Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Hvad er et værgemål?

Et værgemål kan være nødvendigt, hvis du kommer i en situation, hvor du helt mangler din evne til at handle pga. sygdom eller ulykke.

Hvis du af én eller anden årsag ikke længere er i stand til at varetage forskellige områder af dit liv og træffe de beslutninger, du har brug for, kan det blive nødvendigt, at en anden må træffe beslutningerne på dine vegne.

Det kan være i tilfælde af fx fremskreden demens, alvorlig hjerneskade eller en ulykke.

Det kan fx dreje sig om at hæve penge på din bankkonto, opsige lejemål, underskrive dokumenter, sælge ejendom, handle på internettet, optage lån, sælge ejendom, kontakte offentlige myndigheder, klage over afslag på sociale ydelser og anmode om aktindsigt.

Giv fuldmagt eller værgemål

Selv om du er nærmeste pårørende til en andet menneske, må du som udgangspunkt ikke handle på hans eller hendes vegne uden et juridisk grundlag.

På nogle områder er der lovgivet om retten til at handle på andres vegne, men hvis der ikke er særlige regler, og man ikke har givet andre fuldmagt til at varetage sine forhold, kan det være nødvendigt med et værgemål.

Det er som udgangspunkt Familieretshuset, som træffer afgørelse om både etablering af værgemål og om, hvem der konkret skal være værge.

Et værgemål kan skræddersys dit behov

Værgemålet kan omfatte økonomiske forhold, personlige forhold eller begge dele. Værgemålet kan også begrænses til dele af økonomien eller de personlige forhold, og det kan være tidsbegrænset.

Det almindelige værgemål kan og skal således skræddersys til det konkrete behov.

Normalt er man ikke umyndiggjort under værgemål, men i visse tilfælde kan retten ved dom beslutte, at man umyndiggøres helt eller delvist i forhold til sin økonomi.

Det betyder, at man ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler. På den måde kan man undgå at blive bundet af økonomiske aftaler, man ikke helt kunne overskue og tillige være beskyttet mod udnyttelse fra andre.

Et værgemål kan være mindre indgribende

Der findes også et mindre indgribende værgemål, et samværgemål.

En samværge er en støtte til at træffe beslutninger om ens private økonomi. Du skal være svækket og have brug for støtte til at administrere din økonomi, men du skal dog være så velfungerende, at du selv kan ansøge om samværgemålet og kunne samarbejde med værgen.

Endelig findes der særlige værgemål, som kan anvendes i specielle situationer. Det kan fx være, hvis værgen midlertidigt er forhindret i at varetage sine opgaver som værge, eller hvis værgen og den han er værge for har modstridende interesser.

Du kan selv søge om at få en værge, men det vil typisk være pårørende eller kommunale myndigheder, som søger om værgemålet.

Se hvordan du ansøger om værgemål på www.familieretshuset.dk

Læs mere om værgemål i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 14.12.2023