Sygesikring

Sidst redigeret den 28.01.2022

Rejser og ophold udenfor Europa
Der findes ingen dækning for sygdom og behandling på hospital ved rejser og længerevarende ophold.

Her kan man kun opnå dækning ved at tegne en privat rejse- og sygeforsikring, der bl.a. kan dække udgifter til akut læge- og hospitalsbehandling, hjemtransport til Danmark, akut tandbehandling, udgifter til hjemkaldelse, hvis et familiemedlem bliver akut syg, udgifter til eftersøgning og redning samt evakuering i forbindelse med terror.

Gult Sundhedskort
Man er ikke længere forsikret af det gule sundhedskort, så man kan ikke få hjemtransport dækket i tilfælde af sygdom og tilskadekomst i udlandet. Det anbefales derfor at tegne en rejseforsikring eller udvide sin indboforsikring med en årsrejseforsikring.

Blåt EU-sygesikringskort
Det blå EU-sygesikringskort dækker ved midlertidige ophold på op til 1 år i alle EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein og er normalt gyldigt i 5 år.

Kortet dækker på ferier, også selv om man har en kronisk sygdom, hvor man måske får behov for behandling.

Man har ret til - ved akut opstået sygdom - at få dækket udgifter til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i opholdslandet. Dækningen ydes på samme vilkår som for landets egne borgere. Er der egenbetaling i det pågældende land, skal man selv betale den del.

Lægeordineret hjemtransport er ikke dækket. Ønsker man yderligere dækning, må man tegne en privat rejseforsikring. Se afsnit "Sådan dækker egne forsikringer".

Dækning af en kronisk eller eksisterende sygdom via en privat rejseforsikring afhænger af forsikringsaftalen. Kontakt forsikringsselskabet om, hvordan en evt. rejseforsikring dækker, herunder om selskabet kræver en forhåndsgodkendelse inden afrejse. En medicinsk forhåndsvurdering fortæller, om en kronisk eller nuværende sygdom vil være dækket på en rejse, hvis man får brug for behandling i rejselandet.

Det blå EU-sygesikringskort bestilles digitalt via www.borger.dk. Bor man i Danmark, får man sendt et midlertidigt bevis til sin digitale postkasse. Selve kortet sendes med posten 2-3 uger efter, at man har søgt.

Hvis man ikke kan betjene sig digitalt, kan man få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Rejser i de nordiske lande
Der gælder særlige regler ved ophold i Finland, Island, Norge og Sverige, der bl.a. sikrer, at man kan få dækket udgifter til hjemrejse til Danmark i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst i et af disse lande. Her er det tilstrækkeligt at vise sit gule sundhedskort.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan man se, hvad det gule sundhedskort dækker i de nordiske lande - se stps.dk/da/eu-sygesikring/ferie-og-korte-ophold/i-nordiske-lande/, og hvordan det blå sygesikringskort dækker i de forskellige lande - se www.stps.dk/detblaakort

Pensionist bosat i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz 
Man er ikke dækket af den offentlige danske sygesikring, hvis man som folke-, førtids- eller tjenestemandspensionist flytter til et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

I så tilfælde skal man på www.borger.dk søge både Blanket E121DK og det blå EU-sygesikringskort for at få ret til sygesikring. De er dokumentation for, at man er dansk pensionist og har ret til sygesikring for dansk regning. Man bliver herefter ligestillet med bopælslandets borgere i forhold til landets offentlige sygesikring.

Det er dog en betingelse, at man ikke er lønmodtager, efterlønsmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller modtager pension fra det land, man flytter til eller fra andre lande.

Hvis man som pensionist er bosat i et EU-land og skal på ferie i et andet EU-land (inkl. Danmark), skal man have et EU-sygesikringskort for at opnå lægebehandling ved akut sygdom i besøgslandet. Ansøgning skal ske digitalt på www.borger.dk.

Udbetaling Danmark
International Social Sikring
tlf. 70 12 80 51, hverdage 10 – 14
ipos@atp.dk

Kan man ikke betjene sig på nettet, kan man få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Modtagere af efterløn
Efterlønsmodtagere, der flytter til eller bor i et andet EU/EØS-land, kan optages i det pågældende lands sygesikring. Man har herefter ret til offentlige sundhedsydelser i såvel bopælslandet som i Danmark.

Man skal søge om et særligt sundhedskort fra Udbetaling Danmark, International Sygesikring. Læs mere på borger.dk.

Indhold hentes