Skatteopgørelsen

Sidst redigeret den 10.01.2019

Skatteopgørelsen består bl.a af følgende:

Aktieindkomstskat
Aktieudbytte fratrækkes udbytteskat på 27% af udbyttet, inden det udbetales.

Avancer ved salg af udenlandske aktier samt udbytter er også aktieindkomst, uanset at der ikke fratrækkes 27% i skat eller et andet beløb, der afviger fra de danske regler.

Avancer og tab fra salg af aktier beregnes efter særlige regler. Se evt. www.skat.dk. Aktieindkomst op til 52.900/54.000 kr. (2018/2019) beskattes med 27%. Aktieindkomst derover beskattes med 42%.

Børsnoterede aktier anskaffet senest pr. 31.12.2005 er skattefrie, hvis beholdningen er på under 136.600 kr. (for ægtepar 273.100 kr.). Tab kan ikke fratrækkes.

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
Arbejdsmarkedsbidraget på 8% betales forlods af en række arbejdsrelaterede indkomster, f.eks. af  løn, honorarer og overskud fra virksomhed.

Indkomstskatten beregnes af det beløb, der er tilbage, når AM-bidraget er trukket fra.

Der betales ikke bidrag af:

  • sociale pensioner, dvs. folkepension og førtidspension
  • udbetalinger fra pensions-, ulykkes- og livsforsikringsordninger. Dog er visse pensionslignende ydelser, som udbetales af en tidligere arbejdsgiver, omfattet af arbejdsmarkedsbidrag
  • tjenestemandspension
  • arbejdsløsheds- og sygedagpenge
  • orlovsydelse
  • efterløn
  • sociale ydelser, f.eks. kontanthjælp
  • Statens Uddannelsesstøtte
  • underholds- og børnebidrag
  • aktieudbytter, renter og anden kapitalindkomst

Beskæftigelsesfradrag
Fradraget gives til borgere, der er i beskæftigelse og som har indkomster, der medfører betaling af AM-bidrag.

Fradraget er 9,50%/10,10% (2018/2019) af indkomsten, dog højest 34.300/37.200 kr. (2018/2019).

Enlige forsørgere, som modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, får et ekstra fradrag på 5,4% af indkomsten, dog højest 21.200/22.400 kr. (2018/2019), der lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Fradraget er indregnet i forskudsopgørelsen.

Jobfradrag
Fra 2018 gives tillige et jobfradrag på 2,50/3,75 % (2018/2019) for indtægter over 187.500/191.000 kr. (2018/2019), dog maksimalt 1.400/2.100 kr. (2018/2019).

Bundskat

Bundskat er en statsskat. Den er på 11,13%/12,16% for 2018/2019. Som følge af at sundhedsbidraget er afviklet med 1 % om året til 2019, hvor det er nedtrappet fuldt ud, stiger bundskatten.

Den grønne "check"
Er et ekstra skattefradrag pr. person, der skal kompensere for afgifter på energi og miljøområdet, som direkte påhviler den enkeltes husholdning.

Der er ikke tale om en egentlig check, som udbetales til den enkelte.

Fradragsbeløbet er som udgangspunkt 765/630 kr. for 2018/2019 for personer over 18 år og 175/145 kr. (2018/2019) pr. barn, dog maks. for to børn, for pensionister 930/900 kr. (2018/2019) og 215/210 kr. (2018/2019) pr. barn, dog maks. for to børn.

Fradraget aftrappes med 7,5% af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 397.000/405.700 kr. (2018/2019) efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Fradraget er indregnet i forskudsopgørelsen.

Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskatten opkræves også på forskudsopgørelsen. Se afsnit om ejendomsværdiskat.

Kommuneskat
Kommuneskatteprocenten fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

Kirkeskat
Der betales kirkeskat, hvis man er medlem af folkekirken. Kirkeskatten varierer fra kommune til kommune.

Ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag består bl.a. af beskæftigelsesfradrag (se ovenfor), befordring mellem hjem og arbejde, bidrag til a-kasse og efterløn, fagligt kontingent og gaver til særligt godkendte almennyttige foreninger som f.eks. Ældre Sagen (se afsnit om gaver).

Pensionsordninger - fradrag
Bidrag og præmier til fradragsberettigede pensionsordninger kan fratrækkes i den personlige indkomst, hvis man selv har tegnet pensionsordningen privat.

Indskud på pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold efter aftale med ens arbejdsgiver, medtages ikke i skatteopgørelsen. Fradraget får man ved at arbejdsgiveren trækker indskuddet fra i lønnen, inden der beregnes skat.

Det maksimale skattefradrag for rateopsparing og forsikringer og tidsbegrænsede livrenter er på 54.700/55.900 kr. (2018/2019). Der er ingen begrænsninger for indbetalinger på livsvarige livrenter.

Personfradrag
For voksne er personfradraget på 46.000/46.200 kr. (2018/2019). Det betyder, at de første 46.000/46.200 kr. af indkomsten er skattefri.

Sundhedsbidrag
Sundhedsbidraget er nu helt udfaset.

Topskat
Hvis den personlige indkomst – med tillæg af positiv nettokapitalindkomst der overstiger 43.800/44.800 kr. (2018/2019) – overstiger 498.900/513.400 kr. i 2018/2019, skal man betale topskat med 15% af det overskydende.

Der kan ikke overføres evt. uudnyttet „bundfradrag“ fra ægtefællen.

For gifte personer beregnes topskat af hver ægtefælles personlige indkomst over 498.900/513.400 kr. (2018/2019) med 15% af det overskydende. Desuden betaler ægtefællerne topskat af kapitalindkomst, når de har en samlet positiv nettokapitalindkomst.

Skatten beregnes hos den af ægtefællerne, der har den højeste personlige indkomst. Overstiger denne bundgrænsen, beregnes der topskat af den samlede positive nettokapitalindkomst. Skatten fordeles mellem ægtefællerne efter forholdet mellem deres positive nettokapitalindkomst.

Indhold hentes