Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende bliver mere og mere pressede

Undersøgelse udført af Danmarks Statistik for Ældre Sagen

En undersøgelse fra Danmarks Statistik, gennemført for Ældre Sagen, kaster lys over en betydelig stigning i pårørendes byrde. Selv med hjemmehjælp oplever de en stadig stigende opgavebyrde, og det belaster dem både fysisk og psykisk.

Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2015, også gennemført af Danmarks Statistik. Formålet er bl.a. at afdække, i hvilket omfang voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere hjælper, hvad de hjælper med, og hvordan det påvirker voksne børn, at de hjælper, fysisk såvel som mentalt, og om der er sket ændringer over tid.

Den viser bl.a., at knap 2 ud af 3 (64 pct.) voksne børn hjælper en eller begge forældre på ugentlig basis, selvom de allerede modtager hjemmehjælp.

Mere end 9 ud 10 voksne børn (94 pct.) træder til og hjælper deres mor/far eller begge forældre, selv når de allerede modtager hjemmehjælp i 2023. Det markerer en stigning på 11 procentpoint sammenlignet med sidste gang undersøgelsen blev foretaget i 2015.

Mere end 6 ud af 10 (62 pct.) oplever, at deres psykiske helbred er blevet dårligere som en direkte konsekvens af den stigende byrde, hvilket også er en stigning i forhold til undersøgelsen i 2015, hvor tallet lå på 43 pct.

I 2023 oplever lidt mere end hver tredje (36 pct.), at deres fysiske helbred er blevet dårligere. Dette repræsenterer ligeledes en stigning på 13 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2015, hvor andelen, der oplevede et dårligere fysisk helbred, var 23 pct.   

Ældre Sagen ser med alvor på denne udvikling og erkender fuldt ud behovet for mere og stærkere støtte til pårørende i deres daglige udfordringer. Det er afgørende, at vi som samfund bliver bedre til at støtte og hjælpe pårørende og forbedre samarbejdet med dem.

Det vil vi i Ældre Sagen alle dage kæmpe for.

Metode

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik for Ældre Sagen. Populationen er voksne børn i alderen 18-66 år, der bor tættest på modtagere af hjemmehjælp. Undersøgelsen er gennemført som web- og telefoninterview fra den 7. september 2023 til den 29. oktober 2023. I alt indgår 1.566 voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere i undersøgelsen.

Det er sikret, at undersøgelsen både rummer hjemmehjælpsmodtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp, udelukkende personlig pleje eller som modtager praktisk hjælp i kombination med personlig pleje. Derudover er enlige såvel som par repræsenteret. Data er vægtet, så svarene bliver repræsentative for hjemmehjælpsmodtagere.

Støtte til pårørende

Ældre Sagen kæmper for bedre vilkår for pårørende. Pårørende gør en stor indsats for syge og svækkede ældre.
Læs mere om mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 18.04.2024