Den personlige tillægsprocent

Sidst redigeret den 30.05.2023

Udbetaling Danmark beregner den personlige tillægsprocent, der er afgørende for, om man er berettiget til ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og nedsat medielicens.

Den beregnes ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension og nedsættes, hvis man har skattepligtige indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen. 

Fra 01.01.2023 ses der dog bort fra ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Det betyder at den indtægt ægtefælle eller samlever har fra lønarbejde, selvstændig virksomhed, arbejdsløshedspenge, sygedagpenge eller efterløn ikke tages med i beregningen af folkepensionen og den personlige tillægsprocent.

Det er derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen hos Skattestyrelsen er opdateret.

Tillægsprocenten fremgår af årsbrevet, som Udbetaling Danmark sender ud i december måned. 

For at være berettiget til helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg, skal man have en personlig tillægsprocent over 0. For at være berettiget til mediecheck, skal den personlige tillægsprocent være 100. 

Ved helbredstillæg og ældrecheck er det også en betingelse, at den samlede formue er under formuegrænsen på 95.800 kr. i 2023. 
Den personlige tillægsprocent aftrappes fra 100 procent ved indtægter over:

Fradragsbeløb Bortfaldsbeløb
Enlige 35.000 kr. pr. år 91.300 kr.
Gifte/samlevende 69.200 kr. pr. år 182.900 kr.

Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1%, hver gang indtægten stiger:

for enlige 547 kr.
for gifte/samlevende 1.104 kr.

 

Når den personlige tillægsprocent skal beregnes, indgår følgende indkomster

  • løn fra personligt arbejde udover det særlige bundfradrag for folkepensionister (122.004 kr. om året)
  • udbetaling af livrente, ratepension og ATP
  • erstatninger, underholdsbidrag og andre løbende ydelser der er skattepligtige
  • anden indkomst ud over folkepensionen, som der skal betales skat af
  • renteindtægter, aktieudbytte og anden positiv kapitalindkomst.
Eksempel - enlig folkepensionist - personlig tillægsprocent
Indtægter ud over folkepensionen:
ATP 20.000 kr.
Renteindtægt (fratrukket renteudgift) 1.700 kr.
Ratepension 28.900 kr.
I alt 50.600 kr.
Beregning:
Indtægt ud over pensionen 50.600 kr.
Fradragsbeløb som enlig 35.000 kr.
Beregnet indtægt 15.600 kr.

Da tillægsprocenten falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med 547 kr., divideres de 15.600 med 547.

Den personlige tillægsprocent reduceres således: 15.600 : 547 = 29%. Den nedsættes fra 100% med 29%, så den i dette eksempel udgør 71%.

Princippet for beregning af den personlige tillægsprocent for gifte/samlevende er den samme. Se dog satser for gifte/samlevende.

Indhold hentes