Alle har ret til en værdig død — Ældre Sagen

Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Faglige kompetencer og ressourcer skal i højere grad prioriteres og udvikles, så døende får lige adgang til palliativ pleje og omsorg og en værdig sidste tid.

Alle mennesker har ret til en værdig afslutning på livet – en sidste tid, hvor retten til at træffe egne beslutninger respekteres, og hvor samtaler om døden bliver prioriteret som en afgørende og naturlig ting, inden vi skal herfra,– uanset alder og diagnose.

Men sådan er virkeligheden i dag ikke rundt om på landets plejehjem og i hjemmeplejen, og derfor skal kompetencerne og ressourcer på området have et løft.

Blandt andet skal smertelindring i den sidste tid inden døden udbredes og omfatte flere.

Palliativ pleje skal gælde for alle

Den palliative pleje og omsorg skal være lige for alle patienter med alvorlig eller livstruende sygdom. I dag er der forskel på, hvor meget smertelindring og støtte du får i den sidste tid alt efter din alder og eventuelle diagnose.

Læs fakta: Mange ældre får ikke palliativ pleje 

Læs synspunkt: Døende skal tilbydes lindrende pleje og omsorg

Det skyldes, at der mangler ressourcer og kompetencer — især i kommunerne — til tilstrækkelig behandling af døende.

Ældre Sagen anbefaler derfor, at landets kommuner bruger midler fra finansloven 2018, som er afsat til at styrke området omkring en værdig død, til at uddanne sundhedsfaglige medarbejdere yderligere inden for palliativ pleje, så der kan blive lige adgang til kvalificeret palliativ pleje for alle.

Læs synspunkt: Palliativ pleje og omsorg skal bredes ud

Tal mere om døden

Ligeledes bør kommuner og sygehuse prioritere efteruddannelse af sundhedspersonalet i, hvordan man taler om døden og også arbejde systematisk med at tilbyde samtaler om den sidste tid med ældre borgere, plejehjemsbeboere og pårørende.

I dag er systematikken på området begrænset, ligesom det kan være vanskeligt for medarbejdere i ældreplejen at tage initiativ til samtaler om den sidste tid, fordi man ofte mangler kompetencer og metoder til at håndtere den type samtale. 

Læs synspunkt: Sundhedspersonale skal tale om døden

Fravalg af genoplivning skal respekteres

Sundhedspersonalet og læger skal også klædes bedre på til, under samtaler om døden og den sidste tid inden, at afdække, dokumentere og gøre det synligt, når syge eller svækkede ældre ikke ønsker at blive genoplivet efter hjertestop. Det er en klar forudsætning for, at den enkeltes ønsker til livets afslutning kan blive respekteret i situationer, hvor hjælp til genoplivning bliver aktuelt.

Læs også: Gør fravalg af genoplivning synligt

Vejledning om behandlingstestamenter

Med det nye behandlingstestamente får borgere øget selvbestemmelse, hvis de, på et senere tidspunkt, kommer i en tilstand, hvor det ikke er muligt at træffe beslutninger på egne vegne fx på grund af en hjerneskade eller en demenssygdom.

Ældre Sagen bakker op om Folketingets lovændring, der fra næste år bl.a. styrker patienters ret til at fravælge det man kalder livsforlængende behandling. 

Men det nye testamente kræver nedskrevne vejledninger, som borgere og pårørende kan læse, inden de opretter et behandlingstestamente.

Ligeledes bør der blive udarbejdet vejledninger til sundhedsfaglige medarbejdere, så de er forberedte på, hvordan de skal vejlede borgere og patienter.

Læs fakta: Fakta om behandlingstestamente

Læs synspunkt: Behandlingstestamente kræver vejledning

Udvid plejevederlag til plejehjem

Har du en døende i familien, er det i dag sådan, at du kan få orlov til at passe den døende, hvis den døende vel at mærke bor hjemme. Men bor han eller hun på plejehjem, kan du ikke få orlov — også kaldet plejevederlag.

Det skal der laves om på, mener Ældre Sagen.  

Pårørende til døende på plejehjem kan selvsagt have lige så stort behov for og lyst til at passe en døende på plejehjem som alle andre. Derfor skal ordningen udvides og må ikke betyde, at pårørende kommer til at påtage sig plejeopgaver, som er personalets opgaver.

Læs synspunkt: Plejervederlag skal også gælde på plejehjem

Læs synspunkt: Flere medarbejdere på landets plejehjem

Sidst opdateret 22.06.2018