Hvem kan få plejevederlag?

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hvis man vil passe en nærtstående, som er døende, kan man få plejevederlag.

Dette uanset om man er i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, er arbejdsledig, studerende, folkepensionist, førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager eller hjemmegående.

Der er ikke krav om et egentligt familieforhold. Det afgørende er den personlige relation til den døende. Der er heller ikke krav om fælles bopæl.

Ansøgning om plejevederlag skal ske til den kommune, hvor plejeforholdet finder sted.

Modtager man anden offentlig ydelse f.eks. social pension eller efterløn, træder plejevederlaget i stedet for den ydelse. Se afsnit om Plejevederlagets størrelse.

Lønmodtagere har ret til orlov i den eller de perioder, hvor der udbetales plejevederlag.

Plejevederlag kan ydes fra få timers nedsat arbejdstid til fuld tid. Ved nedsat arbejdstid sker beregningen ud fra en forholdsmæssig beregning.

Flere kan deles om plejen, men det samlede plejevederlag kan ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Der kan også udbetales plejevederlag til pårørende, der bor i udlandet, hvis den pårørende tager lovligt ophold i Danmark under orloven.

Der kan som hovedregel ikke udbetales plejevederlag til pleje af en døende i udlandet. Det er dog, i nogle tilfælde, muligt at få ret til plejevederlag ved pasning af en døende, der bor inden for EU/EØS/Schweiz.

Indhold hentes