Beregning af pension

Sidst redigeret den 15.01.2024

Beregningsregler - Kalenderårsmodellen
Folkepension, førtidspension og seniorpension beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen og oplysninger fra Skattestyrelsens eIndkomstregister, hvor al personlig indkomst indberettes til hver måned.

Ændrer man sin forskudsopgørelse, får Udbetaling Danmark automatisk besked. Der udfærdiges herefter en ny pensionsberegning med evt. regulering af pensionen.

Hvis oplysninger om indtægt fra eIndkomstregistret i årets løb nærmer sig den indkomst, der er angivet i forskudsopgørelsen, sender Udbetaling Danmark et varslingsbrev om, at pensionen bliver nedsat.

Selvstændige, og andre med udvidet selvangivelse, skal oplyse om ændringer i indkomstforhold i løbet af året til Udbetaling Danmark på www.borger.dk 

Pensionister, med udenlandske indtægter, der ikke beskattes i Danmark, skal selv meddele ændringer på borger.dk. Indtægter, der ikke er skattepligtige her i landet, indgår i pensionsberegningen på samme måde som de skattepligtige indtægter her i landet. De udenlandske indtægter fordeles ligeligt over kalenderåret på samme måde som andre indtægter, der ikke fremgår af indkomstregistret.

Efterregulering af pensionen

Den månedlige pension er altid foreløbig. Den endelige pension beregnes, når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen foreligger året efter

Der sker en årlig efterregulering af den udbetalte pension, som vi kender det fra Skattestyrelsen. Når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen foreligger i marts måned beregner Udbetaling Danmark, om pensionen for året er udbetalt korrekt. Pensionsopgørelsen fra Udbetaling Danmark udsendes normalt i maj/juni.

Har pensionisten fået for lidt, bliver pensionen efterbetalt. Har pensionisten fået for meget, skal man betale pension tilbage.

Pensionister, der driver selvstændig virksomhed, får deres årsopgørelse senere på året, når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen er klar.

Den årlige efterregulering af pensionen gælder for
  • den løbende pension
  • den personlige tillægsprocent
  • ældrecheck 
  • varmetillæg
  • mediecheck

Hvis den personlige tillægsprocent ændres ved årsopgørelsen, efterreguleres helbredstillægget ikke.

Efterregulering af pension ved flere perioder
Pensionister, der er blevet gift, skilt, blevet alene, overgået til folkepension fra førtidspension, eller hvor ægtefælle eller samlever er blevet pensionist i løbet af året, får deres pension opgjort på flere perioder.

Er man i tvivl om reglerne, kan henvendelse rettes til Udbetaling Danmark Pension på tlf. 70 12 80 61.

Krav om tilbagebetaling af pension
Hvis man har brug for hjælp til, hvordan man betaler pension tilbage, kan man ringe til Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 65.
Hvis man ikke gør noget, får man et brev fra Udbetaling Danmark med et forslag til en afdragsordning. Afdragene foreslår Udbetaling Danmark ud fra årsindkomsten.

Man kan også vælge at få et indbetalingskort på det fulde beløb. 

Oversigt over beregningsreglerne:
Beregning af pension Den beregnede pension er i første omgang foreløbig.
(Se nedenfor om efterregulering). Pensionen beregnes ud fra oplysningerne i forskudsregistreringen fra Skattestyrelsen. Man bør kontrollere, at pensionen bliver beregnet ud fra de korrekte indtægtsoplysninger samt ændre forskudsopgørelsen, hvis indtægtsforholdene ændrer sig.
Første beregning af pension.
Ny pensionist
Er man ny pensionist beregnes pensionen ud fra pensionistens oplysninger til Udbetaling Danmark om forventet indkomst resten af året og ikke ud fra forskudsoplysningen.
Bliver man folkepensionist fra 1. januar, sker beregningen dog ud fra forskudsopgørelsen.
Ændrede indkomster Hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse, omregnes pensionen med virkning for hele kalenderåret.
Hvis man kun er pensionist en del af året, omregnes pensionen for resten af året. I den situation skal pensionisten give Udbetaling Danmark besked om de ændrede indkomster.
Ændringer af indkomsten vil kunne få virkning for den løbende pension, den personlige tillægsprocent og dermed helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg samt mediecheck
Omberegning af pensionen ved indkomstændring Den fremtidige månedlige pension beregnes som forskellen mellem - den nye beregnede pension på baggrund af indkomstændringerne for hele året - og den pension, der allerede er udbetalt i løbet af året, divideret med det resterende antal måneder i opgørelsesperioden
Efterregulering Pensionen, ældrecheck, varmetillæg og mediecheck bliver efterreguleret, året efter udbetalingen, på baggrund af årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.
Helbredstillæg efterreguleres ikke
Undtagelser vedr. fastsættelse af indkomstgrundlaget Hvis det fremgår af eIndkomstregistret, at den aktuelle indkomst overstiger de oplyste indkomster i forskudsregistreringen, kan Udbetaling Danmark fastsætte et nyt indkomstgrundlag.
Ændrede personlige forhold Når der sker ændringer i de personlige forhold fx ændret samliv, skal man kontakte Udbetaling Danmark. Pensionen omregnes med virkning fra måneden, efter ændringen er sket.
Særligt gælder det for ægtepar, hvor den ene ægtefælle flytter i plejebolig fx den 1. maj. Her ændres pensionen dog med virkning fra 1. maj, altså fra samme tidspunkt som for indflytningen i plejebolig.
Oplysningspligt vedrørende indkomst og formue Der er oplysningspligt om indkomstændring for selvstændig virksomhed og indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark. Der er oplysningspligt vedrørende ændring i formuen pr. 1. januar, hvis man modtager ældrecheck og helbredstillæg.
Kapitalindkomst og aktieindkomst Kapitalindkomst, fx renteindtægter og aktieindkomst, fordeles ligeligt over året, uanset hvornår på året indtægten er indgået. Er den samlede kapitalindkomst negativ, fratrækkes den ikke.
Skattepligtig aktieindkomst (udbytte og avance ved salg). Der ses bort fra udbytteindkomst, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat på op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtefæller og samlevende.
Indtægtsgrundlag Indtægtsgrundlaget opgøres på grundlag af pensionistens og evt. ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Opgørelsen følger skattelovgivningens indtægtsopgørelse, bortset fra aktieindkomst (se ovenfor). Der ses dog bort fra pensionistens og ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt. Det betyder at indtægter fra fx lønarbejde og selvstændig virksomhed og ægtefælle/samlevers arbejdsløshedspenge, sygedagpenge eller efterløn, ikke bliver modregnet i folkepensionen.

Indtægtsgrundlaget består af

• personlig indkomst
• positiv nettokapitalindkomst (fx renteindtægt fratrukket renteudgifter)
• skattepligtig aktieindkomst.

Den personlige indkomst beregnes ved, at man sammenlægger alle skattepligtige indtægter, der ikke er kapitalindkomst, overskud af virksomhed, firmapension, ratepension, tjenestemandspension, ATP, samt udbetalinger fra indekskontrakter. Udbytte fra aktiesparekonto indgår ikke i beregningen.

Tilbagebetalt efterløns- og fleksydelsesbidrag indgår ikke i opgørelsen af indtægtsgrundlaget, selvom der er betalt skat af beløbet.

Når den sociale pension skal beregnes, skal offentlig førtidspension, seniorpension, folkepension eller tidlig pension ikke medregnes i den personlige indkomst. Formuen indgår heller ikke.

Fradrag for indbetalinger til private pensioner
Pensionstillæg
Når indkomsten er opgjort, kan der fratrækkes indbetalinger til privat tegnede pensionsordninger, fx indbetaling til ratepension eller livsvarig pension. Fradraget sker efter skattelovgivningens regler. Se afsnit Ratepension og afsnit Livsvarig livrente.

Da beregningsgrundlaget derved bliver mindre, kan det medføre, at pensionstillægget ikke reduceres eller reduceres i mindre omfang.

Indbetalingen påvirker også beregning af den personlige tillægsprocent. 

Lejeindtægt
Skattepligtig lejeindtægt indgår i pensionsberegningen. Om beregning af skattepligtig lejeindtægt, se afsnit Personlig indkomst og andre indkomster under Personskat.

Indhold hentes