Transport

Sidst redigeret den 09.01.2018

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport i forbindelse med sygehusbehandling, behandling hos egen læge og speciallæge.

I nogle tilfælde, kan der dog ydes transport eller godtgørelse til transport (befordring/befordringsgodtgørelse).

Transporten skal altid ske med det efter forholdene billigste og forsvarlige transportmiddel.

Til sygehusbehandling
Ret henvendelse til sygehusafdelingen inden kørslen.

Alle, som har ret til gratis behandling på sygehus, har også ret til transport med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra behandling/undersøgelser på sygehus m.v., hvis tilstanden gør det nødvendigt.

Endvidere har følgende ret til transport eller transportgodtgørelse:

  • pensionist, hvis udgiften til og fra behandling overstiger 25 kr.
  • ikke-pensionist, som indkaldes til videre ambulant behandling eller midlertidigt hjemsendes, hvis dennes tilstand udelukker transport med  offentlige transportmidler. Der ydes kun godtgørelse, hvis udgiften til og fra behandling overstiger 60 kr.
  • ikke-pensionist, der har mere end 50 km. til eller fra behandlingsstedet. Der udbetales kun godtgørelse, hvis udgiften til og fra behandling overstiger 60 kr.

Øvrige personer er ikke berettiget til transport eller transportgodtgørelse.

Godtgørelsen ydes med et beløb, der svarer til udgifter til transport til det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til, omfatter offentlige transportmidler, samt taxa og privatbil m.v.

Ved brug af egen bil ydes befordringsudgiften med  et beløb svarende til det efter forholdene, billigste forsvarlige transportmiddel.

Det betyder, at man ikke kan få kørsel med f.eks. taxa, ambulance eller særligt sygekøretøj, hvis man er i stand til at tage offentlige transportmidler.

Diagnostisk undersøgelse på sygehus: Ved henvisning fra alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, ydes transportgodtgørelsen på samme måde som ved behandling hos speciallæge, se nedenfor.

Diagnostiske undersøgelser er f.eks. røntgen, scanning, blodprøve mv., der foretages på et sygehus, hvor resultatet af undersøgelsen sendes til alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge.

Overnatning: Personer, der har krav på transport eller transportgodtgørelse, har også krav på overnatning eller overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge, hvis rejsen nødvendiggør overnatning uden for hjemmet.

Ledsager: Hvis ledsagelse er nødvendig pga. personens alder og helbredstilstand, ydes transport eller transportgodtgørelse til ledsageren, hvis personen opfylder betingelserne for transport eller transportgodtgørelse.

I visse tilfælde kan der ligeledes ydes overnatning eller overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge, hvis overnatning er nødvendig.

Bopælsregionen har ansvaret for at yde forsvarlig og rimelig transport af patienten. Hvis patienten ikke selv har den nødvendige ledsager, er det bopælsregionens ansvar at stille en ledsager til rådighed og at betale denne, for at kunne leve op til kravet om forsvarlig befordring.

Hvis man bliver indlagt under midlertidigt ophold uden for sin bopælsregion, vil transport i forbindelse med udskrivning som hovedregel kun blive ydet til det midlertidige opholdssted.

Bortset fra de tilfælde, hvor personens tilstand kræver transport med ambulance eller særligt sygekøretøj, afgør bopælsregionen, hvorvidt transporten skal ydes ved transport eller transportgodtgørelse. Transporten skal i alle tilfælde ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Benytter man det frie eller det udvidede frie sygehusvalg, skal man selv sørge for transport.

Det samme gælder, hvis man af sin bopælskommune får betalt eller refunderet udgifter til sygehusbehandling i et andet EU- eller EØS-land.

Man kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som bopælsregionen skulle betale, hvis man blev behandlet på et sygehus som regionen ville have henvist til. Det forudsætter, at man ville have ret til transport eller transportgodtgørelse dertil.

Der kan i visse tilfælde ydes transport eller transportgodtgørelse mv. til behandling i udlandet. Ret henvendelse til bopælsregionen for nærmere oplysninger.

Til genoptræning efter sygehusophold
Der ydes transport eller transportgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus.

Det er en betingelse, at der er udfærdiget en genoptræningsplan. Betingelserne i forbindelse med transport eller transportgodtgørelse er de samme som i forbindelse med sygehusbehandling og til alment praktiserende læge eller speciallæge. Ret henvendelse til opholdskommunen inden kørslen.

Til alment praktiserende læge eller speciallæge
Ret henvendelse til opholdskommunen inden kørslen.

Medlemmer af sikringsgruppe 1, som modtager behandling for regionens regning, kan ved akut skadebehandling få transport med ambulance eller særligt sygekøretøj, hvis personens tilstand nødvendiggør dette.

Når der ydes transportgodtgørelse, skal transporten altid foregå med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Der kan også ydes godtgørelse til:

  • pensionister ved besøg hos alment praktiserende læge eller nærmeste speciallæge efter henvisning og udgiften overstiger 25 kr. Der er en praksis for, at den samme gruppe er berettiget til godtgørelse af udgifter til transport til og fra vagtlæge.
  • ikke-pensionister ved besøg hos nærmeste speciallæge efter henvisning, hvis afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 60 kr. Der er ingen godtgørelse til alment praktiserende læge.

Øvrige personer er ikke berettiget til transport eller transportgodtgørelse.

Behandling hos speciallæge kan dog ske uden henvisning hos speciallæger i øjensygdomme og i øre-næse- og halssygdomme.

Hvis nærmeste speciallæge er forhindret i at yde lægehjælp, ydes der transportgodtgørelse til den nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret.

Søges en fjernere boende speciallæge, kan der ydes godtgørelse med det beløb, man ville have ret til, hvis man havde søgt den nærmest boende speciallæge.

Der kan ydes støtte til transport med offentlige transportmidler, taxa og privatbil m.v., samt ambulance eller særligt sygekøretøj i ganske særlige tilfælde.

Ved brug af egen bil, ydes befordringsgodtgørelsen med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Det betyder, at man ikke kan få kørsel med f.eks. taxa, ambulance eller særligt sygekøretøj, hvis man er i stand til at tage offentlige transportmidler.

Ledsager: Hvis ledsagelse er nødvendig på grund af personens alder og helbredstilstand, skal der ydes befordring/befordringsgodtgørelse til ledsageren.

Der kan i visse tilfælde også ydes overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge. Det forudsættes, at personen er omfattet af reglerne om transport eller transportgodtgørelse.

Bopælskommunen har ansvaret for at yde forsvarlig og rimelig transport af patienten. Hvis patienten ikke selv har den nødvendige ledsager, er det bopælskommunens ansvar at stille en ledsager til rådighed og at betale denne, for at kunne leve op til kravet om forsvarlig befordring.

Der ydes ikke transportgodtgørelse til andre behandlere f.eks. fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor. Der findes andre muligheder for støtte, se afsnittene Kørselsordninger og Hjælpemidler og forbrugsgoder.

For yderligere information se:
www.sundhed.dk/info/transport
og
www.borger.dk/Transport-til-lægehjælp

Indhold hentes