Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tilsyn afslører alvorlige problemer med patientsikkerheden

Nyeste erfaringsopsamlinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed afslører, at forholdene nu er så elendige ældreområdet, hvad angår både sundhed, pleje og værdighed, at det går ud over ældre patienters sikkerhed.
21.09.2023

For få eller de forkerte piller i medicindoseringsæskerne. Manglende forebyggelse af tryksår. Manglende plan for behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingen af ældre på plejecentre og hjemmeplejeenheder.

Den seneste status viser, at ud af mere end 500 tilsyn er der større eller kritiske problemer i hver 4. tilsyn.

Bjarne Hastrup kalder det uacceptabelt

- Det her er helt uacceptabelt og dybt bekymrende. Man skal som svækket eller syg ældre kunne være fuldstændig tryg ved den behandling, man får i den danske ældrepleje. Det kan man åbenbart ikke i dag, siger adm. direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

Sammen med efterhånden mange andre har Ældre Sagen længe råbt højt om, at der er brug for en akutplan for at sikre det nødvendige personale, der samtidig har de rette kompetencer.

Ledelsen skal på banen

Den vigtigste ledelsesopgave er at sikre de nødvendige rammer for en patientsikker, sundhedsfaglig og værdig behandling af ældre i plejesektoren.

Det gælder særligt håndtering af medicin og basale sygeplejefaglige opgaver som vurdering og dokumentation af pleje, behandling, opfølgning og evaluering.

Det er en kæmpe udfordring, at det nære sundhedsvæsen ikke har tilstrækkelige ressourcer til at tage vare på de skrøbeligste borgere, der ikke kan tage vare på sig selv. Samtidig med at man rykker mere og mere behandling af ældre patienter ud i kommunerne, gennemfører man massive besparelser.

Patienten skal i centrum for samarbejdet

- Der er behov for handling nu. Vi kan ikke acceptere, at der er store udfordringer med kommunikationen omkring patienter i overgange mellem sygehuse og plejesektor. Der skal være et fælles ansvar for ældre patienter mellem regioner og kommuner, så personale altid har mulighed for sparring og rådgivning, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagens holdning er:

  1. Fælles ansvar for fælles patienter. Der er behov for at gentænke hele området, og sikre meget større sammenhæng for den ældre patient. Giver bedre mulighed for at sikre de rette kompetencer, datadeling m.v.
  2. Faste, tværfaglige teams i ældreplejen. Alle kommuner skal indføre faste teams i ældreplejen. Hver tredje, der får hjemmehjælp, får sjældent eller aldrig besøg af de samme hjælpere og sidder med følelsen af, at deres hjem er en banegård af fremmede. Det skaber utryghed og øger risikoen for fejl.
  3. National plan for rekruttering for velfærdsområdet, der kan sikre kompetent og faglært personale til svækkede ældre, der ikke længere kan klare sig selv. Ældre Sagen har bl.a. foreslået rekruttering til ældreplejen ved at rekruttere via andre lande fx fra Spanien og Grækenland, hvor der er høj ledighed.

Det her er så alvorligt, at regeringen ikke kan sidde og vente på Sundhedsstrukturkommissionen og den kommende ældrelov.

De må og skal gribe ind og handle nu.

Læs Ældre Sagens mærkesag om værdig ældrepleje

 

Sidst opdateret 31.01.2024