Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Hvad er en fuldmagt?

Når du giver en person fuldmagt, giver du personen ret til at handle på dine vegne.

Det kan være praktisk at have givet en anden person fuldmagt til at handle og træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af, at du – af én eller anden årsag – ikke selv er i stand til det.

Det kan dreje sig om praktiske eller fysiske forhindringer og om hindringer af psykisk karakter som fx, hvis du mister evnen til at handle på grund af alvorlig svækkelse eller demens.

Den person, der giver fuldmagten, kaldes fuldmagtsgiver, mens den der får fuldmagt til at handle, kaldes fuldmægtigen.

Fuldmagten er det skriftlige bevis på, at fuldmægtigen har tilladelse til at handle og træffe beslutninger på dine vegne inden for rammerne af fuldmagten.

Du bliver forpligtet af de handlinger, som fuldmægtigen foretager på dine vegne i henhold til fuldmagten.

Hvem kan oprette en fuldmagt?

Alle personer over 18 år, der er ved deres fornufts fulde brug, som det juridisk betegnes, kan oprette en fuldmagt.

Hvis man er alvorligt svækket af sygdom, fx ligger i koma, eller er ramt af demens, og ikke længere er i stand til selv at varetage sine interesser, er det for sent at oprette en fuldmagt. I den situation vil det være aktuelt med et værgemål.

Hvem kan vælges som fuldmægtig?

Du bestemmer selv, hvem du vil vælge som fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig, pålidelig og i stand til at påtage sig opgaven. Det er vigtigt, at du har tillid til, at personen kan og vil varetage opgaven på en kompetent og forsvarlig måde. 

Du kan vælge en eller flere fuldmægtige. Ældre Sagen anbefaler, at du indsætter flere fuldmægtige. På den måde sikrer du, at der er en fuldmægtig, der kan tage over, hvis den oprindelige fuldmægtige ikke længere kan, vil eller er i stand til at påtage sig opgaven.

Forskellige typer fuldmagter

Fuldmagten kan være begrænset til en enkelt opgave, eller til en afgrænset del af dine forhold, fx alle handlinger i forhold til din bank. Fuldmagten kan også udformes så bredt, at den dækker alle tænkelige forhold – en såkaldt generalfuldmagt.

Overordnet findes der følgende 3 typer fuldmagter:

1. Almindelige fuldmagter

a) Fuldmagt begrænset til en bestemt handling, fx at afhente en pakke eller hæve penge i banken.

b) Vedvarende fuldmagt til at handle på et særligt område, fx i relation til din bank (bankfuldmagt), i forhold til hele din økonomi eller personlige forhold, herunder fx Ældres Sagens pårørendefuldmagter.

c) Generalfuldmagt til at handle på alle tænkelige områder.

2. Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter kan omfatte både økonomiske forhold, fx adgangen til at betale regninger, omlægge lån eller sælge fast ejendom, og personlige forhold, fx muligheden for at søge offentlig hjælp, klage over afgørelser, få indsigt i patientjournaler mm.

Indholdet kan tilpasses det konkrete behov.

3. Digitale fuldmagter

En digital fuldmagt giver dig mulighed for at lade en anden person repræsentere dig i forbindelse med offentlige myndigheders digitale selvbetjeningsløsninger, fx i forbindelse med ansøgning om pension og andre offentlige ydelser.

Hvordan skal fuldmagten udformes?

Der er ingen lovkrav til, hvordan en fuldmagt skal udformes, bortset fra fremtidsfuldmagter.

Det er vigtigt, at fuldmagten så præcist som muligt angiver det område, som den skal dække, så der ikke opstår tvivl om rækkevidden. Hvis fuldmagten er for generelt formuleret, kan det være vanskeligt at tolke præcist, hvad fuldmægtigen må gøre på dine vegne. Derfor anbefaler Ældre Sagen, at fuldmagten specifikt nævner de områder og handlinger, som fuldmagten skal gælde for.

Du kan også overveje at oprette specifikke fuldmagter til bestemte områder, fx økonomi eller personlige forhold, frem for en generalfuldmagt. Her har du mulighed for at anvende de to skabeloner til pårørendefuldmagter om henholdsvis økonomiske og personlige forhold, som Ældre Sagen har udarbejdet forslag til.

Der er ikke noget krav om advokatassistance, notarpåtegning eller lignende, og almindelige fuldmagter bliver ikke tinglyst eller opbevaret i noget offentligt register.

Det kan dog være en god idé at lade en advokat skrive fuldmagten, så du er sikker på, at der er taget højde for alle relevante forhold i fuldmagten.

Bankfuldmagt

Du kan oprette en særlig bankfuldmagt i dit pengeinstitut. De fleste pengeinstitutter har særlige blanketter til dette. Med bankfuldmagten kan du give din fuldmægtig ret til at varetage dine bankforretninger. Din fuldmægtig vil med fuldmagten kunne få adgang til dine konti via sit eget MitID.

Hvornår træder fuldmagten i kraft?

En almindelig fuldmagt kan træde i kraft, når den er dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren. Som fuldmagtsgiver kan du også beslutte, at fuldmagten først skal træde i kraft på et senere tidspunkt.

En fuldmagt er kun gyldig, hvis fuldmagtsgiveren, på det tidspunkt hvor han eller hun skriver under på fuldmagten, kan handle fornuftsmæssigt og forstå, hvad det indebærer at give en anden person tilladelse til at handle på sine vegne.

For at sikre at den betingelse er opfyldt, skal fuldmagten underskrives i overværelse af to vitterlighedsvidner eller en advokat, som ved underskrift på fuldmagten attesterer det.

Du kan også underskrive fuldmagten hos notaren (en embedsmand i den lokale byret), som ved påtegning på fuldmagten attesterer din identitet og datoen for underskriften på fuldmagten.

Hvis du anvender Ældre Sagens pårørendefuldmagter kan du vælge, om du vil underskrive fuldmagten foran vitterlighedsvidner eller foran notaren. 

Opret fremtidsfuldmagt digitalt

Fremtidsfuldmagten indtaster og underskriver du digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret med dit MitID på www.tinglysning.dk. Efterfølgende skal du vedkende dig fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde hos notaren.

Opret fremtidsfuldmagt på papir

Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, kan du oprette en fremtidsfuldmagt på papir, som du skal sende og efterfølgende underskrive hos Familieretshuset ved personligt fremmøde.

Herefter bliver fuldmagten opbevaret i fremtidsfuldmagtsregisteret med henblik på ikrafttræden en gang i fremtiden. Det er Familieretshuset, der tager stilling til tidspunktet for ikraftsættelse. Det er en betingelse for, at fuldmagten kan træde i kraft, at Familieretshuset modtager lægelig dokumentation for behovet for ikraftsættelsen.

Opret digitale fuldmagter

Digitale fuldmagter oprettes digitalt via www.borger.dk under ”Samfund og rettigheder”.

Hvis du ikke har MitID, skal den person, som du ønsker at give digital fuldmagt, anmode om fuldmagten, og du skal så underskrive fuldmagten fysisk, hvorefter den træder i kraft.

Hvor længe gælder en fuldmagt?

En fuldmagt gælder, indtil fuldmagtsgiver eventuelt kalder den tilbage. Fuldmagtsgiver skal have sin fornufts fulde brug, når fuldmagten tilbagekaldes, for at tilbagekaldelsen gælder.

  • Almindelige fuldmagter kaldes tilbage ved at du som fuldmagtsgiver oplyser fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere gælder og kræver fuldmagtsdokumentet tilbage.
  • Fremtidsfuldmagten er vedkendt for notaren, hvilket vil sige, at du over for notaren har anerkendt fuldmagten som udtryk for dit ønske. Derfor skal ændringer eller tilbagekaldelse af fremtidsfuldmagten også ske over for notaren. Hvis fremtidsfuldmagten er sat i kraft af Familieretshuset, er det Familieretshuset som vurderer, om betingelserne for at ændre eller tilbagekalde er opfyldt.
    Du kan kun ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt, hvis du stadig har din fornuft i behold.

Fuldmagter bortfalder, hvis der bliver etableret et værgemål på det område fuldmagten dækker. Fuldmagter ophører som udgangspunkt også, når fuldmagtsgiver dør.

Du bliver forpligtet af beslutningerne

Det er vigtigt at huske på, at du bliver forpligtet af de aftaler og beslutninger, der bliver truffet på dine vegne. Det gælder selvfølgelig kun, hvis aftalerne og beslutningerne ligger inden for det område, som du har givet fuldmagt til.

Så længe du er i stand til at give instrukser, skal fuldmægtigen følge dine anvisninger.

Fuldmægtigen kan blive erstatningsansvarlig, hvis der sker misbrug af fuldmagten.

Her kan du ikke bruge en fuldmagt

En fuldmagt kan ikke benyttes til at anvende en anden persons MitID eller e-Boks eller til at oprette testamente eller behandlingstestamente på en anden persons vegne. En fuldmagt kan heller ikke bruges til at bestemme, at fx en ægtefælle skal flytte i plejebolig.

Er du i tvivl?

Du kan altid kontakte Ældre Sagens jurister, hvis du har spørgsmål om fuldmagter og værgemål.

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 18.04.2024