Ældrecheck og helbredstillæg

Sidst redigeret den 15.01.2024

For at være berettiget til ældrecheck og helbredstillæg skal man opfylde følgende betingelser: 
 • Den likvide formue skal være under 99.200 kr. (2024). Se afsnit Likvid formue.
 • Den personlige tillægsprocent skal være mere end 0

Der betales skat af ældrechecken. Er man gift eller samlevende, får hver af parterne en ældrecheck, hvis man opfylder betingelserne, og beregningsgrundlaget er ens for begge. Et par kan have forskellig tillægsprocent. Det kan være tilfældet hvis den ene har en lønindtægt der overstiger 122.004 kr./årligt. 

Ældrecheck
Ældrechecken udbetales med det fulde beløb 19.900 kr. (2024), hvis den personlige tillægsprocent er 100. Er tillægsprocenten f.eks. 50, får man det halve beløb af ældrechecken.

Første gang man skal have ældrecheck, skal man den 1. januar oplyse sin formue til Udbetaling Danmark. Hvis man herefter opfylder betingelserne, udbetales den automatisk som en del af folkepensionen den sidste hverdag i januar måned.  

Hvis man modtager brøkpension, nedsættes ældrechecken i forhold til antallet af bopælsår.

Hvis man er berettiget til ældrechecken og ikke har modtaget den sidst i januar måned, skal man rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

Ældrechecken efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden den 31. juli modtager nye oplysninger fra pensionisten om, at formuen pr. 1. januar ikke oversteg formuegrænsen, og man i øvrigt opfylder betingelserne.

Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af folkepensionen for det forudgående kalenderår. Herunder reguleres også den ældrecheck man har fået udbetalt, hvis den personlige tillægsprocent ikke var korrekt på udbetalingstidspunktet.

Ældrechecken indgår ikke i beregning af boligydelse og er uden betydning for udbetaling af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Er man bosat i Norden, EU, Lichtenstein, Storbritannien eller Schweiz, skal man selv søge ældrechecken. Ansøgningsblanket kan hentes på www.borger.dk. Ansøgningen skal være modtaget i Udbetaling Danmark senest 31. juli.

Hvis man fik ældrecheck i 2023, og økonomien er uændret, behøver man ikke foretage sig noget. Så får man automatisk ældrechecken sammen med udbetaling af pensionen i slutningen af januar 2024. Forudsat at formuen fortsat ikke overstiger formuegrænsen.

Hvis en pensionist, der er berettiget til ældrecheck, dør i januar, inden udbetalingen har fundet sted, udbetales ydelsen til pensionistens dødsbo, hvis formuens størrelse er kendt af Udbetaling Danmark.

Helbredstillæg
Helbredstillæg kan ydes til pensionister, der bor i Danmark, hvis

 • man har en personlig tillægsprocent over 0.
 • den likvide formue er under 99.200 kr. (2024).

Helbredstillæg skal søges digitalt på www.borger.dk. Borgerservice skal hjælpe med ansøgningen eller evt. fritagelse for digital selvbetjening. Husk at bestille tid.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse om den personlige tillægsprocent og opgør formuen. Herefter afgør kommunen om man er berettiget til helbredstillæg.

Helbredstillægget er en løbende ydelse, der fornys automatisk hvert år, hvis man stadig er berettiget.

Pensionister, der får pension fra Danmark, men ikke har bopæl i Danmark, har under ophold i Danmark ret til helbredstillæg, hvis behovet for ydelsen opstår under opholdet. Her søges helbredstillægget på borger.dk eller i Udbetaling Danmark.

Der findes to typer helbredstillæg:
1. Et helbredstillæg til løbende helbredsrelaterede ydelser, hvor det offentlige i forvejen yder tilskud:

 • medicin
 • tandbehandling
 • fodpleje med lægehenvisning v. sukkersyge, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling og svær leddegigt.
 • fysioterapi
 • kiropraktik
 • psykologhjælp
 • høreapparatbehandling v. privat leverandør.

2. Et udvidet helbredstillæg til helbredsrelaterede enkeltydelser uden tilskud fra det offentlige:

 • tandproteser (helprotese, delprotese)
 • briller
 • almindelig fodpleje.

Det udvidede helbredstillæg kræver ikke lægehenvisning men skal søges, inden behandling eller køb. Husk et prisoverslag fra behandler eller optiker.

Der ydes ikke helbredstillæg til gruppe 2-sikredes egenbetaling for lægehjælp.

Der ydes heller ikke helbredstillæg til tandbehandlinger uden tilskud, f.eks. broer og kroner, samt de typer af medicin mv., hvor det offentlige ikke giver tilskud. Her kan der evt. søges 'særligt personligt tillæg'.

For at få helbredstillæg til fodpleje skal fodterapeuten have overenskomst med det offentlige. Derimod kan udvidet helbredstillæg opnås hos en fodplejer eller en fodterapeut uden overenskomst.

Ved køb af medicin ydes normalt ikke tilskud fra sygesikringen til de første 1.075 kr. pr. år. Pensionister med helbredstillæg får dog tilskud til de første 1.075 kr.  
Se afsnit Medicintilskud under Sundhedsområdet.

Beregning af helbredstillæg

Helbredstillægget udgør 85% af pensionistens udgift, hvis den personlige tillægsprocent er 100%.

Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100%, nedsættes helbredstillægget forholdsmæssigt.

Tilskud fra Sygesikringen Danmark
Hvis pensionisten modtager andre tilskud til den ydelse, der søges helbredstillæg til, skal disse tilskud – f.eks. fra Sygeforsikringen Danmark – fratrækkes inden beregningen af helbredstillæg, hvis tilskuddet er kendt på betalingstidspunktet. 

Prisaftaler
Udgangspunktet for beregningen af det udvidede helbredstillæg er prisaftaler, som kommunen kan indgå med tandlæger, optikere mv. Er der ikke en prisaftale, fastsættes tilskuddet ud fra den faktiske markedspris.

Afhængig af prisaftalerne i de enkelte kommuner, kan prisen og dermed tilskud og egenbetaling variere meget.

Mange kommuner har indgået prisaftaler på under 300 kr., der i realiteten betyder, at tilskud til briller er fjernet.
Pensionisten med 100 i personlig tillægsprocent har dog altid ret til at få dækket udgiften med op til 85% af den pris, kommunen har indgået aftale om.

Eksempel 1:
En pensionist med 100 i personlig tillægsprocent køber et par briller til 5.000 kr.:
Brillepris  5.000 kr.
Tilskud fra Danmark 800 kr.
Egen udgift  4.200 kr.
Kommunens 'prisaftale' 290 kr.
Helbredstillæg: 85% af 290 kr. =  247 kr.
Pensionistens egen udgift i alt = 4.200 kr. minus 247 kr. = 3.953 kr.

 

Eksempel 2:
En pensionist med 100 i personlig tillægsprocent køber et par briller til 2.200 kr.
Brillepris 2.200 kr.
Tilskud fra Danmark 800 kr.
Egen udgift 1.400 kr.
Kommunens 'prisaftale'  1.537 kr.
Helbredstillæg: 85 % af 1.400 kr. =  1.190 kr.
Pensionistens egen udgift i alt = 1.400 kr. minus 1.190 kr. =   210 kr.

I eksempel 2 beregnes helbredstillægget ud fra egen udgift, da man ikke kan få 85% tilskud til en højere pris end den reelle egenudgift.

Der kan ydes helbredstillæg til tandbehandling, fysioterapi og kiropraktik, hvis behandlingen er ydet i et EU/EØS-land, og hvis behandlingen er tilskudsberettiget. Gem dokumentation.
Læs mere i afsnittet EU-/EØS-Land, sygehjælp og andre ydelser under Sundhedsområdet.

Udvidet helbredstillæg
Pensionister med helbredstillæg har ret til tilskud til nedenstående helbredsudgifter, hvis de skønnes nødvendige på et sundhedsfagligt grundlag.

Man skal søge kommunen, inden man foretager købet, da der ellers gives afslag. Kun i særlige tilfælde kan tilskud ydes med tilbagevirkende kraft.

 • Briller til afhjælpning af nær- eller langsynethed, samt læsebriller. Der ydes ikke tilskud til briller med glidende overgang, men til briller med læsefelt.
 • Tandproteser. Tillægget beregnes på grundlag af prisen på den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Ikke til implantater og broer.
 • Fodbehandling til pensionister med et nødvendigt og vedvarende behov for fodbehandling. Her kræves lægehenvisning. Bemærk dog, at hjemmeplejen har pligt til at yde almindelig fodpleje (klipning af tånegle og indsmøring af creme), hvis borgeren ikke selv kan, og er visiteret til hjælpen.

Udvidet helbredstillæg kan søges digitalt, men kan også søges direkte i Borgerservice.

Tillægget beregnes ligesom det tidligere beskrevne helbredstillæg. 

Pensionisten kan frit vælge at benytte tillægget som delvis betaling til en anden og eventuelt dyrere behandling hos tandlæge, optiker eller fodterapeut/ fodplejer efter eget valg.

Ud over helbredstillægget kan kommunen efter en konkret individuel vurdering yde et særligt personligt tillæg til pensionistens egenbetaling. Se afsnit Særlige personlige tillæg.

Refusion af helbredsudgifter
Når pensionisten køber medicin på apoteket, er helbredstillæg automatisk fratrukket regningen. Anderledes er det med øvrige helbredsudgifter. Her er refusionspraksis forskellig fra kommune til kommune. Spørg Borgerservice om den lokale praksis.

 

Indhold hentes