Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Ældre Sagen i Greve er én af landsforeningens 215 lokalafdelinger og har eksisteret siden 1988 – blot et år efter det var muligt at melde sig ind i den nystiftede landsforening. Mange er fortsat af den opfattelse, at man skal være fyldt 50 år for at blive medlem, men det har faktisk lige fra starten været muligt at melde sig ind fra det fyldte 18 år.

Lokalafdelingens bestyrelse er forpligtet på at virke til opfyldelse af landsforeningens overordnede vision om med nærvær, indsigt og handlekraft at arbejder for, at flest muligt kan leve et godt liv hele livet.

Landsforeningens bestyrelse og direktion virker til opfyldelse af denne vision på landsplan gennem et Sekretariat i København. Årsmagasin og årsregnskab offentliggøres hvert år på hjemmesiden www.aeldresagen.dk

Greve tæller i juni 2023 lidt mere end 10.000 medlemmer og er kommunens største forening. Opfyldelse af foreningens vision sker udelukkende gennem frivillige. Både i bestyrelse, udvalg og ved gennemførelse af aktiviteter til glæde og gavn for medlemmerne. Antallet af frivillige har gennem flere år ligget stabilt på godt 200 personer, som tæller både medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen i Greve er struktureret i relevante udvalg. Aktivitetsudvalget planlægger og arrangerer ugentlige medlemsmøder, rejser og ture. Greve Kommune har stillet Arenaskolens kantine til rådighed for medlemsmøder hver onsdag eftermiddag tillige med et lokale, der benyttes til kontor.

Ud over et ugentligt medlemsmøde, der kan være med fokus på et spændende, aktuelt foredrag eller socialt samvær med underholdning og spisning, har frivillige stillet sig i spidsen for ugentlige aktiviteter inden for både sport, idræt, bridge, syning, madlavning, musik, petanque o.m.a. Alt bliver planlagt og beskrevet i et halvårsprogram, der kan hentes ved arrangementerne eller på bibliotekerne og læses på lokalafdelingens hjemmeside www.aeldresagen.dk/greve

Men ikke kun medlemmer af foreningen har glæde af de frivilliges engagement. Social-Humanitært udvalg efterlever foreningens vision og omfatter alle ældre og svage borgere i deres private hjem i kommunen inkl. plejehjem. Lokalafdelingens ”usynlige hær” tilbyder ugentligt - eller efter aftale med værten - en uvildig livline til lokalsamfundet, hvor der knyttes venskaber hen over alder, adresse eller social status.

Ældrepolitisk udvalgs mission er bl.a. at styrke samarbejdet med Greve Kommune og ligger primært i hænderne på formandskabet, som består af formanden, to næstformænd og en kasserer. Kommunen inviterer til workshops forud for udarbejdelsen af nye politikker på ældreområdet – det, der tidligere var forbundet med afgivelse af høringssvar.

Ældre Sagen i Greve arbejder gerne sammen med kommunen og andre relevante parter, når det gælder ældre borgeres vé og vel. Nævnes skal blot områder som bisidder/vejleder, hvor kommunen linker til lokalafdelingens hjemmeside med omtale af tilbuddet samt tryghedsopkald.

Andre konkrete samarbejder består ad hoc i forhold til f.eks. Kampen mod Ensomhed, og demens, hvor Greve er en Demensvenlig Lokalafdeling.

Ældre Sagen i Greve er åben omkring alle aktiviteter og informerer både i lokalpressen, på Facebook og via lokale nyhedsbreve. Hjemmesiden er dog altid stedet, hvor man finder seneste, ajourførte oplysninger om lokalafdelingens bestyrelse og dens virke - fremadrettet såvel som historisk

 

 • Aktivitetsudvalget

  Aktivitetsudvalget opgaver er at finde og engagere kunstnere eller foredragsholdere til vores onsdagsarrangementer, samt...

  Læs mere
 • Faste aktiviteter

  Ældre Sagen i Greve tilbyder mange forskellige aktiviteter, som alle er "styret" af frivillige.

  Læs mere
 • Lokal indflydelse

  Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at for...

  Læs mere
 • Lokalbestyrelsen

  Lokalbestyrelsen vælges på lokalafdelingens årsmøde i marts måned.

  Læs mere
 • Motion og sundhed

  Du har mulighed for at finde aktiviteter, der støtter op om motion og sundhed.

  Læs mere
 • Social-humanitært udvalg

  Aktiviteterne i social-humanitært udvalg understøtter Ældre Sagens værdier og sætter handling på ord.

  Læs mere
 • Årsmøder

  Kort om lokalafdelingens årsmøder. Her finder du også forskellige materialer i forbindelse med årsmøderne.

  Læs mere