Sygesikring

Sidst redigeret den 09.01.2018

Rejser og ophold udenfor Europa
Der findes ingen dækning for sygdom og behandling på hospital ved rejser og længerevarende ophold uden for EU/EØS. Her kan man kun opnå dækning ved at tegne en privat rejse- og sygeforsikring.

En privattegnet rejse- og sygeforsikring kan bl.a. dække udgifter til akut læge- og hospitalsbehandling, hjemtransport til Danmark, akut tandbehandling, udgifter til hjemkaldelse, hvis et familiemedlem bliver akut syg, udgifter til eftersøgning og redning samt evakuering i forbindelse med terror.

Gult Sundhedskort
Man er ikke længere forsikret af det gule sundhedskort ved rejser i udlandet. Man kan derfor ikke få hjemtransport dækket i tilfælde af sygdom og tilskadekomst i udlandet.

Det anbefales derfor at tegne en rejseforsikring eller udvide sin indboforsikring med en årsrejseforsikring.

Blåt EU-sygesikringskort
Det blå EU-sygesikringskort dækker ved midlertidige ophold på op til 1 år i alle EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein og er normalt gyldigt i 5 år.

Kortet dækker på ferier også selv om man har en kronisk sygdom, hvor man måske får behov for behandling.

Man har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i opholdslandet. Dækningen ydes på samme vilkår som for landets egne borgere. Er der egenbetaling i det pågældende land, skal man selv betale den del. Der kan derfor godt være udgifter til læge, hospital og medicin ved akut opstået sygdom.

Lægeordineret hjemtransport er ikke dækket. Ønsker man yderligere dækning må man tegne en rejseforsikring.

Dækning af en kronisk eller eksisterende sygdom under en privat forsikring afhænger af forsikringsaftalen. Kontakt forsikringsselskabet om, hvordan rejseforsikringen dækker, herunder om forsikringsselskabet kræver forhåndsgodkendelse inden afrejse.

Det blå EU-sygesikringskort bestilles digitalt via www.borger.dk. Bor man  i Danmark får man tilsendt et midlertidigt bevis med Digital Post. Selve kortet sendes med posten 2-3 uger efter, at man har søgt.

Hvis man ikke kan betjene sig digitalt, kan man få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Rejser i de nordiske lande
Der gælder særlige regler ved ophold i Finland, Island, Norge og Sverige,  der bl.a. sikrer, at man kan få dækket udgifter til hjemrejse til Danmark i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst i et af disse lande.

Det blå sygesikringskort skal ikke nødvendigvis medbringes ved rejser i de nordiske lande. Hvis man bliver bedt om at dokumentere, at man er sygesikret i Danmark, er det tilstrækkeligt at vise sit gule sundhedskort.

På Styrelsen for Patientsikkerhedens hjemmeside kan man se, hvordan det blå sygesikringskort dækker i de forskellige lande. Se
www.stps.dk/detblaakort

Dokumentation for social sikring
Hvis man som pensionist på folke-, førtids- eller tjenestemandspension flytter til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, er man ikke dækket af den offentlige danske sygesikring.

I så tilfælde kan man søge om at blive omfattet af sygeforsikringen i tilflytterlandet for dansk regning. Det er dog en betingelse, at man ikke er lønmodtager, efterlønsmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller modtager pension fra det land, man flytter til, eller fra andre lande.

For at blive omfattet af sygesikringen i det nye land, skal man sende en digital ansøgning til Udbetaling Danmark.

Hvis ansøgningen godkendes, får man tilsendt dokumentation for, at man som dansk pensionist er berettiget til sygesikring for dansk regning og man bliver herefter ligestillet med bopælslandets borgere i forhold til landets offentlige sygesikring.

Hvis man som pensionist er bosat i et EU-land og skal på ferie i et andet EU-land (inkl. Danmark), skal man have et EU-sygesikringskort for at opnå lægebehandling ved akut sygdom i besøgslandet. Ansøgning skal ske digitalt på www.borger.dk.

Udbetaling Danmark
International pension & Social Sikring
tlf. 70 12 80 51, hverdage 10 – 14
ipos@atp.dk

Kan man ikke betjene sig på nettet, kan man få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Særligt for modtagere af efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge
Efterløns- eller dagpengemodtagere, der flytter til eller bor i et andet EU/EØS-land, er berettiget til at blive optaget i det pågældende lands sygesikring.

Godkendelse søges hos Udbetaling Danmark, se ovenfor, og skal vises i tilflytterlandet. Hvis man flytter til Sverige eller Finland, bliver man dog automatisk optaget i den offentlige sygesikring i det land, når man folkeregistreres.

Man har herefter ret til offentlige sundhedsydelser i såvel bopælslandet som i Danmark. Som efterlønsmodtager kan man få et særligt sundhedskort som bevis for sin ret til f.eks. læge eller tandlæge under ferieophold i Danmark. Man har også ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Kortet giver ret til sygehjælp, der bliver nødvendig under ophold i andre EU-lande end bopælslandet.

Indhold hentes