Transport

Sidst redigeret den 15.01.2024

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport i forbindelse med sygehusbehandling, behandling hos egen læge og speciallæge.

I nogle tilfælde kan der dog ydes transport eller godtgørelse til transport (befordring/befordringsgodtgørelse). Mulighederne afhænger af, om man skal til egen læge, speciallæge, genoptræning eller på sygehus.

 • Regionen/sygehuset har ansvaret for at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling/undersøgelse på sygehus.
 • Kommunen har ansvaret for at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge, speciallæge samt til genoptræning.

Til sygehusbehandling/undersøgelse
Alle, som har ret til gratis behandling på sygehus, har også ret til transport med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra behandling/undersøgelser på sygehus m.v., hvis helbredstilstanden gør det nødvendigt. Ret henvendelse til sygehusafdelingen inden kørslen.

Endvidere har følgende ret til transport eller transportgodtgørelse:

 • pensionist, hvis udgiften til og fra behandling overstiger 48 kr.
 • ikke-pensionist, der har mere end 50 km. til eller fra behandlingsstedet, hvis udgiften til og fra behandling overstiger 113 kr.
 • hvis helbredstilstanden udelukker befordring med offentlige transportmidler og i øvrigt er omfattet af en af følgende situationer:
  — indkaldelse i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling eller
  — hjemsendelse fra sygehuset på weekendophold eller kortere ferie.

Godtgørelsen ydes med et beløb, der svarer til udgifter til transport til det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel (offentlige transportmidler, taxa og privatbil m.v.)

Ved brug af egen bil ydes godtgørelsen med et beløb svarende til det efter forholdene, billigste forsvarlige transportmiddel.

Det betyder, at man ikke kan få kørsel med fx taxa, ambulance eller særligt sygekøretøj, hvis man er i stand til at tage offentlige transportmidler.

Diagnostisk undersøgelse på sygehus: Ved henvisning fra læge eller speciallæge ydes godtgørelsen som ved behandling hos speciallæge, se nedenfor. Diagnostiske undersøgelser er fx røntgen, scanning, blodprøve mv., der foretages på et sygehus, og hvor resultatet af undersøgelsen sendes til lægen eller speciallægen.

Overnatning: Personer, der har krav på transport eller transportgodtgørelse, har også krav på overnatning eller godtgørelse for overnatning samt time- og dagpenge, hvis rejsen nødvendiggør overnatning uden for hjemmet.

Ledsager: Hvis ledsagelse er nødvendig pga. personens alder og helbredstilstand, ydes transport eller transportgodtgørelse til ledsageren, hvis den, der skal ledsages, opfylder betingelserne for transport eller transportgodtgørelse. Man skal visiteres til ledsagelse. Det er sygehusets personale, der vurderer om man kan få ledsagelse.

I visse tilfælde kan der ligeledes ydes overnatning eller godtgørelse for overnatning samt time- og dagpenge, hvis overnatning er nødvendig.

Hvis patienten ikke selv har den nødvendige ledsager, er det bopælsregionens ansvar at stille en ledsager til rådighed og at betale denne, for at kunne leve op til krav om forsvarlig befordring.

Indlægges man akut, eller har man brug for behandling under et midlertidigt ophold uden for egen bopælsregion, og har man behov for transport ved udskrivning, ydes kun transport mellem sygehuset og det midlertidige opholdssted. Dette forudsætter, at man opfylder de generelle betingelser.

Bortset fra de tilfælde, hvor personens tilstand kræver transport med ambulance eller særligt sygekøretøj, afgør bopælsregionen, hvorvidt transporten skal ydes ved transport eller transportgodtgørelse. Transporten skal i alle tilfælde ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Benytter man det frie eller det udvidede frie sygehusvalg skal man selv sørge for transport. Det samme gælder, hvis man af sin bopælskommune får betalt eller refunderet udgifter til sygehusbehandling i et andet EU- eller EØS-land.

Man kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som bopælsregionen skulle betale, hvis man blev behandlet på et sygehus, som regionen ville have henvist til. Det forudsætter, at man ville have ret til transport eller transportgodtgørelse dertil.

Der kan i visse tilfælde ydes transport eller transportgodtgørelse mv. til behandling i udlandet. Ret henvendelse til bopælsregionen for nærmere oplysninger.

Til genoptræning efter sygehusophold
Ret henvendelse til opholdskommunen inden kørslen.

Der ydes transport eller transportgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus.

Det er en betingelse, at der er udfærdiget en genoptræningsplan. Betingelserne i forbindelse med transport eller transportgodtgørelse er de samme som i forbindelse med sygehusbehandling og til alment praktiserende læge eller speciallæge.

Til alment praktiserende læge eller speciallæge
Ret henvendelse til opholdskommunen inden kørslen.

Det er en forudsætning, at man er tilmeldt sygesikringsgruppe 1. 

Der kan også ydes godtgørelse til:

 • pensionister ved besøg hos læge eller nærmeste speciallæge efter henvisning og udgiften overstiger 48 kr. Der er en praksis for, at den samme gruppe er berettiget til godtgørelse af udgifter til transport til og fra vagtlæge.
 • ikke-pensionister ved besøg hos nærmeste speciallæge efter henvisning, hvis afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 113 kr. Der er ingen godtgørelse til læge.

Øvrige personer er ikke berettiget til transport eller transportgodtgørelse.

Behandling hos speciallæge kan dog ske uden henvisning hos speciallæger i øjensygdomme og i øre-næse- og halssygdomme.

Hvis nærmeste speciallæge er forhindret i at yde lægehjælp, ydes der transportgodtgørelse til den nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret.

Søges en fjernere boende speciallæge, kan der ydes godtgørelse med det beløb, man ville have ret til, hvis man havde søgt den nærmest boende speciallæge.

Der kan ydes støtte til transport med offentlige transportmidler, taxa og privatbil m.v., samt ambulance eller særligt sygekøretøj i ganske særlige tilfælde.

Når der ydes transportgodtgørelse, skal transporten altid foregå med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Ved brug af egen bil, ydes befordringsgodtgørelsen med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Det betyder, at man ikke kan få kørsel med fx taxa, ambulance eller særligt sygekøretøj, hvis man er i stand til at tage offentlige transportmidler.

Ledsager: Se ovenfor under ledsager til Sygehusbehandling/undersøgelse.

Der ydes ikke transportgodtgørelse til andre behandlere f.eks. fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor. Der findes andre muligheder for støtte, se afsnittene Kørselsordninger og Hjælpemidler og forbrugsgoder.

For yderligere information se:
www.sundhed.dk/info/transport og www.borger.dk/Transport-til-lægehjælp

Indhold hentes