Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Livet skal kunne slutte uden smerter i krop og sind

ALLE MENNESKER MED ALVORLIG OG LIVSTRUENDE SYGDOM SKAL TILBYDES LINDRENDE PLEJE OG OMSORG - UANSET ALDER, DIAGNOSE OG HVOR MAN BOR I LANDET

Ældre Sagen mener, at alle med livstruende sygdom og svækkelse skal have den behandling, lindring og støtte, de har brug for - i god tid og med udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Derfor skal den palliative indsats styrkes og forbedres i hele sundhedsvæsenet — på hospitaler, plejehjem, i hjemmeplejen og almen praksis.

Det vil medvirke til, at flere borgere og patienter får en værdig afslutning på livet.

Læs fakta: Ældre får ikke palliativ pleje og omsorg

Palliativ pleje og omsorg er en helhedsorienteret og personcentreret indsats, der har til formål at forbedre livskvaliteten hos alvorligt syge mennesker og deres familier ved at lindre og forebygge smerte og lidelse.

Det omfatter både de fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter. 

Både i Danmark og internationalt er der udarbejdet anbefalinger for den palliative indsats, som lægger vægt på en individuel indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov og i samarbejde med patienten og familien. 

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Behovet for palliativ indsats vil vokse

De fleste vil gerne dø i deres eget hjem. Udviklingen går også den vej, men en betydelig del af danskerne afslutter stadig livet på et sygehus.

De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 35 pct. af dødsfaldene sker på et sygehus, mens 49 pct. afslutter livet enten i eget hjem eller på plejehjem. 

Samtidig vokser gruppen af ældre svækkede borgere, der har komplekse problemer og lever længere med flere alvorlige og livstruende sygdomme. 

Den udvikling gør, at behovet for palliative indsatser vil vokse, hvilket vil stille højere krav til regionerne, kommunerne og de praktiserende læger.

Store geografiske forskelle i indsatsen

Det er godt, at flere kommuner og regioner har styrket arbejdet med at sikre en god afslutning på livet.

Men mange steder halter indsatsen stadig, og der er store forskelle i hvordan opgaven håndteres mellem kommunerne og mellem regionerne.

Det ser vi blandt andet i forskellen på andelen af dødsfald på sygehus.

I Region Midtjylland dør over halvdelen hjemme og 30 pct. på sygehus.

I Region Sjælland er det 42 pct., der dør på sygehus. 

Husk særlig støtte til sårbare grupper og pårørende

Der er også mennesker med særlige behov, hvor der er brug for særlig støtte og opmærksomhed i den sidste tid.

Det gælder fx mennesker med demens, hvor det kan være vanskeligt at afdække og tilgodese palliative behov. 

Det gælder også socialt udsatte mennesker, hvis levemåde ikke altid passer ind i det etablerede sundhedssystem.

Mange ældre socialt udsatte mennesker har både psykiske lidelser, misbrugsproblemer og alvorlige fysiske helbredsproblemer efter et langt liv med udsathed og misbrug. 

For at sikre lige adgang til palliativ pleje og omsorg for udsatte og sårbare mennesker er det vigtigt, at medarbejdere på sygehus, plejehjem, i hjemmepleje og hos praktiserende læger har tilstrækkelig viden om og forståelse for de forskellige gruppers behov. 

Det er ligeledes vigtigt, at pårørende og efterladte får den støtte og behov de har brug for. At være pårørende til et menneske, der er uhelbredeligt syg, er for mange en sårbar tid, der kan være både belastende og ensom. 

Læs Ældre Sagens mærkesag om pårørende

Prioriter den palliative indsats

Landets plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje og praktiserende læger er pressede.

De fleste steder mangler der tid, ressourcer, systematik, organisering og kompetencer, når det gælder palliativ indsats til alvorligt syge og døende - og deres pårørende.

Lange ventetider samt mangel på sammenhæng og koordinering mellem sektorer giver kaotiske forløb og unødvendige smerter. 

Læs synspunktet: Flere medarbejdere på landets plejehjem

For at imødekomme danskernes ønske om, at få en tryg og værdig død i eget hjem skal der derfor satses mere på den palliative indsats i kommunerne, regionerne og hos de praktiserende læger.

Det kræver ligeledes et velfungerende samarbejde og tydelig ansvarsfordeling mellem de tre sektorer.

Derfor anbefaler Ældre Sagen, at:

  • Der bliver udarbejdet en national kvalitetsramme for den palliative indsats med det formål at understøtte høj kvalitet, systematik og velfungerende tværsektorielt samarbejde i hele landet. Kvalitetsrammen skal omfatte krav til indholdet i og tilrettelæggelsen af de palliative indsatser på sygehus, i kommunerne og i almen praksis.
  • Palliation er en del af alle sundhedsfaglige grunduddannelser
  • Kommuner og regioner sikrer, at pleje-og sundhedspersonale løbende videreuddannes, så de har kvalificeret viden og kompetencer om palliativ indsats.
  • Alle regioner har hotlines med rådgivning fra palliative specialister, gerontologer og andre relevante faggrupper, hvortil medarbejdere i den basale indsats kan henvende sig
  • Alle sektorer sikrer nødvendig og relevant støtte til pårørende i det palliative forløb
  • Der oprettes en samlet, kommunal database over de palliative forløb. Dansk Palliativ Database bør udvides, så den også omfatter de basale indsatser. Der kan med fordel hentes inspiration i det Svenska Palliativregistret  

Læs mere om hele Ældre Sagens mærkesag Døden - alle har ret til en værdig afslutning på livet

Sidst opdateret 16.04.2024