Genoptræning mv.

Sidst redigeret den 15.01.2024

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus
Man er berettiget til genoptræning, hvis der er sket nedsættelse af den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, i forbindelse med sygdom eller ulykke.

Sygehuset skal tilbyde en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Kontakt til skadestue og sygehusambulatorie sidestilles hermed.

Man har ret til genoptræning ved en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden 7 dage efter udskrivning fra sygehus. Det skal være en leverandør som kommunen har indgået aftale med.

Hvis man af sundhedsfaglige grunde bør vente med genoptræning, regnes fristen fra dette tidspunkt, hvor sundhedspersonalet anbefaler dette.

Kommunen vurderer, om man er berettiget til frit valg af genoptræning. På www.mingenoptraening.dk findes de leverandører, som er godkendt til at levere den type genoptræning, man er henvist til.

Ordningen gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på et sygehus.

Genoptræningen er gratis og kan ikke erstattes af andre tilbud, f.eks. henvisning fra læge til fysioterapeutisk behandling.

Genoptræningsplan
Genoptræningsplanen skal være skriftlig og skal udarbejdes i samarbejde med patienten.

Hvis patienten ikke kan give et informeret samtykke, (se afsnittet Informeret samtykke under Patienters retsstilling), skal sygehuset tilbyde at udarbejde planen sammen med patientens pårørende.

Planen skal senest udleveres når patienten udskrives og skal samtidig - efter aftale med patienten - sendes til bopælskommunen og praktiserende læge. Hvis genoptræningen skal foregå på sygehus, sendes planen også til det valgte sygehus.

Planen er patientens sikkerhed for en målrettet indsats for den genoptræning, der skal foregå efter udskrivning fra sygehus.

Indhold
Genoptræningsplanen skal

  • angive behovet for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau
  • indeholde en beskrivelse af funktionsevne og behovet for genoptræning ved udskrivning 
  • angive de nedsættelser af funktionsevnen, som genoptræningen skal rette sig imod m.v.
  • indeholde oplysninger om, hvordan regionen eller kommunen kan kontaktes med henblik på koordinering af forløbet af genoptræningen
  • angive en tidsfrist for start af genoptræning efter udskrivning, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor.

Tilrettelæggelse
Kommunen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til en samlet rehabilitering.

Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder om der er behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Ved almen genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau, kan man vælge mellem de tilbud kommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører.

Man kan vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner. Det forudsætter, at den anden kommune har plads/kapacitet.

Denne gratis genoptræning uden for sygehusvæsenet kan man også vælge at få foretaget i et andet EU eller EØS-land, se afsnittet EU-/EØS-land, sygehjælp og andre ydelser under Sundhedsområdet.

Er der behov for genoptræning på specialiseret niveau, som skal foregå på et sygehus, er man sikret frit sygehusvalg, se mere i afsnittet Sygehusbehandling under Sundhedsområdet.

Hvis man har fået behandling på et sygehus i udlandet på det offentliges regning, og ikke har modtaget en genoptræningsplan, skal man kontakte sit regionssygehus og få udarbejdet en genoptræningsplan til brug for den videre ambulante behandling.

Transport til og fra genoptræning er gratis, hvis man opfylder betingelserne. Her gælder de samme regler for kørsel som i forbindelse med sygehusbehandling. Se afsnittet Transport under "Sundhedsområdet".

Genoptræning uden sygehusindlæggelse
Kommunerne skal tilbyde gratis genoptræning til personer, der ikke behandles i tilknytning til indlæggelse på sygehus.

Formålet er at afhjælpe en fysisk funktionsnedsættelse, så personen får bedst muligt funktionsniveau. 

Vedligeholdelsestræning
Kommunerne skal også sørge for gratis tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for.

Kommunen skal ikke sørge for gratis kørsel til og fra træningstilbuddet. Er man økonomisk vanskeligt stillet, er der mulighed for at søge støtte til kørsel. Se afsnittene Tilskud til individuel kørsel og Personlige tillæg til pensionister under Kørselsordninger.

Der findes andre muligheder for støtte til fysioterapi og træning, se afsnit om Fysioterapeutbehandling og vederlagsfri fysioterapi. 

Indhold hentes