Likvid formue

Sidst redigeret den 15.01.2024

Summen af den likvide formue, samt den personlige tillægsprocent bruges til at afgøre om en folkepensionist er berettiget til helbredstillæg og ældrecheck, og om en førtidspensionist (efter reglerne før 2003) er berettiget til helbredstillæg. Det er afgørende, at formuen den 1. januar ikke overstiger den gældende  formuegrænse. Er man samlevende/gift, er det parrets samlede formue, der indgår.

Er formuen over grænsen den 1. januar, kan man senere på året søge om helbredstillæg, hvis formuen på det tidspunkt ikke længere overstiger formuegrænsen.

I forhold til ældrechecken er det alene afgørende, at formuen den 1. januar ikke overstiger gældende formuegrænse. Hvis formuen overstiger formuegrænsen i løbet af året, har det ikke betydning for den ældrecheck og det helbredstillæg, du allerede har fået.

I 2024 er formuegrænsen 99.200 kr.

Likvid formue omfatter

  • indestående i pengeinstitutter mv., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom
  • pantebreve i depot
  • kursværdien af deponerede obligationer
  • kursværdien af børsnoterede aktier
  • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
  • kontant beholdning
  • kassekredit med sikkerhed i fast ejendom
  • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet
  • gældsbreve, f.eks. i forbindelse med lån til børn, kan indgå, men beror på en konkret vurdering. Kontakt Udbetaling Danmark.

Pensionisten skal give Udbetaling Danmark besked, hvis formuen den 1. januar overstiger formuegrænsen.

Det er også vigtigt at give besked, hvis den aktuelle formue er kommet under formuegrænsen siden seneste årsopgørelse fra SKAT. Man kan oplyse om ændringer i den likvide formue på borger.dk – ”oplys formue ved ældrecheck”.

En almindelig kassekredit uden sikkerhed i fast ejendom medregnes ikke som likvid formue. Friværdi i fast ejendom indgår heller ikke. 

Den indtægt, der modtages i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, fx folkepension, ATP, eller ægtefælle/samlevers løn, indgår ikke i opgørelsen af den likvide formue.

Derudover fratrækkes stigninger i grundskylden, som er blevet indefrosset.

Undtagelser
Visse erstatninger for tab af erhvervsevne som følge af personskade (også kapitaliseret arbejdsskadeerstatning), udbetaling fra "Kritisk Sygdom" samt godtgørelse for svie og smerte, varigt mén og ikke økonomisk skade medregnes ikke som likvid formue. Sørg for at Udbetaling Danmark får en kopi af afgørelsen om erstatningen eller udbetalingen. Du kan eventuelt have pengene stående på en særskilt konto.

Værdien af ikke hævede pensionsordninger indgår heller ikke i den likvide formue, herunder aldersopsparing.

Indhold hentes