Genoptræning mv.

Sidst redigeret den 05.03.2019

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus
Man er berettiget til genoptræning, hvis der er sket nedsættelse af den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forbindelse med sygdom eller ulykke.

Sygehuset skal tilbyde en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Kontakt til skadestue og sygehusambulatorie sidestilles hermed.

Fra 01.07.2018 har man ret til genoptræning ved en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden 7 dage efter udskrivning fra sygehus. Det skal være en leverandør, som kommunen har indgået aftale med. Hvis man af sundhedsfaglige grunde bør vente med genoptræning, regnes fristen fra dette tidspunkt, hvor sundhedspersonalet anbefaler dette.

Kommunen vurderer om man er berettiget til frit valg af genoptræning. I praksis benyttes det ved hjælp af en forløbskode, der fastlægges af kommunen med udgangspunkt i genoptræningsplanen. På www.mingenoptraening.dk findes de leverandører, som er godkendt til at levere den type genoptræning man er henvist til.

Ordningen gælder ikke hvis genoptræningen skal foregå på et sygehus.      

Genoptræningen er gratis og kan ikke erstattes af andre tilbud, f.eks. henvisning fra læge til fysioterapeutisk behandling.

Genoptræningsplan
Genoptræningsplanen skal være skriftlig og skal udarbejdes i samarbejde med patienten.

Hvis patienten ikke er i stand til at give informeret samtykke, se dette afsnit under Patienters retsstilling, skal sygehuset tilbyde at udarbejde planen sammen med patientens pårørende.

Planen skal senest udleveres når patienten udskrives, og skal samtidig - efter aftale med patienten - sendes til bopælskommunen og praktiserende læge. Hvis genoptræningen skal foregå på sygehus, sendes planen også til det valgte sygehus.

Planen er patientens sikkerhed for en målrettet indsats i forhold til den genoptræning, der skal foregå efter udskrivning fra sygehus.

Indhold
Genoptræningsplanen skal

  • angive om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau, eller rehabilitering på specialiseret niveau
  • indeholde en beskrivelse af funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet
  • angive, hvilke nedsættelser af funktionsevnen, som genoptræningen skal rette sig imod m.v.
  • indeholde oplysninger om, hvordan bopælsregionen og bopælskommunen kan kontaktes med henblik på koordinering af genoptræningsforløbet
  • angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor.

Tilrettelæggelse
Kommunen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til en samlet rehabilitering.

Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægfaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder om der er behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Ved almen genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau kan man vælge mellem de tilbud, kommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører.

Man kan endvidere vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner. Dette forudsætter, at den anden kommune har plads/kapacitet.

Denne gratis genoptræning uden for sygehusvæsenet kan man også vælge at få foretaget i et andet EU eller EØS-land, se afsnit EU-/EØS-land, sygehjælp og andre ydelser.

Er der behov for genoptræning på specialiseret niveau, som skal foregå på et sygehus, er man sikret frit sygehusvalg, se dette under afsnittet Sygehusbehandling.

Hvis man har fået behandling på et sygehus i udlandet på det offentliges regning, og ikke har modtaget en genoptræningsplan, skal man kontakte sit regionssygehus og få udarbejdet en genoptræningsplan til brug for den videre ambulante behandling.

Transport til og fra genoptræning er gratis, hvis man opfylder betingelserne herfor. Her gælder de samme regler for kørsel som i forbindelse med sygehusbehandling. Se afsnittet Sundhedsområdet - Transport.

Genoptræning uden sygehusindlæggelse
Kommunerne skal tilbyde gratis genoptræning til personer, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.

Formålet med genoptræningen er at afhjælpe en fysisk funktionsnedsættelse som følge af sygdom eller ulykke, således at personen så vidt muligt bringes op på det funktionsniveau, som pågældende havde inden sygdommen.

Vedligeholdelsestræning
Kommunerne skal også sørge for gratis tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for.

Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for gratis kørsel til og fra træningstilbuddet. Er man økonomisk vanskeligt stillet, er der mulighed for at søge støtte til kørsel. Se afsnittet Kørselsordninger - Tilskud til individuel kørsel og Personlige tillæg til pensionister.

Der findes andre muligheder for støtte til fysioterapi og træning, se afsnit om Fysioterapeutbehandling og vederlagsfri fysioterapi. 

Indhold hentes