Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, så andre kan handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesser.

Siden 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du kan give en eller flere personer lov til at handle på dine vegne engang i fremtiden, hvis der skulle blive brug for det.

En fremtidsfuldmagt kan først træde i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere kan varetage de økonomiske eller personlige forhold, som fuldmagten omfatter. Det kan være på grund af sygdom eller mental svækkelse.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt for ét område/forhold eller samlet for flere forhold i én fremtidsfuldmagt.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt.

Derudover skal du kunne handle fornuftsmæssigt, som det hedder i loven, på det tidspunkt, du opretter fuldmagten.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

Der vil være udgifter til advokat og notar, når du vil oprette en fremtidsfuldmagt. Det er forklaret længere nede i artiklen. Og der vil også være udgifter til lægeerklæring, når fremtidsfuldmagten skal tages i brug.

Rådfør dig med en advokat

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at betale regninger, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser.

Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp, fx hjemmehjælp, klage over afgørelser og bede om aktindsigt i patientjournaler m.m.

Ældre Sagen anbefaler, at du rådfører dig med en advokat, inden du opretter en fremtidsfuldmagt.

Overvej, hvad du skal bruge advokat til

Der er mange juridiske og praktiske forhold, der skal tages stilling til, for at fremtidsfuldmagten får det rigtige indhold i forhold til din konkrete situation og er brugbar, når den skal træde i kraft engang i fremtiden.

Inden du går til advokat, kan det være nyttigt at overveje nogle spørgsmål i forvejen, så du ikke skal betale advokaten for mere end højst nødvendigt.

Det kan fx være spørgsmål om, hvorvidt du vil have en eller flere fuldmægtige, og om det fx skal være muligt at give gaver ud over det sædvanlige.

Hvis du ikke ønsker advokathjælp

Justitsministeriet har udarbejdet fire forskellige standardkoncepter for fremtidsfuldmagter, som du kan søge inspiration i, når du vil skrive fremtidsfuldmagten selv.

Standardkoncepterne findes i bilaget til Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Vælg den rigtige fremtidsfuldmægtig

Giv kun fuldmagt til personer, du har fuld tillid til (også i fremtiden). Og det skal være en, som du er tryg ved at give adgang til meget personlige informationer om dig, fx helbredsmæssige forhold.

Det skal også være en person, som du mener, er kompetent og villig til at påtage sig opgaven, og som kan håndtere og har det godt med det ansvar, der følger med at være fremtidsfuldmægtig for dig.

Mere end én fremtidsfuldmægtig

Du kan godt vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede. Det vil sige, at de hver især kan træffe beslutninger på dine vegne. 

Du kan også rangordne, så den ene fuldmægtig er subsidiær og kun skal varetage dine interesser, hvis den primære fuldmægtig ikke kan.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt 

En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt med MitID i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er en forskel fra almindelige fuldmagter.

På den måde bliver fuldmagten gjort tilgængelig for fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene.

Derefter skal en notar i byretten bekræfte din identitet, og at du kan handle fornuftsmæssigt på det tidspunkt, hvor du opretter fremtidsfuldmagten. Det skal ske senest seks måneder efter fremtidsfuldmagtens registrering i fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvis du overskrider seks månedersfristen, bliver fuldmagten slettet.

Det koster 300 kr. at få notaren til at bekræfte din underskrivelse af fremtidsfuldmagten. Du skal være til stede fysisk, og bekræftelsen sker digitalt på stedet.

Hvis du ikke er i stand til at møde op fysisk ved notaren, kan du få notaren til at komme til dig på fx din hjemmeadresse eller hospitalet. Du skal så tillige dække notarens transportudgifter.

Hvis du er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du oprette en fremtidsfuldmagt på papir, som du så skal sende til Familieretshuset og efterfølgende underskrive ved at møde op personligt.

Familieretshuset skal på den måde tjekke din identitet, og om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Hvis du opretter fremtidsfuldmagt på den måde, skal du ikke til notaren.

Ændre i en fremtidsfuldmagt

Hvis du senere ønsker at ændre i den fremtidsfuldmagt, du har oprettet i fremtidsfuldmagtsregisteret, skal du oprette en ny fremtidsfuldmagt, der erstatter den tidligere fremtidsfuldmagt. Du kan altså ikke rette i en eksisterende fremtidsfuldmagt.

Det er en god idé, at du ind imellem tjekker, at fuldmagten dækker de områder, du ønsker, og at dine fuldmægtige stadig er nogle, du har tillid til.

Når fuldmagten skal i brug

Hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt at gøre brug af fuldmagten, fordi du er blevet syg eller svækket, skal fuldmagten sættes i kraft rent juridisk.

Der skal indgives en anmodning til Familieretshuset om at få fuldmagten sat i kraft, og anmodningen kan indgives af dig selv eller af fremtidsfuldmægtigen/fremtids-fuldmægtigene i forening. Anmodningen skal være vedlagt en speciel lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand.

Formular til lægeerklæring og formular til anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten findes på Familieretshusets hjemmeside.

Det koster 1.010 kr. at anmode om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

Ældre Sagen anbefaler, at du også laver en almindelig vedvarende fuldmagt, som vil kunne anvendes frem til en eventuel ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten.

Hvornår kan fremtidsfuldmagten bruges

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, hvis de vurderer, at du ikke længere kan varetage dine interesser inden for de områder, fremtidsfuldmagten omfatter.

Herefter bliver afgørelsen tinglyst i Personbogen, og fremtidsfuldmagten er dermed offentligt tilgængelig, så alle har mulighed for at se oplysninger om fuldmagtens omfang.

Få rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du søger hjælp eller rådgivning.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 23.04.2024