Ældrecheck

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ældrecheck før skat maks. til hver 18.000 kr. pr. år
Formuegrænse (Likvid formue) 89.800 kr.

Ældrechecken er en årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister. Der betales skat af ældrechecken.

Er man gift eller samlevende får hver af parterne en ældrecheck, hvis:

  • man har nået folkepensionsalderen senest i december i det forudgående år
  • pensionistens og ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger 89.800 kr. den 1. januar
  • den personlige tillægsprocent er over 1, se afsnit Den personlige tillægsprocent.

Der er oplysningspligt til Udbetaling Danmark, hvis formuen pr. 01.01 overstiger 89.800 kr.

Ældrechecken udbetales med det fulde beløb, hvis den personlige tillægsprocent er 100. Er tillægsprocenten f.eks. 50, får man halv ældrecheck.

Ydelsen nedsættes, hvis pensionisten og en eventuel samlever har indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen, f.eks. ATP, renteindtægter eller ratepension. Det er derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen hos SKAT er opdateret.

Indtægtsgrundlaget opgøres på samme måde som ved beregning af pension (se Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes i kapitlet Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension).

Beløb under 200 kr. udbetales ikke.

Man skal ikke søge om ældrechecken, hvis man bor i Danmark. Den udbetales årligt uden ansøgning som en del af folkepensionen den sidste hverdag i januar måned.

Udbetaling Danmark undersøger om pensionisten er berettiget til ældrecheck. Der anvendes seneste indberettede oplysninger til SKAT. Men husk, at den første januar er de indberettede oplysninger til SKAT ca. et år gamle. Er den aktuelle formue højere, skal det meddeles til Udbetaling Danmark.

Er formuen efter denne opgørelse mindre end 89.800 kr., kan der indhentes oplysninger fra pensionisten om kontant beholdning og værdipapirer f.eks. gældsbreve, der ikke er indberettet til SKAT.

Friværdi i fast ejendom indgår ikke og den indtægt, der modtages i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, f.eks. folkepension og ATP, fratrækkes i formueopgørelsen. Udbetaling Danmark gør det nu automatisk.

Det er samlivsforholdet pr. 01.01.2020, der afgør om en ægtefælles/samlevers indtægter skal indgå i beregningen.

De personer, der har været samlevende før 01.03.1999 og som efter særlige overgangsregler betragtes som enlige, får deres personlige tillægsprocent beregnet uafhængigt af samlevers indtægt, men samlevers formue indgår i formueopgørelsen.

Hvis man modtager brøkpension, nedsættes ældrechecken i forhold til antallet af bopælsår.

Hvis man er berettiget til ældrechecken og ikke har modtaget den sidst i januar måned, skal man rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

Ældrechecken efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om, at formuen pr. 1. januar ikke oversteg formuegrænsen, og man i øvrigt opfylder betingelserne.

Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af folkepensionen for det forudgående kalenderår. Herunder også af den ældrecheck, man har fået udbetalt, hvis den personlige tillægsprocent ændres.

Formuens størrelse fremgår ikke altid af pensionsmeddelelsen. Man skal derfor være opmærksom på formuens størrelse pr. 1. januar. Hvis der er sket ændringer i formuen i løbet af året, er det vigtigt at undersøge om de registrerede oplysninger stemmer med de faktiske forhold.

Man kan på borger.dk finde "ældrecheck, selvbetjening, oplys formue ved ældrecheck". Er man ikke digital, kan man ringe til Udbetaling Danmark.

Ældrechecken indgår ikke i beregning af boligydelse, og er uden betydning for udbetaling af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Er man bosat i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz, skal man selv søge ældrechecken. Ansøgningsblanket kan hentes på www.borger.dk
Ansøgningen skal være modtaget i Udbetaling Danmark senest 31.07.2019.

Hvis man fik ældrecheck i 2019 og økonomien er uændret, behøver man ikke foretage sig noget. Så får man automatisk ældrechecken sammen med udbetaling af pensionen i slutningen af januar 2020. Forudsat, at formuen fortsat ligger under formuegrænsen.

Hvis en pensionist, der er berettiget til ældrecheck, dør i januar inden udbetalingen har fundet sted, udbetales ydelsen til pensionistens dødsbo, hvis formuens størrelse er kendt af Udbetaling Danmark.

Indhold hentes