Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagens forskningspulje

Ældre Sagen støtter i 2023 forskning, der bygger oven på vores Fremtidsstudie, der er gennemført i 2010, 2015 og 2021. Den samlede finansieringsramme for puljen er på 450.000 kr. til udmøntning af i alt tre projekter à 150.000 kr. pr. projekt.

 

Ansøgningsfristen for at søge forskningspuljen er udløbet!

Puljen er målrettet forskere, der ønsker at supplere Fremtidsstudiets data med ny viden. Formålet er at videreudvikle og nuancere Fremtidsstudiets fund.

Derudover skal forskningsprojekterne gerne genere viden, der kan nå ud til den bredere befolkning – fx Ældre Sagens lokalafdelinger – samt være med til at pege i retning af mulige udviklingstendenser, der kan præge fremtidens velfærdssamfund.

Adm. direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, siger om forskningspuljen:

– Ældre Sagen bygger på viden og fakta, og undersøgelser har altid været en grundsten i vores arbejde og argumentation. Som noget nyt arbejder Ældre Sagen i 2023 med en spændende forskningssatsning, der kan generere mere dybdegående og videnskabeligt funderet viden inden for en række af Fremtidsstudiets temaer, og som samtidig kan være med til at bygge bro mellem Ældre Sagen og forskellige forskningsaktører.

Download samlet udbudsmateriale med mere detaljeret beskrivelse af krav og rammer for puljen

Forskere kan søge

Forskere med tilknytning til en videregående forskningsinstitution eller lignende forskningsenhed kan søge puljen. Der kan herunder være tale om kvantitative såvel som kvalitative projekter af humanistisk såvel som af samfunds- og sundhedsvidenskabelig karakter.

Ansøgningsskema

  • Ansøgningsfristen for forskningspuljen er søndag den 8. oktober 2023 kl. 23.59.
  • Ansøgere kan forvente svar onsdag den 1. november 2023.
  • Medmindre andet aftales, skal projekterne senest være færdiggjort den 3. juni 2024.  

Indsend ansøgning

Vær opmærksom på, at når du først er gået i gang med at udfylde ansøgningsformularen, er det ikke er muligt at gemme for at vende tilbage til den senere. Hav derfor alle informationer klar, inden du går i gang med at udfylde formularen.

Kontakt projektleder, Sarah Skafte (ss@aeldresagen.dk, tlf. 5160 1706), for yderligere information.

Forskningsformidling

Et af kravene for at modtage midler er, at forskningsresultaterne til slut afrapporteres i et skriftligt notat på minimum 15 sider – medmindre andet aftales. Afrapporteringen skal være på dansk eller engelsk.

Du kan evt. bruge Ældre Sagens skabelon til afrapportering. 

Download Ældre Sagens skabelon til afrapportering

Efter endt afrapportering betragtes det enkelte forskningsprojekt i udgangspunktet som afsluttet. En central del af forskningspuljen er dog videreformidling af de resultater, som forskningen genererer. Ældre Sagen bidrager derfor efter afrapporteringen med et større formidlings- og pressearbejde målrettet den bredere befolkning.

Udover muligheden for finansiering skaber forskningssamarbejdet en unik mulighed for at opnå synlighed og at nå ud til en bred del af den danske befolkning med forskningsresultater gennem pressedækning og Ældre Sagens netværk, kanaler mv. Fx formidling målrettet Ældre Sagens 215 lokalafdelinger eller via Ældre Sagens medlemsblad, som er Danmarks næststørste magasin, der udsendes til Ældre Sagens ca. 960.000 medlemmer seks gange om året.

Vurdering af ansøgninger

Indkomne ansøgninger screenes i første omgang af Ældre Sagen ud fra en række prædefinerede kriterier. Relevante ansøgninger vurderes efterfølgende af en bredt nedsat ansøgningskomité bestående af i alt ni profiler fra bl.a. erhvervs-, kultur- og sundhedsverdenen.

Hvert medlem af komitéen har på forhånd udfyldt en habilitetserklæring, som bekræfter deres personlige uvildighed i den specifikke ansøgningssammenhæng.

Download samlet oversigt over medlemmerne af ansøgningskomitéen

Armslængdeprincip

Forskningsfrihed er afgørende for resultaternes legitimitet, og Ældre Sagen arbejder derfor ud fra et armslængdeprincip, hvor der ikke udøves indflydelse på forskningsproces eller de specifikke resultater.

Om Fremtidsstudiet

Fremtidsstudiet 2021 er et forløbsstudie gennemført for Ældre Sagen af Danmarks Statistik og er et studie af livet, forventningerne og ønskerne til fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år. Knap 5.000 personer har via spørgeskema og telefoninterview – i perioden 30. august til 29. november 2021 – svaret på spørgsmål om bl.a. livstilfredshed, holdninger til velfærdssamfundet og arbejdsmarkedet.

Ældre Sagens egen analyse ”Fremtidsstudiet 2021 – Alderens Mangfoldighed” er offentliggjort den 26. januar 2023.

Læs mere om selve Fremtidsstudiet og metoden bag

Sidst opdateret 07.05.2024