Håndværkerfradrag

Sidst redigeret den 12.01.2022

Folketinget har som en del af finansloven for 2022 vedtaget, at håndværkerfradraget til arbejdsløn for håndværksydelser bortfalder pr. 1. april 2022.

Håndværkerfradrag gives for arbejdsløn til visse arbejder, der udføres i alle helårsboliger, som man bor i, og fritidsboliger, herunder sommerhus. Se dog begrænsning nedenfor, ved udlejning.

Ægtefæller og samlevende med fælles økonomi kan trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen.

Andre personer i husstanden over 18 år kan få fradrag for udgiften, hvis de har betalt elektronisk enten direkte til håndværkeren eller til den person i husstanden, der har betalt beløbet til håndværkeren.

Fradragsgivende ydelser
Listen over alle fradragsgivende ydelser fås på www.skat.dk, under Håndværkerfradrag, eller tlf. 72 22 28 28. Her skal nævnes:

Fradrag på op til 6.400 kr. pr. person gives for arbejdsløn til serviceydelser, f.eks.

 • rengøring, vinduespudsning, opvask, tøjvask, strygning, rensning eller vask af f.eks. tæpper, gardiner og persienner, snerydning, almindeligt havearbejde og børnepasning.

Der gives fradrag på op til 12.900 kr. pr. person til arbejdsløn for håndværksydelser med et grønt sigte, f.eks.

 • udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • udskiftning af yderdøre og terrassedøre
 • isolering af tag, ydervægge og gulve
 • reparation og forbedring af skorsten
 • installation/udskiftning af f.eks. termostatventiler, radiatorer og urstyring
 • arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler
 • installation af jordvarme og luft-til-luft varmepumper
 • installation eller forbedringer af visse afløbsinstallationer og dræn
 • afmontering af brændeovn og pejseindsatse
 • radonsikring
 • udvendig maling af ydervægge, døre og vinduesrammer.

Endvidere gives fradraget for

 • ydelser i forbindelse med tilslutning til bredbånd
 • installation af tyverialarm. 

Betingelser
Der kan ikke opnås fradrag for arbejder, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger.

Fradrag gives kun, hvis håndværksydelser er udført af momsregistreret virksomhed, mens serviceydelser som f.eks. rengøring kan udføres af alle personer, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, og som er fuldt skattepligtige til Danmark.

Pensionister kan ikke anvende den årlige skattefri bundgrænse (11.700 kr.) for serviceydelser for private (se afsnittet "Skattefri indtægt for folkepensionister" under afsnittet "Personlig indkomst og andre indkomster"), hvis den, som har fået udført arbejdet, tager fradrag efter ordningen.

Er der tale om en fritidsbolig, og betales der ikke ejendomsværdiskat, fordi fritidsboligen f.eks. kun bruges til erhvervsmæssig udlejning, er under opførsel eller nedrivning eller er ubeboelig, er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen.

Udlejes fritidsboligen en del af året, gives der ikke fradrag for serviceydelse som f.eks. rengøring, vinduespudsning, havearbejde m.v.

Som lejer kan man få fradrag for istandsættelse, hvis man har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra ens depositum. Man skal kunne dokumentere, at udgiften er trukket i ens depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

Man kan kun få fradrag for håndværksydelser, der er udført inden for sin råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis man er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis man bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan man få fradrag for serviceydelser for forbedringer, hvis de ligger inden for ens råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan man få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under ens individuelle råderet.

Man kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over ydelser med håndværkerfradrag, og man kan kun få fradrag for arbejde, som er udført, mens man har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår man har solgt eller opsagt sin lejlighed.

Ordningen gælder også på visse betingelser for sommerhuse, fritidshuse og ejerlejligheder beliggende i udlandet. Kontakt Skattestyrelsen eller Ældre Sagens Rådgivning herom.

Betaling og dokumentation for arbejderne
Betaling for arbejdet skal ske med

 • overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
 • kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal
 • indbetalings- eller girokort
 • MobilePay.

Betalingerne skal kunne dokumenteres.

Man skal ikke indsende dokumentation, men Skattestyrelsen kan forlange dokumentation i form af faktura fra virksomheden med specifikation af

 • datoen for arbejdet
 • arbejdets art
 • adresse, hvor arbejdet er udført
 • arbejdsløn
 • leverandørens CVR- eller CPR-nummer
 • fakturanummer for virksomheder eller
 • serviceerklæring med personens cpr.nr. og kontonr., hvis en privat person har udført arbejdet. Erklæringen kan downloades fra www.skat.dk.

Indberetning og fradragsår
Fradraget indberettes i årsopgørelsen og skal ske i TastSelv på www.skat.dk. Hjælp til TastSelv fås hos Skattestyrelsen tlf. 72 22 18 18.

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet sker indenfor 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Indhold hentes