Aktuelt

Nyheder fra Glostrup afdeling

               Mødereferat og bestyrelsens beretning fra Årsmøde 2019

                                                            Tid: 24/3 2019 kl. 14.00
                                                          Sted: Biblioteket, Glostrup
Deltagere: Søren Brandis, Mette Hansen, Lone Thelke, Annette Jensen, Sven Steendahl, Lars Holst ,Bente Olsen, Flemming Hansen

Afbud: Knud Jensen, Bjarne Kusk.   

Referent: Lone Thelke

Formand Søren Brandis bød velkommen til 59 medlemmer. 32 personer havde valgt at spise frokost sammen med bestyrelsen inden mødet.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Thomas Thomsen som blev valgt uden modkandidater. Thomas oplyste, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og dermed lovligt. Årsmødet skal efter vedtægterne afholdes i marts måned og bestyrelsen var beslutningsdygtig.

2. Beretning fra formanden

Formandens beretning er vedlagt referatet og blev godkendt uden bemærkninger. Dog ønskede Lars Amnitzbøll flere aktiviteter på plejehjemmene.

3. Regnskab 2018

Lokalafdelingens regnskab er kun til orientering oplyste dirigenten. Regnskabet godkendes af Ældre Sagen i Snorresgade. Regnskabet udviste et mindre underskud på 2.100 kr. og med en egenkapital på 189.000 kr. Underskud stammer fra medlemmer der ønsker penge tilbage, selvom tilmeldingsfristen er overskredet. Denne praksis ophører fra 2019. Lis Bondo Clausen foreslog at det skrives ind i Medlemsbladet. Dirigenten oplyste, at man i Hvidovre opkræver 40 kr. i gebyr ved tilbagebetaling og at man ikke udbetaler penge når tilmeldingsfristen er overskredet.

4. Fremtidig virke

Se vedlagte.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Tre bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen. Da der kun var en som stillede op, blev bestyrelsen reduceret fra 7 til 5. Søren Brandis genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen. Jens Erik Larsen blev nyindvalgt til bestyrelsen. Mette Hansen, Bente Olsen og Annette Jensen forlod bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter

Lars Holstebro genopstillede ikke. Så fremover er der kun to suppleanter. Flemming Hansen blev valgt som 1. suppleant og Bjarne Kusk som 2. suppleant.

8. Eventuelt

Lizzy Johansen fik 15 års-nålen og Kirsten Petersen 10-årsnålen. Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer og en særlig tak til Bente Olsen som har været frivillig i mere end 17 år heraf bestyrelsesmedlem i 14 år.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for god ledelse. Derefter blev der  budt på kaffe og kage. Den nye bestyrelse trådte sammen for at konstituere sig.

 

Bestyrelsens beretning for 2018

Ved Årsmødet 2018 blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 7 medlemmer, og vi fik også en ekstra suppleant. Lad mig præsentere bestyrelsen!

 

Ved årsskiftet rundede vi 3.100 medlemmer i Glostrup, og vi har 81 frivillige.

Vi har i perioden holdt 12 bestyrelsesmøder, plus det løse, møder i strategiudvalget, Forum for frivillige ledere, kick-off for kontorpersonalet, forberedelser til Kulturnatten m.v.

I foråret og igen i efteråret har bestyrelsen været på kursus, 2x2 dage, og formand og næstformænd har yderligere været på dialogmøde om ”Det gode Formandskab”.

 

Vi har nu en opgavefordeling i bestyrelsen, som gør os mindre sårbare. Hvert bestyrelsesmedlem er nu kontaktperson til én eller flere af vores frivillige ledere og andre med ansvar.

 

Flere hænder i bestyrelsen betyder også at vi i 2018 kunne sætte flere nye skibe i søen, og på flere områder opfylde Ældre Sagens strategi. Vi har også søgt – og fået - midler flere steder, og fået mulighed for at udvide aktiviteterne. Lad mig kort nævne:

 • De faste, ugentlige aktiviteter som bowling, dart, bridge, stavgang, krolf og badminton kører stadig med egne frivillige ledere, der er godt fasttømret og sørger for at det hele spiller. Vi har udvidet de faste aktiviteter med et udendørs Tennishold i sommerperioden, og vi har fået en strikkeklub

 • På opfordring fra Ældre Sagen afholdt vi i foråret en jazz-matine under en søndagscafe. Med 43 fremmødte, valgte vi at gentage det om efteråret, hvor færre dog mødte op

 • Vi har udvidet betalingsmulighederne for vores medlemmer, som nu også omfatter MobilePay

 • Vi har udvidet muligheden for at bestille rejser, aktiviteter og arrangementer via vores hjemmeside

 • Vi har fået en ny hjemmeside

 • Nye værktøjer til hjemmesiden og til Det Sker effektiviserer arbejdet

 • Vi har oprettet tjenesten digitale nyhedsbreve, som informerer om tilbud, aktiviteter og anden relevant information, som det før ikke var muligt at informere jer om

 • Vi har i år deltaget under Kulturnatten, som gav os nye medlemmer og nye frivillige

 • Vores ”Spise-Sammen” i foråret var igen godt besøgt, og vi planlagde at gentage arrangementet i november. Desværre måtte vores samarbejdspartner hoppe fra i sidste øjeblik, selv om vi havde bevillingerne på plads fra både Ældre Sagen og Kommunen

 • Vi søgte og fik bevilliget penge til en grill-trailer, som i 2019 skal bruges på socialhumanitære sammenkomster

 • Vi har hjulpet Aktivitets Centeret med markedsføringen af 3 velbesøgte seancer omkring Fremtidsfuldmagter, og vi har hjulpet Seniorrådet og Biografen med markedsføring af et arrangement omkring tricktyveri

 • På det socialhumanitære område har vi brugt en del tid i 2018 på at forberede en demens-cafe, med opstart i 2019

 • Bridge fik sidste år nye spilleborde, og har netop fået nye spillekort

 • Dartspillerne har fået 5 nye skiver

 

Jeg skal her bringe en tak til alle frivillige og frivillig-ledere for de faste aktiviteter, herunder også de kontorfrivillige, der uge efter uge får hjulene til at rulle, til gavn for vores medlemmer.

 

De sociale aktiviteter kører stort set året rundt, og lever et stille liv. Der skal også lyde en stor tak til de frivillige, der driver tryghedsopkald, bisiddere, spisevenner, besøgsvenner, handyman, sypiger og læsetante.

Vi holdt et møde med kommunen, for at genstarte projektet med spisevenner, og vi har sammen lavet en ny pjece. Endnu har vi ikke fået flere spiseværter.

 

Vi har også holdt møde med Glostrup Skole, for at udvide posten som læsetante til også at omfatte ”Skolevenner”. Glostrup Skole har siden mødt krav til forandringer. Så vi venter på tilbagemelding, men genoptager kontakten i det nye år.

 

Vores arrangementer er godt besøgt. Vi har formået at standse tilbagegangen, og bibeholdt samme niveau som i 2017, hvor vi dog faldt betragteligt i forhold til 2016.

Vi havde således en dejlig bustur til Holland i foråret, og en fantastisk flyrejse til Budapest i sensommeren.

Turen til Rostock i december var også et tilløbsstykke.

En tak til alle turhjælpere, og ikke mindst Aktivitetsudvalget.

 

En ting der har fyldt meget i 2018, er persondataforordningen, eller GDPR som den også kaldes.

Vi er nu meget påpasselige med hvilke lister vi laver over deltagere og medlemmer, og hvilke værktøjer vi benytter. Alle frivillige ledere er blevet bedt om kun at registrere det absolut nødvendige, og straks slette lister efter endt brug. Vi har fået nye nøgler til de der har adgang til kontoret, og password på kontor-PC’erne skiftes med jævne mellemrum.

 

Frivilligdagen, som i 2018 blev afholdt med ægtefæller, havde en fin sommerdag på Dyrehavsbakken, med ca. 35 fremmødte.

 

ÆldreSagen Snorresgade

Ældre Sagen (ÆS) har haft en samlet nettotilgang af medlemmer på ca. 20.000, så vi nu har rundet 854.000 medlemmer og 19.800 frivillige. Væksten er dog stagnerende. Dels fordi tilbagetrækningsalderen er steget, og dels fordi vores markedsandel er stor, mere end 58% for de 65-årige.

 

Vores mange frivillige er forudsætningen for, at vi kan fortsætte med at skabe øjeblikke af livskvalitet for rigtig mange mennesker. De nye frivillige er frivillige i kortere tid end tidligere, ofte det der kaldes ad hoc frivillig, og måske til kun én aktivitet i et bestemt tidsrum.

 

ÆS arbejder løbende med at påvirke politikere og beslutningstagere for at sikre, at så mange som muligt kan leve et godt liv hele livet. Blandt mærkesagerne i 2018 har været en udvidet indsats for mennesker med demens, at pårørende skal støttes og styrkes, og forbedring af pensionisters økonomi.

ÆS har fremsat 11 forslag til Finanslov 2019 og politikerne har lyttet til ÆS på flere punkter.

 

Indsats for dementramte i lokalafdelingerne er stigende, og det ser ud til at vi når i mål med at få alle lokalafdelinger gjort demens-venlige. Vi taler om motionstilbud, sang, dans, musik som nogle af de mest populære demensaktiviteter. Der er i årets løb afholdt 10 temadage for demens-frivillige, kurser og netværksdage.

 

Der er fokus på at styrke de pårørende, også for dem på arbejdsmarkedet. Fokus er især stigende omkring samarbejdet mellem de pårørende og medarbejderne på institutionerne. Målet er at alle kommuner skal have en pårørende politik, samt netværk for pårørende.

 

Der er generelt faldende tilslutning til IT-kurser i hele landet. Kort, målrettet og gerne individuel IT-undervisning er dog stadig efterspurgt.

 

ÆS har arbejdet meget med persondataforordningen, med opfordring til at bruge ÆS-værktøjer, for at undgå problemer med GDPR. Ellers er lokalformanden ansvarlig.

 

Næsten alle lokalafdelinger har afholdt temadage omkring værdighedspolitik og kommunernes serviceniveau i ældreplejen.

 

Mere end 40% af medlemmerne benytter muligheden for at opnå rabat hos flere end 400 partnere med 2.400 steder i landet. Mest besøgt er rejser, briller, forlystelser, kultur og restauranter.

 

Flere end 100.000 har downloadet tilbuds-App.

 

ÆS har ydet 36.000 telefoniske rådgivninger på både det socialretslige område og det juridiske område.

 

Det var så hvad bestyrelsen valgte fremlægge som beretning for 2018.

Lidt om året 2019

Bestyrelsen vil fortsat støtte op omkring de faste aktiviteter som bowling, dart, bridge, krolf, badminton, stavgang og tennis. Og det er fortsat vores vision at bruge tiden i bestyrelsen til at se fremad, og udvikle lokalafdelingen, med nye aktiviteter og nye initiativer, så vi med en stor bredde i udbuddet, også tilgodeser de nye og yngre årgange. Der skal være plads til de gratis arrangementer, de billige og de lidt dyrere.

 

ÆS-strategien om øget digitalisering fortsætter. MobilePay og digitale Nyhedsbreve som e-mail suppleres nu med nye muligheder for at bestille ydelser. Fra nytår har vi gjort det muligt at bestille og betale arrangementer, aktiviteter og rejser via vores nye hjemmeside. Det er nemt. Vi er spændt på hvordan medlemmerne tager imod denne supplerende service. Starten har været god.

Husk: det er stadig muligt at besøge vores kontor, og bestille sin tur der, og betale med kontanter.

 

Igen i 2019 vil vi forsøge at afholde et spise-sammen arrangement i efteråret, i samarbejde med andre foreninger i Glostrup. Måske i lidt andre rammer, som økonomien nu kan bære.

 

Sidste år hørte I mig fortælle om fokusområdet demens. I Danmark er der ca. 87.000 mennesker med en demensdiagnose, og 400.000 pårørende. I år starter vi op med vores demenscafe, i et samarbejde med Glostrup Kommune. Så længe der er plads, vil vi holde til i Solkrogen ved Aktivitets Centeret. ÆS-konsulenter har hjulpet os på vej, og vi vil tilbyde foredrag for de pårørende, musik, sang for de demensramte. Nye medlemmer af vores demensteam vil komme på kursus og deltage i temadage.

 

Pårørendegrupper er også et fokusområde i ÆS. Hensigten med aktiviteterne er at skabe bedre vilkår og rammer for pårørende. Der er tale om pårørende til mennesker der er ramt af Parkinson, kræft, demens og andre sygdomme. Det skønnes at der er 750.000 pårørende i Danmark, som gør en stor indsats.

Med udgangspunkt i vores nye demenscafe, vil vi prøve at oprette aktiviteter for pårørende, i et samarbejde med kommunen, som også gerne vil oprette et pårørende netværk.

 

Som led i ”Generationsmøder” fik vi langt om længe skabt kontakt til Glostrup Skole, for at få etableret ”Skolevenner”. Vi holdt et møde med ledelsen, men skolen er under forandring, og vi hørte ikke yderligere. Vi vil genoptage kontakten i 2019, for at få gang i projektet.

 

Vores tilbud om Spise-venner har stadig kun to aftaler. Vi har ledige pladser, så hvis I kender nogen der kunne få glæde af dette tilbud, så giv os besked.

 

Brøndby og Vallensbæk vil afholde tema om fremtidsfuldmagter den 8. maj på Gildhøjhjemmet. Vi har givet tilsagn om markedsføring, og I skal være velkomne til at deltage.

 

Vi fik en bevilling til en grill-trailer sidste år, og vi skal nu til at planlægge de arrangementer hvor vi skal ud at grille. Er der blandt de tilstedeværende nogen der kunne tænke sig at deltage i grill-teamet, må I gerne melde jer.

ÆS ser gerne specielle aktiviteter rettet mod mænd. Et naturligt sted at starte er derfor hos Mænds Mødested på Sydvestvej. Vores nye demenscafe vil tage en tur i Vestskoven, Herstedhøje f.eks., lave lidt motion og spise grillmad. Mulighederne skal undersøges for at deltage under Glostrup Festival, og måske stå en lørdag på taget af Glostrup Shoppingcenter, for at hverve medlemmer og frivillige.

 

Vi vil igen i år se på at oprette nye motionsformer, måske kombineret med sund kost. De seneste tal viser, at Glostrup desværre ligger på den forkerte side af landsgennemsnittet, når vi taler om motion og overvægt.

 

De årlige møder med de frivillige og frivillige ledere vil ske på anden vis i år. Vi arbejder på at afholde et samlet arrangement for alle i juni, der så vil gøre det ud for frivilligdagen.

 

Vi vil deltage under Kulturnatten igen i 2019, da vi havde gode erfaringer herfra.

 

Til slut vil jeg bede jer om at udbrede kendskabet til vores digitale nyhedsbreve. Her har vi muligheden for at sende medlemmerne tilbud, som vi ikke kendte til, da lokalbladet blev redigeret for flere måneder siden. Vi får ofte tilbud med kort varsel, som kan glæde vores medlemmer.

 

Og husk: Ingen udvikling – ingen fremtid! Så har I lyst til at deltage i udviklingen af lokalafdelingen Glostrup, og støtte op om denne vision jeg lige har præsenteret, så meld jer som frivillig.

 

Flere frivillige er lig med flere tilbud til vores 3.100 medlemmer.

 

Har I lyst til at stille op til bestyrelsen, er der mulighed lige om lidt?

 

Tak fordi I lyttede.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                     Brøndby og Vallensbæk indbyder til foredrag om: Fremtidsfuldmagt og arv -

Pas godt på hinanden - også i juridisk henseende. Et foredrag som bl.a. vil oplyse om formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, testamente og meget mere. 

LOKALAFDELING

Brøndby og Vallensbæk

Fremtidsfuldmagt og arv

Arr.nr. 269. ”Pas godt på hinanden – også juridisk”. Foredraget omhandler bl.a. formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, testamenter m.m.

20 kr., Betaling senest 2. maj kl. 18

HVORNÅR

08.05.2019 kl.14.00-16.00 

SÆRLIGE BEHOV

Adgang med kørestol: Ja 

TILMELDING

Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning@hotmail.com

MØDESTED

Mødesalen, Ældrecentret Gildhøjhjemmet, Brøndby Møllevej 25, 2605 Brøndby

BESKRIVELSE

I samarbejde med Brøndby lokalafdelingen er det lykkedes os at få jurist, Torsten Lenstrup, fra sekretariatet ud til Vestegnen for at holde et arveforedrag m.m. som ”Pas godt på hinanden – også juridisk”. Foredraget omhandler formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, arv, testamente, gaver, familiehandler og både fremtidsfuldmagter og behandlingstest                                                                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Demens

Der er i dag registreret ca. 87.000 personer i Danmark med demens. Dermed har vi også en meget stor gruppe af pårørende, antageligt over 400.000 i Danmark. Til at behandle og pleje demensramte borgere har vi meget dygtigt fagpersonale, men pårørende til demensramte er ofte meget frustrererede, specielt i de tidlige faser, over hvordan, de skal forholde sig over for den demensramte. Ældre Sagen i Glostrup arbejder derfor på at oprette en Demens Café, som er målrettet de pårørende, som dermed både vil få et pusterum og en mulighed for udveksling af gensidige erfaringer. Senere udvides demenscafeen til også at omhandle de demensramte, hvor vi påtænker at lave underholdning i form af foredrag, musik, sang, motion og lignende aktivititeter. Vi påtænker at holde caféen åben en gang om måneden á ca. 2 timers varighed. Der vil være mulighed for indlæg af professionelle på området.Vi henvender os hermed både til pårørende til plejehjemsbeboere og pårørende til hjemmeboende demensramte.Yderligere orientering om opstarten i 2019 vil blive slået op på Glostrup kommunes tre Plejecentre samt på Ældre Sagens kontor og her på siden.

                                                Foto: Ældre Sagen

 

                        Så er Ældre Sagen i Glostrup blevet demensvenlig.

Som demensvenlig lokalafdeling vil vi styrke den frivillige indsats, der allerede bliver gjort i vores lokalområde.
Vi har en demensansvarlig, der har overblik og viden om hvordan ÆldreSagen kan hjælpe dig, som får demens ind på livet. Både hvis du selv får demens, eller hvis du er pårørende.
Glostrup-afdelingen vil oprette en Demenscafe i samarbejde med kommunens demenskonsulent som er et sted hvor man mødes, både demensramte, pårørende, frivillige og fagpersoner.

   Den 8. april indviede vi Demenscafeen. Borgmesteren klippede den røde snor og sammen med udvalgsformanden Lars Thomsen holdt de en fin tale og ønskede kommunen og Ældre Sagen tillykke med cafeen. Vi håber der vil komme rigtig mange den 3. mandag i måneden.
                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Grill og hyggeligt samvær

Kom og vær med til at skabe nye fællesskaber. Vi har fået bevilling til en grill-vogn og skal nu etablere et team på 5-10 grill-venner. Når du har tid, lyst eller lejlighed, tager vi på skift ud og griller til forskellige arrangementer til glæde for ældre, der savner selskab eller en god snak over et frisklavet måltid.

Grill og hygge hører ikke kun sommeren til. Ældre Sagens grillvogne er skabt til at være mobile samlingssteder, der kan fyre op under fællesskabet i lokalmiljøet både sommer og vinter. En pølse og en snak luner både til høstmarkedet, på plejehjemmet, ved julehyggen på lokalcenteret og ved årets nytårstaffel.

                                                                            Foto: Ældre Sagen