""

Sundhedsvæsen

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.

Er du ældre patient, typisk med flere sygdomme, har du brug for hjælp og behandling til at klare dagligdagen.

Du har engang imellem brug for at blive indlagt, som regel akut. Og når du bliver udskrevet, har du ofte brug for, at sundhedspersoner plejer og behandler dig der, hvor du bor – for at undgå endnu en indlæggelse.

Det kan være en forvirrende oplevelse at blive indlagt. Hvis du i forvejen er træt og syg og pludselig får det meget værre og skal indlægges, kan det være svært at følge med i, hvad der sker, og hvad der bliver sagt.

Personalet på sygehuset har meget travlt, og der kan være overbelægning. Dem, der passer dig, er nødt til at sørge for det allervigtigste som din medicin.

Men de har måske ikke tid til at hjælpe dig med at spise og drikke, få børstet dine tænder, eller hjælpe dig op og ud af sengen. Det bliver dit helbred ikke bedre af.

Når du er udskrevet, gælder det om at genvinde dine kræfter hurtigst muligt. Måske oplever du, at du skal vente på genoptræning, og mangler hjælp til ordentlig mad og til at få gjort rent.

Læs også: Coronavirus - Ældre Sagen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Som indlagt og hjemmehjælpsmodtager møder du mange forskellige mennesker, og det kan være svært at holde styr på alle de informationer og aftaler, du får. Ligesom det kan være svært at holde styr på medicin, doser og ændring af medicin.

Ældre Sagen mener, at især ældre med flere samtidige sygdomme har brug for, at nogen lytter til dem, og at de ansatte i sundhedsvæsenet arbejder tæt sammen. Som indlagt har du brug for, at personalet har tid, og at man ikke bliver placeret på en travl sygehusgang.

Du skal være tryg ved, at du får en værdig og god behandling, uanset din alder, og hvor du bor i landet. Ældre Sagen ønsker, at du er med til at beslutte og planlægge dit eget forløb som indlagt.

Læs også: Samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

Behov for national indsats for ældre patienter med flere sygdomme

Der har indtil nu været aftalt to nationale handlingsplaner for at undgå overbelægning, styrke sammenhængen på tværs i sundhedsvæsenet og styrke indsatsen før og efter en indlæggelse for ældre medicinske patienter.Ældre Sagen har politisk opfordret til disse planer.

Nu arbejder Ældre Sagen på, at der kommer en ny national indsats, som samler op på det hidtidige arbejde og udbreder de indsatser, man ved virker for ældre patienter i mødet med sundhedsvæsenet. Derfor har Ældre Sagen bl.a. afholdt en ekspertdag sammen med LIF – Lægemiddelindustriforeningen, hvor centrale aktører fra sundhedsvæsenet bidrog med en række anbefalinger.

Brug de gode erfaringer

Ældre Sagen foreslår, at de gode erfaringer, der allerede er, skal udbredes. De findes nemlig flere steder i landet.

I Silkeborg arbejder de med fleksible indlæggelser mellem hospital og kommune. Flere steder kommer kommunale medarbejdere ind på sygehuset og forbereder hverdagen i hjemmet, mens der andre steder er ansatte fra sygehuset, der hjælper indlagte mennesker med at spise rigtigt, når de skal hjem igen.

Ældre Sagen mener, at den enkelte skal involveres i sin egen behandling, og at det fortsat skal være en sundhedsfaglig vurdering om, hvad der er det bedste for den enkelte. Det må aldrig komme til kun at handle om økonomi. 

Ældre Sagens forslag, der gavner ældre patienter og personale

 • Fjern overbelægning ved at tilpasse personalemængde og sengepladser til patienterne.

 • Investeringer i sundhedsvæsenet. Det er nødvendigt med et løft af økonomien til sundhedsvæsenet, så der er råd til nye behandlingsmetoder og flere ældre.

 • Fokus på ældre med flere sygdomme i en ny sundhedsaftale.
 • Forebyggende indsatser mod underernærede patienter eller patienter, der er tæt på underernæring, både på sygehus og i kommune.
 • Forløbskoordinator og individuel plan til den enkelte patient.
 • Hurtig genoptræning efter en genoptræningsplan. Genoptræningen skal til enhver tid ses i sammenhæng med ernæringsindsats og adgang til behandling.
 • Involverende stuegang, hvor patient og pårørende inviteres med til at planlægge og beslutte behandling og udskrivning.
 • Udgående sundhedspersoner fra sygehuse, fx geriatrisk team, diætist, mobilt laboratorium.
 • Følge hjem og/eller ringe hjem teams efter indlæggelse.
 • Tværgående udredningsenheder/teams på tværs af medicinske specialer og/eller sektorer.
 • Tilbud om telefon hotline til medicinsk afdeling for kendte patienter og personale i kommune og almen praksis, fx fleksible indlæggelser.
 • Fremskudt kommunal visitation/udskrivningskoordination.
 • Patientansvarlig læge til ældre medicinske patienter, også til patienter, der udskrives til fortsat behandling i akutfunktioner i kommunen.
 • Akutfunktioner i hjemmesygeplejen samarbejder med læger og samarbejder med andre sundhedsprofessionelle i kommunen (fx terapeuter, diætister).
 • Styr på medicinen: Medicingennemgang og medicinhåndtering i samarbejde ml. læger, farmaceuter, hjemmepleje og i dialog med patient.
 • Faste læger på plejehjem.
 • Opfølgende hjemmebesøg - inden for de første døgn efter udskrivning er egen læge og hjemmesygeplejerske på hjemmebesøg hos de mest svækkede patienter, bl.a. for at vurdere deres behov for pleje og for at sikre, at de får den rigtige medicin i de rigtige mængder.
 • Omsorgstandplejen styrkes, og tandsundhed integreres i indsats til patienter i risiko for/med underernæring.
 • Opdag begyndende sygdom så tidligt som muligt.

Læs Ældre sagens anbefalinger til sundhedsreformen 

Læs også: Fælles udspil til velfærdslov

Læs også: Kom overbelægning på sygehusene til livs  

Læs også: Fast tilknyttede læger på plejehjem


Ældre Sagens forslag til principper for behandling af ældre patienter

 • Indsatser skal sikre en værdig behandling og pleje
 • Der bør være sammenhæng i personale, behandlingsforløb og information
 • Patienter og pårørende skal være med til at planlægge, beslutte og sætte mål for eget forløb på tværs af sektorer
 • Patienter skal være sikret ensartet høj kvalitet i behandlingen uanset, om de er indlagt eller hjemme

Sidst opdateret 03.03.2021