Personligt udvalgt hjælper

Sidst redigeret den 14.01.2020

Er man visiteret til personlig eller praktisk hjælp, kan man selv udpege en person til at udføre opgaverne. Der er ingen begrænsninger for, hvem der kan udpeges, når blot personen opfylder kommunens krav.

Kommunen skal godkende den valgte person og indgå kontrakt med pågældende. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af opgavens omfang og indhold. Kommunen er arbejdsgiver og udbetaler løn til den udpegede person, derfor kan man ikke benytte et privat firma til at udføre hjælpen. Kommunen skal føre tilsyn med, at den hjælp der er truffet afgørelse om udføres forsvarligt.

Kommunen skal ligeledes sørge for, at der ydes hjælp i tilfælde af hjælpers sygdom og fravær.

Beboere i plejebolig/plejehjem er ikke omfattet af muligheden for selv at udpege en hjælper.

En ordning som selvudpeget hjælper er som udgangspunkt ikke foreneligt med bevilling af afløsning elle aflastning (se dette afsnit). Årsagen skal ses i lyset af, at den udpegede hjælper i givet fald ville blive bevilliget afløsning eller aflastning for de samme opgaver, som pågældende bliver aflønnet af kommunen for at udføre.

Eksempel En kvinde bliver ramt af alvorlig sygdom og bliver stærkt plejekrævende. Ægtefællen er i arbejde, men vælger at gå ned i arbejdstid og bliver samtidig ansat som hjemmehjælper for sin hustru 10 timer om ugen.

Indhold hentes