Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Ældre mistrives af ensomhed og depression

Danskere over 50 år mister hvert år gode leveår til ensomhed og depression end de mister til nogen anden sygdom.


Rapporten ”Lange og lykkelige liv – Hvordan fremtidssikrer vi det gode liv i et aldrende samfund?” lavet af Institut for Lykkeforskning for Ældre Sagen i april 2021 dokumenterer dette.

Læs også: "Lange og lykkelige liv - Hvordan fremtidssikrer vi det gode liv i et aldrende samfund?"

Ensomhed æder livskvaliteten

Ensomhed er den mest byrdefulde livsomstændighed for mennesker over 50 år. Hvert år mister dem, der lever med svær ensomhed 27,8 % livskvalitet. Det er det højeste byrdetal på tværs af samtlige 26 faktorer, der er med i analysen. Nummer fire på listen er moderat ensomhed, som koster 10 % på livskvaliteten for den enkelte.

Ældre over 50 år, der lever med depression, mister årligt 17,2 % livskvalitet.

Ensomhed i barndommen giver større risiko for ensomhed eller depression senere i livet.

Somatiske sygdomme påvirker livskvaliteten forskelligt, fx er Parkinsons og demens forbundet med et højere tab af livskvalitet end forhøjet blodtryk.

Storforbrugere af sundhedsydelser

Med tiden kan ældre over 50 år tilpasse sig begivenheder som ægtefælles død og hjerteanfald, men ikke ensomhed og depression.

At være partner til et menneske med fx demens har store konsekvenser for ens livskvalitet.

Ældre over 50 år med forringet livskvalitet er større forbrugere af sundhedsydelser og offentlig pleje som fx flere lægebesøg, flere indlæggelser, begrænset arbejdsevne og større behov for offentlig hjælp.

Husk den mentale sundhed

Mental sundhed er en mærkesag hos Ældre Sagen, og vi arbejder med følgende fokusområder:

 • Gratis, nem og hurtig adgang til psykologhjælp til dem med behov
 • Vi skal gøre mere for at forebygge, opspore og behandle depression hos ældre
 • Trivsel og social omsorg skal være en kerneopgave i ældreplejen
 • Vi skal forebygge selvmord hos ældre med viden, opsporing og rettidig hjælp
 • Omsorgen skal i fokus og brugen af antipsykotisk medicin nedbringes hos ældre
 • Der skal forskes mere i ældres mentale sundhed og psykisk sygdom blandt ældre
 • Der er udarbejdet en national ensomhedsstrategi
 • Oprettelse af et National Videncenter om Ensomhed
 • Støtte Folkebevægelsen mod Ensomhed
 • Tilbyde gratis psykologhjælp til mennesker ramt af svær ensomhed
 • Sikre lige muligheder for transport til sociale arrangementer for alle borgere

Vi mangler viden om mental sundhed hos ældre

Et voksende antal ældre mistrives, men der er kritisk mangel på kvalificeret viden om mental sundhed hos ældre. Formålet med undersøgelsen har derfor været at skaffe solid viden for at identificerer de primære årsager til mistrivsel blandt ældre – både hos individet og på samfundsniveau.

Formålet er også at skabe debat om hvorfor livskvalitet og trivsel bør være en lige så selvfølgelig dagsorden som sundhed, økonomi og andre traditionelle mål for fremskridt. Samt at udvikle et vidensgrundlag til politikere og beslutningstagere, som de kan integrere i konkrete politiske tiltag og strukturelle forandringer i forhold til fremtidens seniorpolitik.

Kontaktperson vedr. ensomhed er social-humanitær konsulent David Vincent Nielsen, dvn@aeldresagen.dk

Sidst opdateret 04.06.2024