Anden hjælp

Sidst redigeret den 15.01.2024

De tilbud, som kommunen generelt stiller til rådighed for syge og personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal også gives til døende, der plejes i hjemmet af en nærtstående.

Kommunen skal oplyse om mulighederne for at få fx personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, døgnpleje, hjælpemidler, boligændringer, smertebehandling, afløsning og aflastning.

Der kan, efter en konkret vurdering, ydes hjælp til sygeplejeartikler og lignende. Der er tale om udgifter, som ville være ydet, hvis den døende var indlagt på sygehus. Der kan eksempelvis ydes hjælp til egenbetalingen til sondeernæring og ernæringspræparater og ekstra vask af sengelinned/linnedservice.

Derudover kan der ydes hjælp til egenbetaling til fysioterapi og psykolog. Hjælpen ydes uden hensyn til den døendes og familiens økonomiske forhold.

I nogle situationer kan der ydes tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Se afsnit om Handicapkompenserende ydelser. Ansøgning skal indgives til kommunen.

En døende med bopæl inden for EU/EØS/Schweiz eller som er omfattet af en af EU's udtrædelsesaftaler med Storbritannien (Brexit) kan, hvis vedkommende er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, have ret til hjælp til sygeplejeartikler og lignende. Hjælpen ydes af bopælsstaten efter dennes lovgivning. Har den døende kortvarigt lovligt ophold i Danmark, kan hjælpen ydes her.

Se også afsnit om:

Indhold hentes