friværdi fx skal betales et beløb til barn/børn eller børnebørn til uddannelse eller andet.
Fuldmagtsgiveren kan på hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde fuldmagten, så den ikke gælder mere. Han/hun skal dog have sin fornufts fulde brug. Tilbagekaldelse sker ved, at fuldmagtsgiveren oplyser fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere er gyldig og kræver originalen af fuldmagten tilbageleveret. Fuldmagtsgiveren hæfter dog som udgangspunkt for de handlinger, fuldmægtigen har foretaget, indtil fuldmagten er tilbagekaldt.

En fuldmagt skal oprettes på et tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren har evnen til at handle fornuftsmæssigt og forstår konsekvenserne ved at oprette en fuldmagt.

Når fuldmagten er skrevet og printet ud, skal den dateres og underskrives af fuldmagtsgiveren enten i overværelse af to vitterlighedsvidner eller hos notaren(en embedsmand i byretten). 

Hvis du vælger notarpåtegning, skal du medbringe billedlegitimation - som udgangspunkt pas eller kørekort. Det er uden betydning, om passet eller kørekortet er udløbet. Det koster 300 kr. at få notarens påtegning af, at fuldmagten blev underskrevet af fuldmagtsgiveren hos notaren den pågældende dato.

Hvis du vælger vitterlighedsvidner, bekræfter vidnerne med deres underskrift, at det er fuldmagtsgiver, der egenhændigt har underskrevet fuldmagten, og at dato og sted er korrekte. Endvidere bekræfter vidnerne, at fuldmagtsgiver er myndig og forstår betydningen af at udstede fuldmagten. Endelig bekræfter de, at de ikke har personlige interesser i fuldmagtens udstedelse.

Når fuldmagten er underskrevet enten foran vitterlighedsvidner eller hos notaren, skal du selv sørge for at gemme fuldmagten. Fuldmagten bliver ikke tinglyst eller opbevaret i et offentligt register.

Du kan eventuelt scanne og gemme den underskrevne fuldmagt på din computer og gemme den originale fuldmagt med underskrifter sammen med dine øvrige personlige papirer. Husk også at fortælle fuldmægtigen, hvor fuldmagten er gemt. Fuldmagten skal måske først bruges på et senere tidspunkt, i en situation, hvor du kan have mistet handleevnen, eller måske ikke husker password til computeren og/eller hvor fuldmagten er gemt.

Fuldmagt vedrørende økonomi

Fuldmagten vedrørende økonomiske forhold kan benyttes, hvis en fuldmægtig skal kunne optræde på fuldmagtsgivers vegne i normale økonomiske transaktioner. Det kan være dagligdags bankforretninger, administration af indtægter og udgifter, forvaltning af formue, herunder investering og forbrug samt køb/salg af værdipapirer og øvrige af aktiver (bortset fra fast ejendom). Derudover kan fuldmægtigen benytte fuldmagten til ydelse og optagelse af lån, omprioritering (også fast ejendom), ændring og ophævelse af konto- og investeringsordninger, udbetaling fra pensionsordninger med videre.

Pårørendefuldmagten vedrørende økonomiske forhold kan benyttes af personer, der er gift og har delingsformue i ægteskabet.

Hvis du er enlig, i ægteskab med særeje eller er papirløst samlevende, råder Ældre Sagen til, at du kontakter fx en advokat for at få en skræddersyet fuldmagt vedrørende økonomi.

Fuldmagten omfatter almindelige økonomiske transaktioner. Den dækker ikke ekstraordinære og økonomisk betydningsfulde transaktioner som fx køb og salg af fast ejendom. Det er som nævnt i punktet ”Interessekonflikter” dog muligt for en ægtefælle at benytte fuldmagten til at overdrage hele eller dele af en fast ejendom til sig selv.

En fuldmagt skal typisk anvendes på et tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren er ude af stand til selv at handle fx på grund af demens. For at gøre fuldmagten så konkret og aktuel som muligt, skal der i fuldmagten skrives de konkrete og aktuelle informationer (bankens navn, registrerings- og kontonumre, boks, værdipapirkonto, aktiver, ejendomme mv.). Det betyder også, at fuldmagten må ændres, hvis du flytter bank og/eller får nye konti. Til gengæld sikrer det, at fuldmagten ikke bliver afvist som uaktuel, når den skal benyttes.

Fuldmægtigen kan være ægtefællen, et voksent barn eller andet familiemedlem, en ven eller fx en advokat.

Det anbefales, at du også indsætter en alternativ fuldmægtig, der kan træde til, hvis den først udpegede ikke kan eller vil påtage sig opgaven fx i tilfælde af, at han/hun ikke længere er i stand til det fx på grund af geografiske, personlige, sygdomsmæssige eller andre forhold. Med en alternativ fuldmægtig sikrer du, at fuldmagten i så fald ikke falder bort eller ikke kan bruges som tiltænkt.
 

I fuldmagten vedrørende økonomi står, at den ikke kan benyttes til køb og salg af fast ejendom. Der står også, at fuldmægtigen ikke må benytte den til at indgå aftale med sig selv, og at han/hun ikke må disponere, hvis der er risiko for interessekonflikter, eller det er i strid med fuldmagtsgivers interesser.
Det kan være hensigtsmæssigt for ægtefæller med delingsformue at ændre ejerforhold af den fælles bolig. Det kan fx være tilfældet, hvis fuldmagtsgiver på grund af demens kommer på plejehjem og ikke selv kan overdrage sin andel af ejendommen til sin ægtefælle. Her kan det være en fordel for begge ægtefæller, at den raske ægtefælle kan benytte fuldmagten vedr. økonomiske forhold til at overdrage en hidtidig fælles bolig til sig selv, fordi han/hun herefter kan sælge og belåne den, når der er behov for det.

For at undgå tvivl om interessekonflikt bør det overvejes, om fuldmægtigen skal være ægtefællen, når og hvis fuldmagten således skal kunne benyttes til at overdrage den hidtidige fælles ejerbolig til sig selv. Det kan således være en ide i stedet at lade fuldmægtigen være et andet familiemedlem, fx et voksent barn, som skal disponere i samråd med ægtefællen.

 

Fuldmagten kan benyttes til at give såkaldte lejlighedsgaver (til jul, fødselsdage, jubilæum mv.) eller afgiftsfrie pengegaver til fuldmagtsgiverens nære familie, hvis der har været tradition for det. Fuldmægtig kan også bemyndiges til at yde lån på anfordringsvilkår til fuldmagtsgivers børn og/eller børnebørn, mod at der udarbejdes og underskrives gældsbrev. 

Adgang til disse handlinger bør omtales i den interne instruks til fuldmægtigen og ikke i selve fuldmagten. 

 

Fuldmægtigen skal administrere fuldmagtsgiverens del af den fælles formue på sikker og forsvarlig vis. I en intern instruks til fuldmægtigen kan fuldmagtsgiveren indsnævre fuldmægtigens beføjelser i forhold til det, der er skrevet i selve fuldmagten og/eller give anvisning om enkelte dispositioner, som fuldmægtigen kan/skal foretage.

For eksempel kan man skrive følgende særlige forhold i den interne instruks, så både fuldmagtsgiveren og pårørende føler sig trygge:

 • at fuldmægtigen først må og skal gøre brug af fuldmagten på et senere tidspunkt, når fuldmagtsgiver ønsker det, fx hvis fuldmagtsgiver bliver inhabil.
 • at fuldmægtigen pålægges visse begrænsninger i forbindelse med de økonomiske dispositioner.
 • at fuldmægtigen kun må handle i samråd med fx ens ægtefælle.
 • at fuldmægtigen opfordres til at rådføre sig med nærtstående personer, før bestemte dispositioner foretages og/eller benytte sagkyndig bistand.
 • at fuldmægtigen skal gemme bilag og føre regnskab over de handlinger, som han/hun foretager sig på fuldmagtsgiverens vegne, samt at regnskabet hvert år skal sendes til en udenforstående fx et familiemedlem.
 • at fuldmægtigen kan yde lejlighedsgaver eller afgiftsfrie pengegaver til fuldmagtsgiverens nære familie, og at fuldmægtigen kan yde lån på anfordringsvilkår til de personer, som kan modtage afgiftsfrie gavebeløb mod at der udarbejdes og underskrives gældsbrev.
 • at fuldmægtigen kan få dækket udgifter, som han/hun har haft i forbindelse med benyttelse af fuldmagten.
 

Fuldmagtsgiveren kan på hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde fuldmagten, så den ikke gælder mere. Han/hun skal dog være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Tilbagekaldelse sker ved, at fuldmagtsgiveren oplyser fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere er gyldig og kræver originalen af fuldmagten tilbageleveret. Fuldmagtsgiveren hæfter dog som udgangspunkt for de økonomiske handlinger, fuldmægtigen har foretaget, indtil fuldmagten er tilbagekaldt.

Det kan være hensigtsmæssigt at informere sin bank og eventuelle andre samarbejdspartnere om, at fuldmagten er tilbagekaldt.

 

En fuldmagt skal oprettes på et tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren har evnen til at handle fornuftsmæssigt og forstår konsekvenserne ved at oprette en fuldmagt.

Når fuldmagten er skrevet og printet ud, skal den dateres og underskrives af fuldmagtsgiveren enten i overværelse af to vitterlighedsvidner eller hos notaren(en embedsmand i byretten). 

Hvis du vælger notarpåtegning, skal du medbringe billedlegitimation - som udgangspunkt pas eller kørekort. Det er uden betydning, om passet eller kørekortet er udløbet. Det koster 300 kr. at få notarens påtegning af, at fuldmagten blev underskrevet af fuldmagtsgiveren hos notaren den pågældende dato.

Hvis du vælger vitterlighedsvidner, bekræfter vidnerne med deres underskrift, at det er fuldmagtsgiver, der egenhændigt har underskrevet fuldmagten, og at dato og sted er korrekte. Endvidere bekræfter vidnerne, at fuldmagtsgiver er myndig og forstår betydningen af at udstede fuldmagten. Endelig bekræfter de, at de ikke har personlige interesser i fuldmagtens udstedelse.

Når fuldmagten er underskrevet enten foran vitterlighedsvidner eller hos notaren, skal du selv sørge for at gemme fuldmagten. Fuldmagten bliver ikke tinglyst eller opbevaret i et offentligt register.

Du kan eventuelt scanne og gemme den underskrevne fuldmagt på din computer og gemme den originale fuldmagt med underskrifter sammen med dine øvrige personlige papirer. Husk også at fortælle fuldmægtigen, hvor fuldmagten er gemt. Fuldmagten skal måske først bruges på et senere tidspunkt, i en situation, hvor du kan have mistet handleevnen, eller måske ikke husker password til computeren og/eller hvor fuldmagten er gemt.

 

Fuldmagt vedrørende personlige forhold

En fuldmagt vedrørende personlige forhold kan benyttes, hvis du ønsker, at en fuldmægtig skal kunne handle på dine vegne i personlige forhold overfor private og overfor offentlige myndigheder, jvf. forvaltningsloven § 8.
Pårørendefuldmagt vedrørende personlige forhold kan benyttes af alle, der er fyldt 18 år og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fuldmagten giver blandt andet fuldmægtigen ret til at søge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, klage over afgørelser samt anmode om aktindsigt. 

Fuldmægtigen skal anses som nærmeste pårørende, som skal inddrages i varetagelsen af fuldmagtsgiverens interesser i forbindelse med eventuel omsorg og pleje.

Fuldmagten omfatter også helbredsforhold. Fuldmægtigen skal anses som nærmeste pårørende og varetage fuldmagtsgiverens interesser i forhold til sundhedslovgivningen, herunder tage stilling til informeret samtykke til behandling.

Fuldmægtigen kan tillige give samtykke til, at der behandles personoplysninger om fuldmagtsgiveren.

Fuldmagten kan fx også benyttes til at søge om fritagelse for Digital Post hos Borger Service, så breve fra det offentlige sendes med brevpost. 
Fuldmægtigen kan være ægtefællen, et voksent barn, et andet familiemedlem eller en ven. 

Det anbefales, at du også indsætter en alternativ fuldmægtig, der kan træde til, hvis den først udpegede ikke kan eller vil påtage sig opgaven fx i tilfælde af, at han/hun ikke længere er i stand til det fx på grund af geografiske, personlige, sygdomsmæssige eller andre forhold. Med en sådan alternativ fuldmægtig sikrer man i højere grad, at fuldmagten ikke falder bort eller bliver uanvendelig.

I visse tilfælde er en fuldmagt vedrørende personlige forhold ikke tilstrækkelig.

En fuldmægtig kan ikke på fuldmagtsgivers vegne give samtykke til indflytning i plejebolig, hvis fuldmagtsgiver er betydeligt og varigt psykisk svækket fx pga. demens og derfor ikke kan eller vil give et klart informeret samtykke til indflytningen. I så fald skal særlige betingelser i den sociale lovgivning være opfyldt, og der skal beskikkes en værge. En fremtidsfuldmægtig kan dog i visse situationer erstatte en udpeget værge.

Det er ikke muligt uden videre at bruge fuldmagten til korrespondance med det offentlige, hvor der skal anvendes NemId. I de tilfælde må man korrespondere med offentlige myndigheder på anden måde.

En fuldmægtig kan ikke bestemme, at fuldmagtsgiveren skal modtage sundhedsmæssig behandling. Hvis fuldmagtsgiveren i ord eller handling gør modstand mod behandling, kan behandlingen kun foretages med tvang, hvis nogle nærmere og strenge betingelser er opfyldt, og en læge eller tandlæge har truffet en formel afgørelse.

 
Fuldmagtsgiveren kan på hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde fuldmagten, så den ikke gælder mere. Han/hun skal dog være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Tilbagekaldelse sker ved, at fuldmagtsgiveren oplyser fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere er gyldig og kræver originalen af fuldmagten tilbageleveret.

En fuldmagt skal oprettes på et tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren har evnen til at handle fornuftsmæssigt og forstår konsekvenserne ved at oprette en fuldmagt.

Når fuldmagten er skrevet og printet ud, skal den dateres og underskrives af fuldmagtsgiveren enten i overværelse af to vitterlighedsvidner eller hos notaren(en embedsmand i byretten). 

Hvis du vælger notarpåtegning, skal du medbringe billedlegitimation - som udgangspunkt pas eller kørekort. Det er uden betydning, om passet eller kørekortet er udløbet. Det koster 300 kr. at få notarens påtegning af, at fuldmagten blev underskrevet af fuldmagtsgiveren hos notaren den pågældende dato.

Hvis du vælger vitterlighedsvidner, bekræfter vidnerne med deres underskrift, at det er fuldmagtsgiver, der egenhændigt har underskrevet fuldmagten, og at dato og sted er korrekte. Endvidere bekræfter vidnerne, at fuldmagtsgiver er myndig og forstår betydningen af at udstede fuldmagten. Endelig bekræfter de, at de ikke har personlige interesser i fuldmagtens udstedelse.

Når fuldmagten er underskrevet enten foran vitterlighedsvidner eller hos notaren, skal du selv sørge for at gemme fuldmagten. Fuldmagten bliver ikke tinglyst eller opbevaret i et offentligt register.

Du kan eventuelt scanne og gemme den underskrevne fuldmagt på din computer og gemme den originale fuldmagt med underskrifter sammen med dine øvrige personlige papirer. Husk også at fortælle fuldmægtigen, hvor fuldmagten er gemt. Fuldmagten skal måske først bruges på et senere tidspunkt, i en situation, hvor du kan have mistet handleevnen, eller måske ikke husker password til computeren og/eller hvor fuldmagten er gemt.