Den personlige tillægsprocent

Sidst redigeret den 08.02.2024

Udbetaling Danmark beregner den personlige tillægsprocent, der er afgørende for, om man er berettiget til ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Tillægsprocenten beregnes ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension og nedsættes, hvis man har skattepligtige indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen. 

Fra 01.01.2023 ses der dog bort fra ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Det betyder at den indtægt ægtefælle eller samlever har fra lønarbejde, selvstændig virksomhed, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn ikke tages med i beregningen af folkepensionen og i beregningen af den personlige tillægsprocent. Dermed vil et gift/samlevende pensionistpar, kunne få forskellige personlige tillægsprocenter.

Det er derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen hos Skattestyrelsen er opdateret.

Tillægsprocenten fremgår af årsbrevet, som Udbetaling Danmark sender ud i december måned.

For at være berettiget til helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg, skal man have en personlig tillægsprocent over 0. For at være berettiget til mediecheck, skal den personlige tillægsprocent være 100. 

Ved helbredstillæg og ældrecheck er det også en betingelse, at den samlede formue ikke overstiger formuegrænsen på 99.200 kr. i 2024. 

Den personlige tillægsprocent aftrappes fra 100 procent ved indtægter over:

Fradragsbeløb Bortfaldsbeløb
Enlige 35.100 kr. pr. år 93.400 kr.
Gifte/samlevende 69.400 kr. pr. år 187.100 kr.

Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1%, hver gang indtægten stiger:

for enlige 583 kr.
for gifte/samlevende 1.177 kr.

 

Når den personlige tillægsprocent skal beregnes, indgår følgende indkomster

  • løn fra pensionistens personlige arbejde, udover det særlige bundfradrag for folkepensionister (122.004 kr. om året)
  • udbetaling af livsvarig pension, ratepension og ATP
  • erstatninger, underholdsbidrag og andre løbende ydelser der er skattepligtige
  • anden indkomst ud over folkepensionen, som der skal betales skat af
  • renteindtægter, aktieudbytte og anden positiv kapitalindkomst.
Eksempel - enlig folkepensionist - personlig tillægsprocent
Indtægter ud over folkepensionen:
ATP 20.000 kr.
Renteindtægt (fratrukket renteudgift) 1.700 kr.
Ratepension 28.900 kr.
I alt 50.600 kr.
Beregning:
Indtægt ud over pensionen 50.600 kr.
Fradragsbeløb som enlig 35.100 kr.
Beregnet indtægt 15.500 kr.

Da tillægsprocenten falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med 583 kr., divideres de 15.500 med 583.

Den personlige tillægsprocent reduceres således: 15.500 : 583 = 27%. Tillægsprocenten nedsættes fra 100% med 27%, så den i dette eksempel udgør 73%. 

Eksempel – personlig tillægsprocent for gifte/samlevende folkepensionister
To folkepensionister har, udover folkepensionen, skattepligtige indtægter på 90.000 kr. tilsammen.
Desuden arbejder den ene folkepensionist og har arbejdsindtægt på 180.000 kr. om året efter arbejdsmarkedsbidrag.

Beregning af den personlige tillægsprocent Pensionist 1 Pensionist 2
Samlede skattepligtige indtægter: ATP og andre pensioner 90.000 kr. 90.000 kr.
Lønindtægt:
180.000 kr. - 122.004 kr. (fradragsbeløb for arbejdsindtægt)
57.996 kr.  

Beregning af personlig tillægsprocent for pensionist 1:
Indtægter i alt:        57.996 kr. + 90.000 kr. = 147.996 kr.
Fradrag:                  147.996 kr. - 69.400 kr. = 78.596 kr.

78.596 kr. divideret med 1.117 kr.  = 67 kr. (100 - 67)

33%

Procenten falder med 1% for hver gang, indtægten overstiger fradragsbeløbet med 1.177 kr. for begge    
Beregning personlig tillægsprocent for pensionist 2:

Indtægter i alt:       90.000 kr.
Fradrag:                    90.000 kr. - 69.400 kr. = 20.600 kr.

20.600 kr. divideret med 1.177 kr. = 18 kr. (100 - 18)

   82%

Indhold hentes