Helbredstillæg

Sidst redigeret den 14.01.2020

Formuegrænsen 2020:   89.800 kr. Grænsen gælder for enlige og for gifte eller samlevende tilsammen.

Helbredstillæg kan ydes til pensionister, der bor i Danmark, hvis

Helbredstillæg skal søges digitalt på www.borger.dk. Borgerservice kan og skal hjælpe med ansøgningen eller evt. fritage for digital selvbetjening.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse om den personlige tillægsprocent og opgør formuen. Herefter afgør kommunen om man er berettiget til helbredstillæg.

Helbredstillægget er en løbende ydelse, der fornys automatisk hvert år, hvis man stadig er berettiget.

Pensionister, der får pension fra Danmark, men ikke har bopæl i Danmark, har under ophold i Danmark ret til helbredstillæg, hvis behovet for ydelsen opstår under opholdet. Her søges helbredstillægget på borger.dk eller i Udbetaling Danmark.

Der findes to typer helbredstillæg:

1. Et helbredstillæg til løbende helbredsrelaterede ydelser, hvor det offentlige i forvejen yder tilskud:

 • medicin
 • tandbehandling
 • fodpleje v. sukkersyge, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling og svær leddegigt. Kræver lægehenvisning
 • fysioterapi
 • kiropraktik
 • psykologhjælp
 • høreapparatbehandling v. privat leverandør.

2. Et udvidet helbredstillæg til helbredsrelaterede enkeltydelser uden tilskud fra det offentlige: 

 • tandproteser (helprotese, delprotese)
 • briller
 • almindelig fodpleje.

Det udvidede helbredstillæg kræver ikke lægehenvisning, men skal søges, inden "varen" købes eller bestilles.

Ved det udvidede helbredstillæg, har mange kommuner indgået særlige rabataftaler. Tilskud gives ud fra disse aftaler. Læs mere nedenfor under 'Prisaftaler'.

Der ydes ikke helbredstillæg til gruppe 2-sikredes egenbetaling for lægehjælp.

Der ydes heller ikke helbredstillæg til tandbehandlinger uden tilskud, f.eks. broer og kroner, samt de typer af medicin mv., hvor det offentlige ikke giver tilskud. Her kan der evt. søges 'særligt personligt tillæg'.

For at få helbredstillæg til fodpleje skal fodterapeuten have overenskomst med det offentlige. Derimod kan udvidet helbredstillæg også opnås hos en fodplejer eller en fodterapeut uden overenskomst.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan behandling hos fodterapeut eller fodplejer ydes i hjemmet.

Ved køb af medicin ydes normalt ikke tilskud fra sygesikringen til de første 995 kr. pr. år. Men køber en pensionist medicin, der er i gruppen af tilskudsberettiget medicin, ydes der også helbredstillæg til de første 995 kr. Se nærmere under Sundhedsområdet, Medicintilskud.

Beregning af helbredstillæg

Helbredstillægget udgør 85% af pensionistens udgift, hvis den personlige tillægsprocent er 100%.

Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100%, nedsættes helbredstillægget forholdsmæssigt. Er den personlige tillægsprocent f.eks. 50%, udgør helbredstillægget det halve. 

Likvid formue omfatter

 • indestående i pengeinstitutter mv.
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af obligationer
 • kursværdien af børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser'
 • aktiesparekonto

Disse oplysninger er indberettet til skat via den seneste årsopgørelse.

Hvis den samlede værdi heraf ikke overstiger formuegrænsen på 89.800 kr., indgår endvidere:

 • kontant beholdning
 • kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet
 • gældsbreve, f.eks. i forbindelse med lån til børn.

Pensionisten skal give Udbetaling Danmark besked, hvis formuen den 01.01. overstiger formuegrænsen. Det er også vigtigt at give besked, hvis den aktuelle formue er kommet under formuegrænsen siden seneste årsopgørelse fra SKAT.

En almindelig kassekredit uden sikkerhed i fast ejendom medregnes ikke som likvid formue.

En "nedsparingsaftale" med bank eller kreditforening, hvor et lån er sat ind på en konto eller som obligationsbeholdning i depot, vurderes som likvid formue.

Har pensionisten indgået en nedsparingsaftale med f.eks. banken, skal den lånemulighed også medregnes i den likvide formue, hvis der er tilknyttet en kassekredit med sikkerhed i friværdien i fast ejendom. 

Undtagelser
Visse erstatninger for tab af erhvervsevne som følge af personskade (også kapitaliseret arbejdsskadeerstatning), udbetaling fra "Kritisk Sygdom" samt godtgørelse for svie og smerte, varigt mén og ikke økonomisk skade medregnes ikke som likvid formue. Sørg for at pengene står på en særskilt konto.

Værdien af uhævede pensionsordninger indgår heller ikke i den likvide formue.

Er man samlevende og søger helbredstillæg opgøres parternes samlede formue, også hvis pensionen er tilkendt inden 01.03.1999.

Er formuen ved årsskiftet under formuegrænsen, får man tildelt et helbredstillæg, som man beholder resten af året, selv om formuen i løbet af året kommer over formuegrænsen, f.eks. hvis man modtager arv.

Er formuen over grænsen ved årsskiftet kan man senere på året søge om at få helbredstillæg, hvis formuen da er kommet under grænsen. Kommunen og Udbetaling Danmark kan ikke blande sig i, hvad man evt. har brugt sine penge til.

Tilskud fra Sygesikringen Danmark
Hvis pensionisten modtager andre tilskud til den ydelse, der søges helbredstillæg til, skal disse tilskud – f.eks. fra Sygeforsikringen Danmark – fratrækkes inden beregningen af helbredstillæg, hvis tilskuddet er kendt på betalingstidspunktet.

Ved køb af medicin vil et tilskud fra „Danmark“ ikke være kendt, når medicinen købes. Derfor får tilskuddet fra „Danmark“ ingen indflydelse ved beregning af helbredstillæg til medicin.

Anderledes er det med tilskud til tandproteser og briller, hvor tilskud fra Danmark er kendt på forhånd. Her trækkes tilskuddet fra Danmark fra pensionistens faktiske pris, før helbredstillægget beregnes.

Eksempel 1:
En pensionist med 100 i personlig tillægsprocent køber et par briller til 5.000 kr.:
Brillepris 5.000 kr.
Tilskud fra Danmark 800 kr.
Egen udgift 4.200 kr.
Kommunens 'prisaftale' 290 kr.
Helbredstillæg: 85% af 290 kr. = 247 kr.
Pensionistens egen udgift i alt = 4.200 kr. minus 247 kr. = 3.953 kr.
Eksempel 2:
En pensionist med 100 i personlig tillægsprocent køber et par briller til 2.200 kr.
Brillepris 2.200 kr.
Tilskud fra Danmark 800 kr.
Egen udgift 1.400 kr.
Kommunens 'prisaftale' 1.537 kr.
Helbredstillæg: 85 % af 1.400 kr. = 1.190 kr.
Pensionistens egen udgift i alt = 1.400 kr. minus 1.190 kr. = 210 kr.

I eksempel 2 beregnes helbredstillægget ud fra egen udgift, da man ikke kan få 85% tilskud til en højere pris end den reelle egenudgift.

Mange kommuner har indgået prisaftaler på under 300 kr., der i realiteten betyder, at tilskud til briller er fjernet.

Der kan ydes helbredstillæg til tandbehandling, fysioterapi og kiropraktik, hvis behandlingen er ydet i et EU/EØS-land, og hvis behandlingen er tilskudsberettiget. Gem dokumentation. Læs mere om EU/EØS-land i afsnit om Sundhedsområdet.

Udvidet helbredstillæg
Pensionister med helbredstillæg har ret til tilskud til nedenstående helbredsudgifter, hvis de skønnes nødvendige på et sundhedsfagligt grundlag.

Man skal søge kommunen, inden man foretager købet, da der ellers gives afslag. Kun i særlige tilfælde kan tilskud ydes med tilbagevirkende kraft.

 • Briller til afhjælpning af nær- eller langsynethed, herunder bygningsfejl
 • læsebriller, hvis synsnedsættelsen nødvendiggør briller med en styrkeforskel på glassene på 1 dioptri eller mere, eller hvis læsebriller skal afhjælpe en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere. Der ydes ikke tilskud til briller med glidende overgang, men til briller med læsefelt. Man kan vælge selv at betale mérudgiften. Tillægget beregnes på grundlag af udgiften til en standardbrille (stel og glas). Men den tilbudspris kommunerne aftaler med optikerne i dag er ofte urealistisk lav. Se nedenfor under prisaftaler.
 • tandproteser. Tillægget beregnes på grundlag af prisen på den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Ikke til implantater og broer
 • fodbehandling til pensionister med et nødvendigt og vedvarende behov for fodbehandling. Her kræves lægehenvisning. Bemærk dog, at kommunen har pligt til at yde almindelig fodpleje (klipning af tånegle og indsmøring af creme), hvis borgeren ikke selv kan.

Udvidet helbredstillæg kan i nogle kommuner søges digitalt. I andre kommuner søges det direkte i Borgerservice.

Tillægget beregnes ligesom de tidligere beskrevne helbredstillæg. Dog er det pensionistens aktuelle formue på ansøgningstidspunktet, der er afgørende

Pensionisten kan frit vælge at benytte tillægget som delvis betaling til en anden og eventuelt dyrere behandling hos tandlæge, optiker eller fodterapeut/ fodplejer efter eget valg

Ud over helbredstillægget kan kommunen efter en konkret individuel vurdering yde et særligt personligt tillæg - se dette - til pensionistens egenbetaling.

Prisaftaler
Udgangspunktet for beregningen af det udvidede helbredstillæg er prisaftaler, som kommunen kan indgå med tandlæger, optikere mv. Er der ikke en prisaftale, fastsættes tilskuddet ud fra den faktiske markedspris.

Tilskuddet beregnes efter ensartede principper i alle kommuner. Afhængig af prisaftalerne i de enkelte kommuner, kan prisen og dermed tilskud og egenbetaling variere meget.

Pensionisten med 100 i personlig tillægsprocent har dog altid ret til at få dækket udgiften med op til 85% af den pris, kommunen har indgået aftale om.

Refusion af helbredsudgifter 
Når pensionisten køber medicin på apoteket, er helbredstillæg automatisk fratrukket regningen. Anderledes er det med øvrige helbredsudgifter. Her er refusionspraksis forskellig fra kommune til kommune. Spørg Borgerservice om den lokale praksis.

Indhold hentes