Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Finanslov 24: Ældre Sagen kræver akutplan for ældreområdet

Rekruttering, faste teams i ældreplejen og fokus på forebyggelse i sundhedsvæsenet. Tre helt afgørende elementer i Ældre Sagens forslag til finanslov 24

Troen på, at vi som ældre vil få den hjælp, vi får brug for, smuldrer: Årtiers massive besparelser og de menneskelige følger deraf har svækket vores tillid til velfærden.

I Ældre Sagens nyeste fremtidsstudie svarer knap halvdelen af de 50-59-årige, at de kun i mindre grad eller slet ikke har tillid til, at de vil få den nødvendige hjælp ved behov.

Der er ingen grund til panik. Men politikerne er nødt til at handle og få truffet de nødvendige beslutninger, hvis ikke en hel generation skal efterlades i stikken. Og de øvrige generationer sidde tilbage i afmagt over deres næres situation.

Fakta om ældrepleje og plejeboliger

Endnu engang har vi i begyndelsen af sommeren 2023 fået dokumenteret af Danmarks Statistik, at en stadig mindre andel af landets ældre bliver visiteret til hjemmehjælp, og de får færre timer.

Samtidig bliver det sværere og sværere at få en plejehjemsplads. Kommunerne kan kun visitere til de pladser, de har etableret.

Danmarks Statistik har også dokumenteret, at der ikke længere er samme mulighed for, at man som svækket ældre kan få en plejebolig.

I 2012 var der på landsplan plejeboliger nok til 19,5 pct. af de 80+ årige. I 2022 var det samme tal faldet til 16 pct.. Bygger kommunerne ikke flere plejeboliger, vil dækningsgraden i 2030 være nede på 11 pct.

Fakta om rekrutteringsbehov

Der mangler faglært arbejdskraft allerede nu. Ledige stillinger kan ikke besættes, og de seneste 4-5 år er der sket en fordobling af antal ufaglærte i ældreplejen.

Beregninger fra Finansministeriet og KL viser, at der vil mangle 16-17.000 social-og sundhedshjælpere og -assistenter om bare seks år.

Fakta om ældre i sundhedsvæsenet

Når vi bliver ældre, begynder skavankerne at melde sig. Det er derfor, at vi bliver hyppigere gæster i sundhedsvæsenet, jo ældre vi bliver. I 2021 stod +65-årige for knap halvdelen af alle behandlinger i sundhedsvæsenet, men gruppen udgjorde kun 20 procent af befolkningen.

Sundhedsvæsenet er maksimalt presset, og med mange flere ældre de kommende år, bliver det afgørende, at sætte ind med forebyggelse og tæt samarbejde om patienterne, uanset hvor behandlingen sker. Ældrepleje og sundhedsvæsen kan ikke længere adskilles.

Populært sagt, så handler det om at redde mormor – for det kan måske også redde sundhedsvæsenet.

Vi har råd til det

Dansk økonomi står stærkt. Overskuddet på de offentlige finanser udgjorde 93 mia. kr. i 2022, og oversteg dermed alle forventninger.

Vi arbejder længere og betaler dermed mere i skat gennem livet.

Alene i 2023 er de offentlige finanser forbedret med over 20 mia. kr. sammenlignet med 2018 – fordi vi arbejder længere.

Derfor er det heller ikke rimeligt, at pensionister og lønmodtagere ikke har fået samme muligheder for at klare sig igennem hårde tider med inflation.

Ældre Sagen foreslår derfor også, at reguleringen af folkepensionen og andre forsørgelsesydelser fremrykkes med virkning fra 1. januar 2024, således at den almindelige regulering tillægges 5 procentpoint.

Læs hele udgaven af Ældre Sagens finanslovsforslag her

 

Sidst opdateret 07.03.2024