Ældrecheck

Sidst redigeret den 12.01.2017

Ældrecheck før skat maks. til hver 16.900 kr. pr. år
Formuegrænse (Likvid formue) 84.300 kr.

Ældrechecken (også kaldet supplerende pensionsydelse til folkepensionister) er en årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister. Der betales skat af ældrechecken.

Er man gift eller samlevende får hver af parterne en ældrecheck, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • man skal være fyldt 65 år senest i december i det forudgående år
  • pensionistens og ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue må ikke overstige 84.300 kr., samme formuegrænse som ved helbredstillæg. Se dette
  • den personlige tillægsprocent er over 1, se afsnit Den personlige tillægsprocent.

Der er oplysningspligt til Udbetaling Danmark, hvis formuen pr. 01.01 overstiger formuegrænsen på 84.300 kr.

Ældrechecken udbetales med det fulde beløb, hvis den personlige tillægsprocent er 100 og formuen er under formuegrænsen.

Ydelsen nedsættes, hvis pensionisten og en eventuel samlever har indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen, f.eks. ATP, renteindtægter eller ratepension.

Det er derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen hos SKAT er opdateret.

Indtægtsgrundlaget opgøres på samme måde som ved beregning af pension (se Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes i kapitlet Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension).

Beregningen er den samme som ved helbredstillæg, hvor der reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Der er det samme fradragsbeløb og samme bortfaldsbeløb som ved helbredstillæg. (Se  nedenfor under Den personlige tillægsprocent).

Beløb under 200 kr. udbetales ikke.

Man skal ikke søge om ældrechecken, hvis man bor i Danmark. Den udbetales årligt uden ansøgning som en del af folkepensionen den sidste hverdag i januar måned.

Udbetaling Danmark undersøger, hvilke pensionister, der er berettiget til ældrechecken. Der anvendes seneste indberettede oplysninger til SKAT.

Er formuen efter denne opgørelse mindre end 84.300 kr., kan der indhentes oplysninger fra pensionisten om kontant beholdning og værdipapirer f.eks. gældsbreve, der ikke er indberettet til SKAT.

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i likvid formue og den indtægt, der modtages i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, indgår heller ikke i formuen.

Det er samlivsforholdet pr. 01.01.2017, der afgør om en ægtefælles/samlevers indtægter og formue skal indgå i beregningen.

De personer, der har været samlevende før 01.03.1999 og som efter særlige overgangsregler betragtes som enlige, skal i forhold til ældrechecken betragtes som samlevende.

Hvis man modtager brøkpension, nedsættes ældrechecken i forhold til antallet af bopælsår.

Hvis man er berettiget til ældrechecken og ikke har modtaget den sidst i januar måned, skal man rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

Ældrechecken efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om, at formuen pr. 1. januar ikke oversteg formuegrænsen, og man i øvrigt opfylder betingelserne.

Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af folkepensionen for det forudgående kalenderår. Herunder også af ældrechecken, hvis den personlige tillægsprocent ændres.

Formuens størrelse fremgår ikke altid af pensionsmeddelelsen. Man skal derfor være særligt opmærksom på formuens størrelse pr. 1. januar. Hvis der er sket ændringer i formueforholdene i løbet af året er det vigtigt, at undersøge om de registrerede oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold.

Man kan på borger.dk finde ældrecheck, selvbetjening, oplys formue ved ældrecheck.
Er man ikke digital, kan man ringe til Udbetaling Danmark.

Ældrechecken indgår ikke i beregning af boligydelse, og er uden betydning for udbetaling af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Er man bosat i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz, skal man selv søge ældrechecken.
Ansøgningsblanket kan hentes på www.borger.dk
Ansøgningen skal være modtaget i Udbetaling Danmark  senest 31.07.2017.
Hvis man fik ældrecheck i 2016, behøver man dog ikke foretage sig noget. Så vil man automatisk få ældrechecken sammen med pensionsudbetalingen i slutningen af februar 2017.

Hvis en pensionist, der er berettiget til ældrecheck, dør i januar inden udbetalingen har fundet sted, udbetales ydelsen til pensionistens dødsbo.

Indhold hentes