Ensomhed

Ingen ældre skal føle sig ensomme

Ældre Sagen ønsker en national ensomhedsstrategi

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er grupper - bl.a. en del ældre mennesker - som er særligt udsatte. De har brug for en national ensomhedsstrategi.

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er nogle grupper, som er særligt udsatte.

Det er den ældre, der mister sin ægtefælle, venner eller førlighed, førtidspensionisten, der er socialt isoleret, mennesker med handicap eller ægtemanden med en alvorligt syg kone. 

Alt for mange oplever ensomhed

Ensomhed rammer mennesker med langvarig psykisk sygdom og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Men det er også unge, og især unge kvinder, som oplever svær ensomhed.

Alt for mange danskere rammes af ensomhed. Det anslås, at 380.000 voksne oplever svær ensomhed. Hertil kommer 20.000 børn i alderen 11-15 år. 

Svær og langvarig ensomhed er alvorlig

Oplevelsen af svær ensomhed er et alvorligt problem med betydelige konsekvenser.

Svær og langvarig ensomhed giver således både mental mistrivsel og forårsager fysisk sygdom som f.eks. hjertekar-lidelser og demens.

Samtidig har svært ensomme mennesker ofte usund livsstil, der gør dem mere udsatte for alvorlige sygdomme som kræft. 

Ensomheden vokser i samfundet

Hvert år er ensomhed således relateret til mere end 2.200 dødsfald i Danmark, og Sundhedsstyrelsen opgør de samlede omkostninger grundet ensomhed til over 8 mia. kr. årligt. 

Ensomhed er derfor ikke kun den enkeltes problem. Det er et tungt problem for samfundet.

Ensomheden vokser i takt med, at samfundet ændrer sig. Det personlige møde er blevet kortere og mere flygtigt. Teknologien løser langt mere end tidligere.

Der er flere ældre, som bliver længere i eget hjem og bor alene, og et stigende antal pårørende til alvorligt syge er i risiko for at føle sig ensomme. 

Læs også: Ingen ældre skal føle sig ensomme

En national ensomhedsstrategi er et skridt på vejen

Vi er nødt til at gøre noget ved den voksende ensomhed i samfundet. Sammen med Røde Kors foreslår Ældre Sagen, at vi får udarbejdet en national ensomhedsstrategi i Danmark.

Det findes allerede i Norge: 'Saman mot einsemd – regjeringa sin strategi for å forebyggje einsemd (2019 – 2023)'.

5 principper for en national ensomhedsstrategi

En national ensomhedsstrategi i Danmark skal sætte en fælles retning og mål for bekæmpelse og forebyggelse af ensomhed ud fra følgende principper:

  1. Ensomhed skal bekæmpes i fællesskab mellem civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet. Ingen kan knække ensomheden alene.
  2. Ensomhed skal bekæmpes på tværs af alle relevante områder, som har indflydelse på fællesskaber og menneskelige relationer: Uddannelse og skole, bolig og byrum, transport, psykiatri, social, sundhed, ældre, integration, beskæftigelse og erhverv. 
  3. Ensomhed skal bekæmpes på tværs af alders - og risikogrupper. Ensomhed rammer alle generationer, og mange bærer ensomhed med sig gennem hele livet. De unge og de ældste rammes hårdest. 
  4. Ensomhed skal bekæmpes på basis af dokumenteret viden om, hvad der virker. Der findes i dag mange aktiviteter og initiativer, der forsøger at inddrage ensomme i fællesskaber. Dokumentation af indsatsernes effekt på ensomhedsfølelsen er imidlertid sparsom.

Mennesker, som oplever ensomhed, skal inddrages i udarbejdelse af både strategi og handleplan. Sociale indsatser har størst effekt og succesrate, hvis de mennesker, de vedrører, er inddraget fra begyndelsen.

Alle disse principper er vigtige for, at vi sammen kan bekæmpe ensomhed. Principper gør det dog ikke alene. Strategien bør udmøntes i en finansieret handlingsplan. 

Motion er sjovere i et fællesskab

Find et fællesskab

Ensomhed

Oplever du, at hverdagen, der før var fuld af liv, samvær og hygge, nu føles tom og stille, så bliv en del af fællesskabet i en af vores 215 lokalafdelinger.

Husk, at du ikke er alene, hvis du af og til føler dig ensom. Ensomhed er udbredt folk over 65 år. Faktisk føler over 50.000 ældre sig ensomme i hverdagen, og det tal er stigende.

Få gode råd til at finde nye fælleskaber, en besøgsven eller en at følges med. 

Sidst opdateret 07.12.2020