Særlige personlige tillæg

Sidst redigeret den 14.01.2020

Særlige personlige tillæg kan efter ansøgning ydes til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige. Kommunen skønner herefter, om tillægget kan ydes efter en individuel vurdering af ansøgningen.

Kommunen ser på den aktuelle økonomi, formue og det månedlige beløb pensionisten har til rådighed, når de faste udgifter er betalt - det såkaldte rådighedsbeløb.

Ved vurderingen medregnes ægtefællens økonomi. Er man samlevende, men ikke gift, ses der bort fra samlevers indkomst og formue. Har man en mén-erstatning, indgår denne ikke i den samlede økonomiske vurdering.

De særlige personlige tillæg ydes ofte i forbindelse med uforudsete nødvendige udgifter, som det er vanskeligt at spare op til af en pension.

Man skal altid søge om personlige tillæg, inden man afholder udgiften. Vil man f.eks. søge om hjælp til tandbehandling, skal man først indhente tilbud fra en tandlæge eller tandtekniker og derefter søge om tillægget. Selve behandlingen kan først starte, når bevillingen foreligger. Hvis der er brug for akut hjælp, må man tale med en sagsbehandler i Borgerservice.

De formål, der ydes særlige personlige tillæg til, varierer meget fra kommune til kommune. I de fleste kommuner yder man hjælp f.eks. til egenbetaling i forbindelse med helbredstillæg, tandlægeudgifter uden tilskud fra det offentlige, flytning, mindre reparationer mm.

Kommunen bestemmer, om der ydes tilskud til hele udgiften, eller om der kun ydes et mindre tilskud, så pensionisten skal yde en egenbetaling.

Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløbet opgøres på baggrund af oplysninger om pensionistens økonomi: Indtægter minus faste nødvendige udgifter. Man skal udfylde et budgetskema.

Det er normalt kun nødvendige udgifter til boligen, der tages med i beregningen, f.eks. husleje, varme, el, indboforsikring og medielicens. De fleste kommuner medtager også telefonabonnement og nogle et mindre beløb til samtaler, men der er ikke faste regler for det.

Da betjeningen af borgerne er obligatorisk digital, medtages nu også udgift til internetadgang som en nødvendig udgift.

Hvis en pensionist får udbetalt brøkpension kan kommunen yde personligt tillæg som supplement til pensionen, hvis pensionisten ikke har andre indtægter eller formue.

Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller som et fast månedligt supplement. Personligt tillæg er et skattefrit tillæg til pensionen.

Ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller mener kommunen, at pensionisten inden for en overskuelig fremtid vil blive i stand til at tilbagebetale det personlige tillæg helt eller delvist, kan tillægget ydes med tilbagebetalingspligt. Der kan f.eks. være udsigt til overskydende skat eller lignende.

Hvis det personlige tillæg skal betales tilbage, skal kommunen gøre pensionisten opmærksom på dette, når tillægget udbetales. Hvis kommunen ikke bevilger hele det ansøgte beløb, kan pensionisten klage til Ankestyrelsen. Også selv om pensionisten har fået en del af den ansøgte udgift bevilget.

Indhold hentes