Betingelser

Sidst redigeret den 23.07.2019

Kontanthjælp er en ydelse til dem, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Hjælpen er midlertidig og formålet er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv.

Det er bopæls- eller opholdskommunen, der yder kontanthjælp. Kommunen skal råde og vejlede borgeren, så denne igen bliver i stand til at klare sig selv.

I de følgende afsnit omtales udelukkende reglerne for personer, der er fyldt 30 år, som modtager kontanthjælp på voksensats. Se www.borger.dk for yderligere information om reglerne for personer under 30 år.

Kontanthjælpsloft og 225-timers regel
Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp og afhænger af hvilken ydelsessats man modtager og om man er gift/samlevende, enlig eller forsørger.

Hvis loftet overstiges, kan den samlede ydelse ikke reduceres med mere end summen af særlig støtte som kan søges, hvis man har høje boligudgifter og boligstøtte. Det betyder, at hverken kontanthjælpen eller børnerelaterede ydelser reduceres.

Får man ikke særlig støtte og der ikke er nogen i husstanden, der modtager boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad man kan modtage.

For at bevare retten til fuld kontanthjælp stilles krav om at alle, der har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal kunne dokumentere mindst 225 timers (svarende til 6 ugers arbejde) lønnet beskæftigelse - uden tilskud - inden for de seneste 12 måneder. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller således ikke med. 

Kommunen vurderer løbende 225 timers reglen. Udgangspunktet er, at kommunen ser 12 kalendermåneder tilbage. Har der i løbet af de 12 måneder været en eller flere forlængelsesgrunde, skal perioden forlænges med det antal dage grundene har varet.

Lever man ikke op til kravene bliver man som enlig trukket 520 kr. eller 1.042 kr. månedligt, afhængig af hvilken sats man er på. Kontakt Jobcenteret for yderligere information om satser.

Ægtepar skal begge opfylde kravene ellers bortfalder den ene eller begges kontanthjælp. Når begge har arbejdet 225 timer, er ægteparret igen berettiget til fuld kontanthjælp.

Personer, hvis arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer på et år er undtaget for kravet.

Man skal endvidere have opholdt sig lovligt i Danmark i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år. Samtidigt er der indført et beskæftigelseskrav, der sammenlagt skal svare til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år.

Kravet gælder ikke for EU/EØS borgere, førtidspensionister, som ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening eller en tilsvarende pension fra et andet EU/EØS land og borgere, der har nået folkepensionsalderen.

Betingelser
Det er en betingelse at man opholder sig i Danmark, dog kan retten til hjælp i særlige tilfælde bevares under kortvarige ophold i udlandet.

Ansøgeren skal have været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. længerevarende sygdom, arbejdsløshed, samlivsophævelse eller tab af forsørger, der medfører, at ansøgeren ikke har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt.

Man skal endvidere udnytte sine muligheder for at arbejde og for at uddanne sig.  Alle borgere over 30 år, som kan arbejde, har pligt til intensiv jobsøgning de første 3 måneder.

Alle borgere der får en indsats i jobcenteret skal have en ”Min Plan” inden jobcenteret bevilger tilbud. Planen beskriver borgerens muligheder for at få varig forsørgelse på det ordinære arbejdsmarked. Formålet med planen er at give borgeren overblik over samtaler, tilbud og aktiviteter. Planen skal revideres ved nye tilbud. Hvis ikke jobcenteret udarbejder eller reviderer ”Min Plan”, kan det betyde at afgørelser om virksomhedspraktik eller om sanktioner er ugyldige.

Man skal kunne dokumentere sin jobsøgning og man skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. Senest tre uger fra første henvendelse til kommunen skal cv´et lægges ind i Jobnet. Derefter stilles krav om at man skal arbejde for sin kontanthjælp, f.eks. i en nytteindsats.

Personer, der kan arbejde, får en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Der kan udbetales passiv kontanthjælp i tilfælde, hvor man er sygemeldt.

En hjemmearbejdende ægtefælle/samlever kan ikke få kontanthjælp i forbindelse med, at den forsørgende ægtefælle/samlever overgår til folkepension.

Har man begrænsninger i arbejdsevnen skal kommunen foretage vurdering af om arbejdsevnen kan udvikles med henblik på evt. revalidering, fleksjob eller førtidspension, se disse afsnit.

Udsatte borgere får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og har ret til en koordinerende sagsbehandler.

Ved første henvendelse fra en borger er kommunen forpligtet til at undersøge, om der kan udbetales engangshjælp for perioden, indtil man er berettiget til kontanthjælp.

Opfølgning efter ophør af sygedagpenge
Selvom den helbredsmæssige tilstand ikke er afklaret kan sygeopfølgning fortsætte, også selvom man ikke er berettiget til kontanthjælp, f.eks. på grund af formue eller ægtefællens indtægt.

Individuelle jobsamtaler afholdes senest hver gang modtageren af  kontanthjælp, i sammenlagt 3 måneder, har modtaget hjælp eller har deltaget i et tilbud. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kontakten til jobcentret være hyppigere.

Ferie
Personer, der har modtaget kontanthjælp i sammenhængende 12 måneder, har ret til fire ugers ferie, der skal aftales med jobcentret. En ferieperiode må højst vare to uger og må gerne afholdes i udlandet. 

Ferien skal afholdes indenfor de følgende 12 måneder. Det betyder, at man ikke har pligt til at stå til rådighed i sammenlagt 4 uger, svarende til 28 dage.

Kontanthjælpen dækker alle syv kalenderdage i en uge, inklusiv lørdag og søndag. Der skal indgås aftale for alle de kalenderdage, der ønskes ferie, også for feriedage, der afholdes på weekend- eller helligdage.

Indhold hentes