""

Sundhedsvæsen

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.

Er du ældre patient, typisk med flere sygdomme, har du brug for hjælp og behandling til at klare dagligdagen.

Du har engang imellem brug for at blive indlagt, som regel akut. Og når du bliver udskrevet, har du ofte brug for, at sundhedspersoner plejer og behandler dig der, hvor du bor – for at undgå endnu en indlæggelse.

Det kan være en forvirrende oplevelse at blive indlagt. Hvis du i forvejen er træt og syg og pludselig får det meget værre og skal indlægges, kan det være svært at følge med i, hvad der sker, og hvad der bliver sagt.

Personalet på sygehuset har meget travlt, og der kan være overbelægning. Dem, der passer dig, er nødt til at sørge for det allervigtigste som din medicin.

Men de har måske ikke tid til at hjælpe dig med at spise og drikke, få børstet dine tænder, eller hjælpe dig op og ud af sengen. Det bliver dit helbred ikke bedre af.

Når du er udskrevet, gælder det om at genvinde dine kræfter hurtigst muligt. Måske oplever du, at du skal vente på genoptræning, og mangler hjælp til ordentlig mad og til at få gjort rent.

Som indlagt og hjemmehjælpsmodtager møder du mange forskellige mennesker, og det kan være svært at holde styr på alle de informationer og aftaler, du får. Ligesom det kan være svært at holde styr på medicin, doser og ændring af medicin.

Ældre Sagen mener, at især ældre med flere samtidige sygdomme har brug for, at nogen lytter til dem, og at de ansatte i sundhedsvæsenet arbejder tæt sammen. Som indlagt har du brug for, at personalet har tid, og at man ikke bliver placeret på en travl sygehusgang.

Du skal være tryg ved, at du får en værdig og god behandling, uanset din alder, og hvor du bor i landet. Ældre Sagen ønsker, at du er med til at beslutte og planlægge dit eget forløb som indlagt.

Læs også: Samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

National handlingsplan for ældre medicinske patienter

Der er afsat 1,2 milliarder til at undgå overbelægning, styrke sammenhængen på tværs i sundhedsvæsenet og styrke indsatsen før og efter en indlæggelse. Det ligger i Sundheds- og Ældreministeriets handlingsplan ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient 2016 – 2019”.

Ældre Sagen har politisk opfordret til denne handlingsplan og har bidraget til, at den ser ud, som den gør.

Nu arbejder Ældre Sagen på, at der kommer en ny plan, som udbreder de indsatser, man har erfaring med virker.

Ældre Sagen følger handlingsplanen for at sikre, at den gør en forskel for dig i din hverdag - enten hjemme eller mens du er indlagt – og at det gør en forskel for de ansatte.

Brug de gode erfaringer

Ældre Sagen foreslår, at de gode erfaringer, der allerede er, skal udbredes. De findes nemlig flere steder i landet. I Silkeborg arbejder de med fleksible indlæggelser mellem hospital og kommune.

Flere steder kommer kommunale medarbejdere ind på sygehuset og forbereder hverdagen i hjemmet, mens der andre steder er ansatte fra sygehuset, der hjælper indlagte mennesker med at spise rigtigt, når de skal hjem igen.

Ældre Sagen mener, at den enkelte skal involveres i sin egen behandling, og at det fortsat skal være en sundhedsfaglig vurdering om, hvad der er det bedste for den enkelte. Det må aldrig komme til kun at handle om økonomi.

Ældre Sagens forslag, der gavner ældre medicinske patienter og personale:

 • Fjern overbelægning. Tilpas personalemængde og sengepladser til patienter

Læs også: Kom overbelægning på sygehusene til livs 

 • Færre underernærede patienter eller patienter, der er tæt på underernæring, både på sygehus og i kommune

Læs også: Højst en uges ventetid på genoptræning

 • Forløbskoordinator og individuel plan til den enkelte patient
 • Involverende stuegang, hvor patient og pårørende inviteres med til at planlægge og beslutte behandling og udskrivning
 • Udgående sundhedspersoner fra sygehuse, fx geriatrisk team, diætist, mobilt laboratorium
 • Følge hjem og/eller ringe hjem teams efter indlæggelse
 • Tværgående udredningsenheder/teams på tværs af medicinske specialer og/eller sektorer
 • Tilbud om telefon hotline til medicinsk afdeling for kendte patienter og personale i kommune og almen praksis, fx fleksible indlæggelser
 • Fremskudt kommunal visitation/udskrivningskoordination
 • Patientansvarlig læge til ældre medicinske patienter, også til patienter, der udskrives til fortsat behandling i akutfunktioner i kommunen
 • Akutfunktioner i hjemmesygeplejen samarbejder med læger og samarbejder med andre sundhedsprofessionelle i kommunen (fx terapeuter, diætister)
 • Styr på medicinen– medicingennemgang og medicinhåndtering i samarbejde ml. læger, farmaceuter, hjemmepleje og i dialog med patient
 • Faste læger på plejehjem
 • Opfølgende hjemmebesøg - inden en uge efter udskrivning er egen læge og hjemmesygeplejerske på hjemmebesøg til de mest svækkede patienter, bl.a. for at vurdere deres behov for pleje og for at sikre, at de får den rigtige medicin i de rigtige mængder.
 • Omsorgstandplejen styrkes, og tandsundhed integreres i indsats til patienter i risiko for/med underernæring
 • Opdag begyndende sygdom så tidligt som muligt

Læs også: Fast tilknyttede læger på plejehjem

Forslag til tværgående principper:

 • Værdighed (indsatser skal sikre en værdig behandling og pleje)
 • Sammenhæng (der bør være sammenhæng i personale, behandlingsforløb og information)
 • Patienter og pårørende skal være med til at planlægge, beslutte og sætte mål for eget forløb på tværs af sektorer
 • Patienter skal være sikre på ensartet høj kvalitet i behandlingen uanset, om de er indlagte eller er hjemme

Sidst opdateret 04.03.2020