Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Referat

Referat af årsmødet 2022.

                                                                                Referat af årsmødet 22. marts 2024
107 medlemmer var mødt frem.
Sangen ”Så’n er det sjældent i Ældre Sagen” blev sunget som indledning. Herefter bød formand Birthe Berger velkommen og præsenterede bestyrelsen.

1. Carsten Thaarup blev valgt som dirigent – og konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.

2. Birthe fremlagde bestyrelsens beretning. Se denne! Nils Danielsen supplerede med beretning om arbejdet i KOU. Se denne! Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen. Ingen spørgsmål blev stillet. Lokalforeningens beretning – herunder om koordinationsudvalgets virksomhed - godkendtes med akklamation.

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse. Vibeke Jensen gennemgik indtægter og udgifter. Omtalte tilskud, gaver og bidrag bl.a. i form sponsorarter til indkøbsbussen. Regnskabet var godkendt fra centralt hold i ÆS. Regnskabet blev taget til efterretning uden spørgsmål og med akklamation.

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke. Birthe opfordrede til at tænke i mandeaktiviteter. Initiativer som herreværelset, læsegrupper for mænd, fysiske aktiviteter som fx cykelhold. Birthe omtalte det allerede fungerende madhold for mænd. Et andet område, der skal opmærksomhed på er demens. Også ældrepolitik og den nye ældrereform er en påtrængende udfordring. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, der er optaget af de mange spørgsmål inden for dette område. Der er altid brug for frivillige – og heldigvis er vores medlemmer flinke til at melde sig, når der efterlyses frivillige til konkrete  opgaver i  Nyhedsbrevet. Fra salen erklærede et medlem sin interesse for et  arrangement om demens. Et kvindeligt medlem havde forsøgt at lave en aktivitet for mænd - uden held. Underholdende anekdoter i medlemsbladet blev rost – Bliv ved med det, var budskabet.

5. Ingen indkomne forslag var modtaget.

6. Valg af tre lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Birthe Berger og Vibeke Jensen fra bestyrelsen genopstillede. Bestyrelsen foreslog Kim Henning til den tredje bestyrelsespost. Kim Henning fortalte kort om sin baggrund og motivation for at stille op til bestyrelsen. Da ikke andre blev opstillet, blev de tre nævnte valgt.

7. Valg af 1 suppleant for et år. Bestyrelsen foreslog Erik Moesby Nordstrøm, der fortalte om sin baggrund og sin interesse for ældrepolitik. Der blev ikke opstillet andre kandidater, hvorefter Erik Moesby Nordstrøm var valgt.

8. Eventuelt. Erik Moesby Nordstrøm omtalte ideer til foredrag i KOU-regi. Annoncer vedr. Ældre Sagen i Farum, der har været bragt og kommer i Furesø Avis, blev vist som slides. Et forsøg på at finde det yngste medlem af ÆS i Farum blev omtalt.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Referent: Nils Danielsen                                      Dirigent: Carsten Thaarup.

Sidst opdateret 25.03.2024