EU-/EØS-land, sygehjælp og andre ydelser

Sidst redigeret den 15.01.2024

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til visse varer og tjenesteydelser uden for sygehusvæsenet, der købes eller leveres fra et andet EU/EØS-land.

Der ydes tilskud til f.eks. ernæringspræparater, medicin, tandbehandling, lægebehandling, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut, psykolog, genoptræning efter udskrivning fra sygehus, høreapparatbehandling i privat regi og hjemmesygepleje.

Der ydes kun tilskud til behandlere i udlandet, som har kvalifikationer, der svarer til dem, der kræves for at udføre behandling i Danmark.

Tilskud til ovennævnte sundhedsydelser omfatter ydelser, der er tilskudsberettigede eller gratis i Danmark, og som kommunen, regionen eller Lægemiddelstyrelsen har ansvaret for i henhold til sundhedslovgivningen.

Man skal selv betale regningen til den udenlandske sælger eller behandler og derefter søge kommunen, regionen eller Lægemiddelstyrelsen om tilskud.

I visse tilfælde skal kommunens eller regionens bevilling af økonomisk støtte foreligge, før behandling indledes.

Kontakt kommunen, regionen eller Lægemiddelstyrelsen for yderligere oplysninger. Tilskud, der udgør en fast godtgørelse, ydes med samme faste godtgørelse, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt eller leveret her i landet.

Ansøgning om tilskud skal være vedlagt bl.a. følgende:

  • regning, der klart viser, hvilke ydelser og varer man har fået og til hvilken pris
  • kopi af evt. lægehenvisning eller dokumentation for lægeordination.

Den pågældende danske myndighed skal, evt. i samarbejde med den relevante udenlandske myndighed, hjælpe med at afklare indholdet af regning, lægehenvisning og lægeordination.

Klage over afgørelser fra kommunen og regionen indbringes for Styrelsen for Patientsikkerhed. Klagefristen er 4 uger. Klager over afgørelser truffet af lægemiddelstyrelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere i afsnittet Klager på sundhedsområdet under Rådgivnings- og klagenøgle.

Det blå EU-sygesikringskort
EU-sygesikringskortet anvendes under et midlertidigt ophold i et andet EØS-land samt Schweiz og Storbritannien.

Læs mere i afsnittet Sygesikring under Ophold i udlandet.

Indhold hentes