Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Vejledning til fremtidsfuldmagter

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, så andre kan handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesser.

 

Siden den 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du kan give en eller flere personer lov til at handle på dine vegne engang i fremtiden, hvis der skulle blive brug for det.

En fremtidsfuldmagt kan først træde i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere kan varetage de økonomiske eller personlige forhold, som fuldmagten omfatter. Det kan være på grund af sygdom eller mental svækkelse.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt for ét område/forhold eller samlet for flere forhold i én fremtidsfuldmagt.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt.

Derudover skal du kunne handle fornuftsmæssigt, som det hedder i loven, på det tidspunkt, du opretter fuldmagten.

Hvad koster fremtidsfuldmagt

Der vil være udgifter til advokat og notar, når du vil oprette en fremtidsfuldmagt. Det er forklaret længere nede i artiklen. Og der vil også være udgifter til lægeerklæring, når fremtidsfuldmagten skal i brug.

Rådfør dig med en advokat

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at betale regninger, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser.

Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp, fx hjemmehjælp, klage over afgørelser og bede om aktindsigt i patientjournaler mm.

Justitsministeriet har udarbejdet fire forskellige standardkoncepter for fremtidsfuldmagter, som du kan søge inspiration i, når du vil skrive fremtidsfuldmagten.

Standarderne findes i bilaget til Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Vejledningen kan læses her

Ældre Sagen anbefaler, at du rådfører dig med en advokat, inden du opretter en fremtidsfuldmagt.

Der er mange juridiske og praktiske forhold, der skal tages stilling til, for at fremtidsfuldmagten får det rigtige indhold i forhold til din konkrete situation og er brugbar, når den skal træde i kraft engang i fremtiden.

Inden du går til advokat, kan det være nyttigt at overveje nogle spørgsmål i forvejen, så du ikke skal betale advokaten for mere end højst nødvendigt.

Det kan fx være spørgsmål om, hvorvidt du vil have en eller flere fuldmægtige, og om det fx skal være muligt at give gaver ud over det sædvanlige.

Vælg den rigtige fremtidsfuldmægtig

Giv kun fuldmagt til personer, du har fuld tillid til (også i fremtiden). Og det skal være en, som du er tryg ved at give adgang til meget personlige informationer om dig, fx helbredsmæssige forhold.

Det skal også være en person, som du mener, er kompetent og villig til at påtage sig opgaven, og som kan håndtere og har det godt med det ansvar, der følger med at være fremtidsfuldmægtig for dig.

Mere end én fremtidsfuldmægtig

Du kan godt vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede og træffe beslutningerne på dine vegne sammen eller hver for sig på hver sit område.

Du kan også rangordne, så den ene fuldmægtig kun skal varetage dine interesser, hvis den anden fuldmægtig ikke kan.

I visse tilfælde kan det være en ulempe at have flere fuldmægtige. Fx hvis dine fuldmægtige ikke kan blive enige om, hvordan der skal handles i en given situation. Det vil betyde, at fuldmagten så ikke kan fungere efter hensigten.

Sådan bliver fuldmagten gyldig

En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt med NemID i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er en forskel fra almindelige fuldmagter.

På den måde bliver fuldmagten gjort tilgængelig for fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene.

Derefter skal en notar i byretten bekræfte din identitet, og at du kan handle fornuftigt på det tidspunkt, hvor du opretter fremtidsfuldmagten. Det skal ske senest et halvt år efter fremtidsfuldmagtens registrering i fremtidsfuldmagtsregistret.

Det koster 300 kr. at få notaren til at bekræfte din underskrivelse af fremtidsfuldmagten. Du skal være til stede fysisk, og bekræftelsen sker digitalt på stedet.

Hvis du ikke er i stand til at møde op fysisk ved notaren, kan du få notaren til at komme til dig på fx din hjemmeadresse eller hospitalet. Du skal så tillige dække notarens transportudgifter.

Læs om trinene ved oprettelse af fremtidsfuldmagter på Familieretshuset.dk

Hvis du er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du oprette en fremtidsfuldmagt på papir, som du så skal sende til Familieretshuset og efterfølgende underskrive ved at møde op personligt.

Familieretshuset skal på den måde tjekke din identitet, og om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Hvis du opretter fremtidsfuldmagt på den måde, skal du ikke mødes med notaren.

Se liste over Familieretshusets adresser

Ændre i en fremtidsfuldmagt

Hvis du senere ønsker at ændre i den fremtidsfuldmagt, du har oprettet i fremtidsfuldmagtsregisteret, skal du oprette en ny fremtidsfuldmagt, der erstatter den tidligere fremtidsfuldmagt. Du kan altså ikke rette i en eksisterende fremtidsfuldmagt.

Det er en god idé, at du ind imellem tjekker, at fuldmagten dækker de områder, du ønsker, og at dine fuldmægtige stadig er nogle, du har tillid til.

Når fuldmagten skal i brug

Hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt at gøre brug af fuldmagten, fordi du er blevet syg eller svækket, skal fuldmagten sættes i kraft rent juridisk.

Der skal indgives en anmodning til Familieretshuset om at få fuldmagten sat i kraft, og anmodningen kan indgives af dig selv eller af fremtidsfuldmægtigen/fremtids-fuldmægtigene i forening. Anmodningen skal være vedlagt en speciel lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand.

Det koster 1010 kr. at anmode om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvornår kan fremtidsfuldmagten bruges

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, hvis de vurderer, at du ikke længere kan varetage dine interesser inden for de områder, fremtidsfuldmagten omfatter.

Herefter bliver afgørelsen tinglyst, og fremtidsfuldmagten er dermed offentligt tilgængelig, så alle har mulighed for at se oplysninger om fuldmagtens omfang.

Sidst opdateret 12.01.2021