Seniorpension

Sidst redigeret den 15.01.2024

Seniorpension er for personer, som højst har 6 år til folkepensionsalderen, med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og nedsat arbejdsevne.

Man skal opfylde de generelle krav om bopæl og statsborgerskab. Læs mere i afsnittet Fælles bestemmelser for folkepension og førtidspension

Hvis man modtager førtidspension eller invaliditetsydelse, er man ikke berettiget til seniorpension.

Arbejdsevnen

Personens arbejdsevne skal - af helbredsmæssige årsager - være varigt nedsat til højst 15 timer om ugen og skal vurderes ud fra det seneste job af 12 måneders varighed.  

Tilknytningen til arbejdsmarkedet
Man skal som udgangspunkt have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på mindst 25 år på fuld tid, som svarer til 27 timer i gennemsnit om ugen. Hvis man har arbejdet på deltid, bliver der lavet en forholdsmæssig omregning til fuldtidsarbejde.

Har man arbejdet mindre end 25 år, men mere end 20 år på fuld tid, skal der ske en konkret vurdering af, om tilknytningen til arbejdsmarkedet er langvarig.

Her lægger Seniorpensionsenheden bl.a. vægt på, om man er nedslidt som følge af arbejdet og karakteren af arbejdet, herunder om der har været tale om fysisk eller psykisk belastende og nedslidende funktioner, der kan relatere sig til den nedsatte arbejdsevne.

Perioder med deltid kan lægges sammen og omregnes til fuld tid. Arbejde i udlandet tæller også med. Der skal være dokumentation for alle ansættelsesforhold.

Hvis man har fået tilkendt fleksjob, betragtes det som et fuldtidsarbejde, og arbejder man 15 timer om ugen eller mindre, er man berettiget til seniorpension, hvis man også opfylder de øvrige betingelser.

Sagsbehandlingen
Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle arbejdsevnen, f.eks. arbejdsprøvning, optræning eller omskoling. Det betyder også, at man ikke kan blive henvist til andre typer af jobs. Sagen skal heller ikke forelægges for Rehabiliteringsteamet.

Ansøgningen skal vurderes af en læge i forhold til helbredsmæssige gener, men det er ikke lægen, der afgør, hvor meget arbejdsevnen er nedsat. Ved vurderingen af personens arbejdsevne i forhold til det seneste job, lægges der udover helbredsoplysninger vægt på personens samlede ressourcer, kompetencer og barrierer. 

Ansøgningerne afgøres af Seniorpensionsenheden i ATP. Man skal søge seniorpensionen på www.borger.dk med MitID. Hvis man ikke har MitID skal kommunen hjælpe med at søge.

Ansøgningen kan tidligst indgives 6 måneder før betingelsen om at der højst er 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. 

Når Seniorpensionsenheden har modtaget ansøgningen, sendes den videre til kommunen, som skal oplyse sagen. Kommunen skal i samarbejde med ansøgeren udarbejde en beskrivelse af de arbejdsfunktioner ansøgeren varetog i det seneste job og hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet. Når sagen er oplyst, bliver den sendt tilbage til Seniorpensionsenheden.  

Beregning og udbetaling af seniorpensionen følger reglerne for førtidspension. Læs mere i afsnittet Beregning af ny førtidspension og supplerende ydelser.

Der er særlige sagsbehandlingsfrister, se afsnittet Sagsbehandlingsfrister førtidspension.

Indhold hentes