Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fradrag for indbetaling til aldersopsparing og ny definition af ”indtægt ved personligt arbejde”

Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

Der et teknisk kompliceret lovforslag, der har to elementer:

Fradrag for indbetaling til aldersopsparing

Der indføres fradrag for indbetaling til aldersopsparing ved beregning af pension og boligstøtte.

Indbetaling til aldersopsparing kan ikke fratrækkes i skat. Derfor har indbetaling til aldersopsparing hidtil kunnet medføre, at ens egen eller ægtefællen/samleverens sociale ydelser blev nedsat, hvis man indbetalte til aldersopsparing frem for en fradragsberettiget pensionsordning.

Det ændres nu, så det ikke vil medføre øget modregning, hvis der indbetales til aldersopsparing frem for en fradragsberettiget pensionsordning fra 2025. Ældre Sagen støtter denne ændring.

Ændret definition af ”indkomst ved personligt arbejde”

Modregning af en ægtefælle/samlevers indkomst ved personligt arbejde i social pension er afskaffet med virkning fra 2023. Desuden er modregning af egen indkomst ved personligt arbejde afskaffet ved beregningen af folkepensionens pensionstillæg og grundbeløb.

Det har vist sig at være svært at understøtte disse ændringer i den automatiserede pensionsberegning. Derfor foreslår regeringen en ”forenkling”, der består i at ændre definitionen af ”indkomst ved personligt arbejde” til alene at gælde indkomst, der er arbejdsmarkedsbidragspligtig. Det betyder, at indkomster, der ”midlertidigt” erstatter arbejdsindkomst, fx. dagpenge, ikke længere vil være fritaget for modregning.

Ældre Sagen er modstander af denne ændring. Vi mener, at der må kunne findes en anden løsning, så pensionister ikke risikerer at få mindre i pension, fx fordi deres ægtefælle/samlever bliver arbejdsløs eller får sygedagpenge.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 12.04.2024