Ratepension

Sidst redigeret den 12.01.2023

Oprettelse og indskud
Ratepension kan oprettes i pengeinstitut og i pensionsselskab. Den skal være oprettet senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Indbetalinger til ratepension og ophørende livrente er fradragsberettigede indenfor et samlet loft på 60.900 kr. (2023) og kan indbetales på en gang eller løbende.

Indskuddet er omfattet af det ekstra skattefradrag på op til 77.900 kr. (2023) for indskud på fradragsberettigede pensioner. Læs mere i afsnittet Ekstra skattefradrag

Ordningen kan oprettes som privat ordning, eller den kan administreres af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiver indbetaler, fratrækkes beløbet i lønnen, inden skatten beregnes.

Indskuddet giver mulighed for at få større sociale ydelser, f.eks. folkepensionens pensionstillæg. Opsparingen er kreditorbeskyttet.

Det er muligt at flytte ratepension til andet pengeinstitut eller pensionsselskab og det er muligt at omlægge ratepension til livrente.

Udbetaling
Udbetalingen kan begynde, når udbetalingsalderen er nået, medmindre lavere alder er godkendt af skatterådet eller ved invaliditet. Den skal udbetales over mindst 10 år og være helt udbetalt senest i kalenderåret 30 år efter pensionsudbetalingsalderen var nået.

Er ratepensionen oprettet før 1. maj 2007, kan udbetaling som hovedregel begynde, når man fylder 60 år. Når udbetaling er påbegyndt, er det muligt at forlænge udbetalingsperioden med virkning fra begyndelsen af det efterfølgende kalenderår.

Udbetaling beskattes som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), og den kan reducere sociale ydelser, f.eks. folkepensionens pensionstillæg.

Ved udbetaling kan man blive bedt om at vælge, om man vil have opsparingen udbetalt efter serieprincippet eller amortisationsprincippet.

Ved serieprincippet bliver årets udbetaling hvert år fastsat på den måde, at man dividerer ordningens værdi ved årets start med de resterende år, der er tilbage af udbetalingsperioden. Ved uændret afkast vil det medføre, at udbetalingen hvert år bliver større.

Ved amortisationsprincippet er grundlaget for den årlige udbetaling ordningens værdi ved årets start, hvor udbetalingerne udregnes som en annuitet på grundlag af en amortisationsrente, der fastsættes efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven. De årlige udbetalinger vil være lige store i udbetalingsperioden, hvis afkastet svarer til amortisationsrenten

Ved varigt tab af erhvervsevnen, og man får bevilget førtidspension, kan udbetalingerne begynde, selvom pensionsudbetalingsalderen ikke er nået.

Ved død, inden pensionsudbetalingsalderen er nået, udbetales opsparingen til de personer, der er begunstiget. Sker udbetalingen til ægtefælle, samlever eller registreret partner eller til tidligere ægtefælle eller registrerede partner og ens børn, samlevers børn eller stedbørn under 24 år, kan de vælge at få pengene udbetalt i rater over mindst 10 år.

Der skal betales indkomstskat af beløbet (ikke arbejdsmarkedsbidrag). De begunstigede kan også vælge at få beløbet udbetalt på en gang og betale en afgift til staten på 40 % af beløbet. Hvis udbetalingen sker til andre end disse personer, f.eks. børn over 24 år, får de udbetalt beløbet på en gang og skal betale afgift til staten på 40 % af beløbet.

Ved andre udbetalinger, dvs. udbetaling ”i utide”, betales en afgift på 60%. Udbetalingen indgår ikke i den skattepligtige indkomst eller ved beregning af sociale ydelser.

Læs også afsnit om Forsikringsdækning og Investering og skat af afkast.
Se desuden også afsnittene Klagemuligheder, Pensionsinfo, Pensionsudbetalingsalder, Flytning til andet selskab og sammenlægning og Ophør af bidrag.

Indhold hentes