Personlig indkomst og andre indkomster

Sidst redigeret den 09.01.2018

Den skattepligtige indkomst, som er grundlaget for beregning af indkomstskatten, opgøres således:

Personlig indkomst (fratrukket AM-bidrag)
+/- Kapitalindkomst
- Ligningsmæssige fradrag

Der er et skatteloft, som sikrer, at den samlede indkomstskat til staten, kommunen og sundhedsbidrag ikke beregnes med mere end 52,02% af nogen del af indkomsten.

Arbejdsmarkedsbidrag, kirkeskat og ejendomsværdiskat er ikke omfattet af skatteloftet.

Personlig indkomst.
Personlig indkomst er indkomster (med fradrag af evt. AM-bidrag), f.eks. løn, honorarer, indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, folkepension og anden social pension, ældrecheck, dagpenge, ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension og fratrædelsesgodtgørelse.

Til personlig indkomst medregnes også „genvundne afskrivninger“, der fremkommer ved salg af f.eks. anparter, landbrugsejendom eller selvstændig virksomhed og hævninger af såkaldt "opsparet overskud" i virksomhedsskatteordningen.

Skattefri indtægt for folkepensionister
Folkepensionisters indtægter på op til 10.700/11.000 kr. årligt (2017/2018), der modtages som betaling for hjælp i private hjem er skattefri.

Det gælder dog kun, hvis den man udfører arbejdet for, ikke fratrækker udgiften som håndværkerfradrag - se dette.

Det er ikke afgørende, om man får folkepension, man skal blot opfylde alderskravet på pt. 65 år.

Kapitalindkomst
Kapitalindkomst består bl.a. af renter af bankindestående og obligationer og renter af lån.

Kapitalindkomsten opgøres i et nettobeløb ved at trække den negative kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter) fra den positive kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter).

Positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter er større end renteudgifter) lægges til den personlige indkomst og beskattes med denne.

Negativ nettokapitalindkomst (renteudgifterne er større end renteindtægterne) giver et fradrag i sundhedsbidraget, kommuneskat og evt. kirkeskat.

Negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kr. fratrækkes i skatten efter særlige regler.

Positiv nettokapitalindkomst op til 43.800/42.800 kr. i 2018/2017 (dobbelt fradrag for ægtefæller) beskattes efter særlige regler. Se evt. mere på www.skat.dk.

Lejeindtægter er også kapitalindkomst
Som kapitalindkomst regnes desuden nogle lejeindtægter, herunder eventuelt overskud ved at udleje sit sommerhus, når man også selv benytter det.

I stedet for at lave et regnskab over udlejningen kan man vælge at fratrække 40% af den del af bruttolejeindtægten – inklusive betaling for el, varme, telefon osv. – der overstiger 10.700 kr. i 2017.

Udlejes sommerhuset gennem et bureau, stiger fradraget til 21.400 kr. i 2017.

Hvis man udlejer et eller flere værelser i sin ejerbolig, er lejeindtægten skattefri, når bruttoindtægten ved udlejningen ikke overstiger 1 1/3% af ejendomsværdien eller et bundfradrag på 24.000 kr., hvis dette er gunstigere.

Den del af bruttolejeindtægten, der overstiger 1 1/3% af ejendomsværdien (eller bundfradraget på 24.000 kr.), er skattepligtig kapitalindkomst, men der er forholdsmæssig reduktion ved kortere lejeperiode end et år.

Hvis man som lejer fremlejer sin lejlighed helt eller delvis, skal bruttolejeindtægten som udgangspunkt beskattes, men et beløb svarende til 2/3 af ens egen husleje kan fradrages, hvis ikke man vælger bundfradraget på 24.000 kr. (eller den forholdsmæssige del).

Det overskydende beløb beskattes som personlig indkomst og ikke som kapitalindkomst, til forskel fra udleje af ejerbolig.

Altså kan en ejer, der udlejer, eller en lejer, der fremlejer, i stedet vælge det faste fradrag på 24.000 kr. årligt (eller 2.000 kr. månedligt), som fratrækkes i lejeindtægten inden beskatning.

Aktieindkomst
Aktieindkomst består af aktieudbytte og fortjeneste ved salg af aktier. Se afsnit om aktieindkomstskat under Skatteopgørelsen.

Indhold hentes