Særlige personlige tillæg

Sidst redigeret den 09.01.2018

Særlige personlige tillæg kan ydes til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige. Pensionisten skal selv søge om et personligt tillæg i kommunen.

Det er ikke i loven fastlagt, hvilke pensionister der bør have særlige personlige tillæg, eller hvilke formål der kan ydes tillæg til. Kommunen kan selv skønne, om de vil yde tillægget og skal foretage en individuel vurdering af ansøgningen.

Kommunen ser på den aktuelle økonomi, formue og det månedlige beløb pensionisten har til rådighed, når de faste udgifter er betalt - det såkaldte rådighedsbeløb.

Ved vurderingen ses bort fra samlevers indkomst og formue. Er man derimod gift, medregnes ægtefællens økonomi. Har man en mén-erstatning, indgår denne ikke i den samlede økonomiske vurdering.

De særlige personlige tillæg ydes ofte i forbindelse med uforudsete nødvendige udgifter, som det er vanskeligt at spare op til af en pension.

Man skal altid søge om personlige tillæg, inden man afholder udgiften.

Hvis man f.eks. vil søge om hjælp til en større tandbehandling, skal man først indhente tilbud fra en tandlæge eller tandteknikker og derefter søge om tillægget. Selve tandbehandlingen kan først starte, når bevillingen foreligger. Hvis der er brug for akut hjælp, må man tale med en sagsbehandler i Borgerservice.

De formål, der ydes særlige personlige tillæg til, varierer meget fra kommune til kommune. I de fleste kommuner yder man hjælp f.eks. til egenbetaling i forbindelse med helbredstillæg, tandlægeudgifter uden tilskud fra det offentlige, flytning, mindre reparationer mm.

Kommunen kan bestemme, om der ydes tilskud til den fulde udgift, eller om man vil yde et mindre tilskud, så pensionisten skal yde en egenbetaling.

Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløbet opgøres på baggrund af oplysninger om pensionistens økonomi: Indtægter minus faste nødvendige udgifter. Man skal udfylde et budgetskema.

Det er normalt kun nødvendige udgifter til boligen, der tages med i beregningen, f.eks. husleje, varme, el, indboforsikring og medielicens. De fleste kommuner medtager også telefonabonnement og nogle et mindre beløb til samtaler, men der er ikke faste regler for det.

Da betjeningen af borgerne er obligatorisk digital, bør udgift til internetadgang medtages som en nødvendig udgift. Dette er dog ikke lovbestemt.

Hvis en pensionist får udbetalt brøkpension kan kommunen yde personligt tillæg som supplement til pensionen, hvis pensionisten ikke har andre indtægter eller formue.

Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller som et fast månedligt supplement. Personligt tillæg er et skattefrit tillæg til pensionen.

Ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller mener kommunen, at pensionisten inden for en overskuelig fremtid vil blive i stand til at tilbagebetale det personlige tillæg helt eller delvist, kan tillægget ydes med tilbagebetalingspligt. Der kan f.eks. være udsigt til overskydende skat eller lignende.

Hvis det personlige tillæg skal betales tilbage, skal kommunen gøre pensionisten opmærksom på dette, når tillægget udbetales. Hvis kommunen ikke bevilger hele det ansøgte beløb, kan pensionisten klage til Ankestyrelsen. Også selv om pensionisten har fået en del af den ansøgte udgift bevilget.

Indhold hentes