Fysioterapeutbehandling

Sidst redigeret den 15.01.2024

Regionen yder tilskud til behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning. Det er en betingelse, at klinikken er godkendt af regionen.

Tilskud til personer i sikringsgruppe 1 er betinget af, at fysioterapeuten er tilsluttet gældende overenskomst.

Gratis (vederlagsfri) fysioterapi
Fysisk handicappede personer med bestemte diagnoser kan få gratis behandling hos fysioterapeut efter henvisning fra læge.

Man kan frit vælge mellem praktiserende fysioterapeuter eller fysioterapi i evt. kommunale tilbud i bopælskommunen eller andre kommuner.

Formålet skal være at forbedre, eller vedligeholde den fysiske funktionsevne, eller forhale forringelse heraf.

Kriterier for henvisning:

  • personen har et svært fysisk handicap
  • tilstanden er varig eller langvarig
  • personen har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten, der kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk

En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.

Dermed opfylder en person, som anvender et hjælpemiddel til den daglige livsførelse, eller som får hjælp af sin ægtefælle eller andre indendørs indenfor 24 timer, kriteriet for at være svært fysisk handicappet.

Diagnosen skal kunne henføres til en af disse grupper:

  • medfødte eller arvelige sygdomme
  • erhvervede neurologiske sygdomme
  • fysiske handicap som følge af ulykke
  • nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme
  • funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Kravet om svært fysisk handicap gælder ikke for denne gruppe.

For at være berettiget til gratis fysioterapi er det også en betingelse, at man ikke er berettiget til et andet dækkende regionalt eller kommunalt tilbud.

Der kan normalt kun gives gratis fysioterapi til et vist antal behandlinger pr. år. Der kan dispenseres herfor, hvis lægen, fysioterapeuten og patienten finder behov for det.

Tvivlsspørgsmål kan af den behandlende læge indbringes for Sundhedsstyrelsen.

Det er i visse situationer muligt at få fysioterapi i hjemmet.

Indhold hentes