Betingelser

Sidst redigeret den 29.05.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der ændringer til kapitlet om Kontanthjælp:  Jobcentrene kører med et nødberedskab, der sikrer at borgere i Danmark fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.
I takt med at samfundet genåbnes og normaliseres betyder det, at de midlertidige tiltag, der har været iværksat gradvis ophører og man vender tilbage til betingelserne, der var gældende før krisen. Det anbefales at man tager kontakt til sit jobcenter med hensyn til orientering om gældende regler.

Følgende aktiviteter er midlertidigt suspenderet:
Alle igangværende aktiveringstilbud stoppes, og der igangsættes ikke nye tilbud. Virksomhedsrettede forløb kan fortsættes hvis borger og virksomhed er enige.
Samtaler i jobcentrene.
Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Jobcenter og a-kasser kan ikke iværksætte nye sanktioner.

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:
Ledige kan fortsat modtage ydelser
Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
Borgere kan henvende sig til jobcenteret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes
Jobcentret kan tage imod og behandle anmeldelser om arbejdsfordeling.

Suspension af 225-timers reglen
Fra den 08.03.202o er der sket midlertidig suspension af 225-timers reglen for kontanthjælpsmodtagere, der betyder at kontanthjælpsmodtagere ikke får nedsat kontanthjælpen på grund af manglende beskæftigelse.

Hvis kommunen inden den 09.03.2020 har truffet en afgørelse om at hjælpen nedsættes eller bortfalder, fordi timekravet ikke opfyldes, skal kommunen annullere afgørelsen.

Har man inden den 09.03.2020 fået nedsat kontanthjælpen som følge af 225-timers reglen vil ydelsen ikke blive sat op med mindre timekravet opfyldes.


 

Kontanthjælp ydes til dem, som ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Hjælpen er midlertidig og formålet er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv.

Det er bopæls- eller opholdskommunen, der yder kontanthjælp. Kommunen skal råde og vejlede borgeren, så denne igen bliver i stand til at klare sig selv.

I de følgende afsnit omtales udelukkende reglerne for personer, der er fyldt 30 år, som modtager kontanthjælp på voksensats. Se www.borger.dk for yderligere information om reglerne for personer under 30 år.

Kontanthjælpsloft og 225-timers regel
Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp og afhænger af hvilken ydelsessats man modtager og om man er gift/samlevende, enlig eller forsørger.

Hvis loftet overstiges, kan den samlede ydelse ikke reduceres med mere end summen af særlig støtte som kan søges, hvis man har høje boligudgifter og boligstøtte. Det betyder, at hverken kontanthjælpen eller børnerelaterede ydelser reduceres.

Får man ikke særlig støtte og der ikke er nogen i husstanden, der modtager boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad man kan modtage.

For at bevare retten til fuld kontanthjælp stilles krav om at alle, der har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal kunne dokumentere mindst 225 timers (svarende til 6 ugers arbejde) lønnet beskæftigelse - uden tilskud - inden for de seneste 12 måneder. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med. 

Kommunen vurderer løbende 225 timers reglen. Udgangspunktet er, at kommunen ser 12 kalendermåneder tilbage. Har der i løbet af de 12 måneder været en eller flere forlængelsesgrunde, skal perioden forlænges med det antal dage grundene har varet.

Kommunen kan fritage for rådighedsforpligtelse, hvis det skønnes at et tilbud medvirker til at der opnås beskæftigelse. Ved tilbud forstås, at man deltager i uddannelse eller opkvalificering af uddannelse. I disse situationer kan optjeningsperioden kun forlænges, hvis man ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet under deltagelse i tilbuddet.

Lever man ikke op til kravene, bliver man som enlig trukket 526 kr. eller 1.054 kr. månedligt afhængig af, hvilken sats man er på. Kontakt Jobcenteret for yderligere information om satser.

Ægtepar skal begge opfylde kravene ellers bortfalder den ene eller begges kontanthjælp. Når begge har arbejdet 225 timer, er ægteparret igen berettiget til fuld kontanthjælp.

Personer, hvis arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer på et år er undtaget for kravet.

Man skal endvidere have opholdt sig lovligt i Danmark i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år. Samtidigt er der indført et beskæftigelseskrav, der sammenlagt skal svare til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år.

Kravet gælder ikke for EU/EØS borgere, førtidspensionister, som ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening eller en tilsvarende pension fra et andet EU/EØS land og borgere, der har nået folkepensionsalderen.

Som noget nyt ydes et skattefrit midlertidigt børnetilskud til forældre, som er berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse.

Tilskuddet udgør 600 kr. pr. barn af enlige, og 550 kr. pr. barn af øvrige og ydes til børn fra 0-14 år. Enlige forsørgere vil desuden modtage supplerende tilskud på 650 kr.

Tilskuddet er trådt i kraft fra 1.januar 2020 og ydes med tilbagevirkende kraft fra 1.august 2019.

Betingelser
Det er en betingelse at man opholder sig i Danmark, dog kan retten til hjælp i særlige tilfælde bevares under kortvarige ophold i udlandet.

Ansøgeren skal have været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. længerevarende sygdom, arbejdsløshed, samlivsophævelse eller tab af forsørger, der medfører, at ansøgeren ikke har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt.

Man skal endvidere udnytte sine muligheder for at arbejde og for at uddanne sig.  Alle borgere over 30 år, som kan arbejde, har pligt til intensiv jobsøgning de første 3 måneder.

Alle, der får en indsats i jobcenteret, skal have en ”Min Plan” inden jobcenteret bevilger tilbud. Planen beskriver mulighederne for at få varig forsørgelse på det ordinære arbejdsmarked.

Formålet med planen er at give overblik over samtaler, tilbud og aktiviteter og skal revideres ved nye tilbud. Hvis ikke jobcenteret udarbejder eller reviderer ”Min Plan” kan det betyde, at afgørelser om virksomhedspraktik og sanktioner er ugyldige.

Man skal kunne dokumentere sin jobsøgning og løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. Senest tre uger fra første henvendelse til kommunen skal cv´et lægges ind i Jobnet. Derefter stilles krav om at man skal arbejde for sin kontanthjælp, f.eks. i en nytteindsats.

Personer, der kan arbejde, får en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Der kan udbetales passiv kontanthjælp i tilfælde, hvor man er sygemeldt.

En hjemmearbejdende ægtefælle/samlever kan ikke få kontanthjælp i forbindelse med, at den forsørgende ægtefælle/samlever overgår til folkepension.

Har man begrænsninger i arbejdsevnen skal kommunen foretage vurdering af om arbejdsevnen kan udvikles med henblik på evt. revalidering, fleksjob eller førtidspension, se disse afsnit.

Udsatte borgere får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og har ret til en koordinerende sagsbehandler.

Ved første henvendelse fra en borger er kommunen forpligtet til at undersøge, om der kan udbetales engangshjælp for perioden, indtil man er berettiget til kontanthjælp.

Opfølgning efter ophør af sygedagpenge
Er den helbredsmæssige tilstand ikke er afklaret, kan sygeopfølgning fortsætte, selv om man ikke er berettiget til kontanthjælp, f.eks. på grund af formue eller ægtefællens indtægt.

Individuelle jobsamtaler afholdes senest hver gang modtageren af kontanthjælp, i sammenlagt 3 måneder, har modtaget hjælp eller har deltaget i et tilbud. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kontakten til jobcentret være hyppigere.

Ferie
Personer, der har modtaget kontanthjælp i sammenhængende 12 måneder, har ret til fire ugers ferie, der skal aftales med jobcentret. En ferieperiode må højst vare to uger og må gerne afholdes i udlandet. 

Ferien skal afholdes indenfor de følgende 12 måneder. Det betyder, at man ikke har pligt til at stå til rådighed i sammenlagt 4 uger, svarende til 28 dage.

Kontanthjælpen dækker alle syv kalenderdage i en uge, inklusiv lørdag og søndag. Der skal indgås aftale for alle de kalenderdage, der ønskes ferie, også for feriedage, der afholdes på weekend- eller helligdage.

Man optjener ikke ret til ferie penge på kontanthjælp. Derfor vil man ikke kunne få udbetalt kontanthjælp under ferien i et efterfølgende ansættelsesforhold.

Indhold hentes