Betingelser

Sidst redigeret den 01.07.2018

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til dem, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue fratrækkes i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtefælles indtægter og formue. Hjælpen er midlertidig og formålet er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv.

I de følgende afsnit omtales udelukkende reglerne for personer, der er fyldt 30 år, som modtager kontanthjælp på voksensats. Se www.borger.dk for yderligere information om reglerne for personer under 30 år.

Det er bopæls- eller opholdskommunen, der yder kontanthjælp. Kommunen skal råde og vejlede borgeren, så denne igen bliver i stand til at klare sig selv.

Kontanthjælpsloft og 225-timers regel
Der er indført et kontanthjælpsloft og en 225-timers regel for bl.a. modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse.

Loftets størrelse afhænger af

  • hvilken ydelsessats man modtager og
  • om man er gift/samlevende, enlig eller forsørger.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp.Hvis loftet overstiges, kan den samlede ydelse ikke reduceres med mere end summen af særlig støtte som kan søges, hvis man har høje boligudgifter og boligstøtte. Det betyder, at hverken kontanthjælpen eller børnerelaterede ydelser reduceres.

Får man ikke særlig støtte og der ikke er nogen i husstanden, der modtager boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad man kan modtage.

For at bevare retten til fuld kontanthjælp stilles krav om, at alle, der har modtaget hjælp i sammenlagt et år, i løbet af de sidste 3 år, skal kunne dokumentere mindst 225 timers (svarende til 6 uger) lønnet beskæftigelse – uden tilskud -  inden for de seneste 12 måneder. Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med.

Lever man ikke op til kravene bliver man som enlig trukket 514 kr. eller 1.029 kr. månedligt, afhængig af hvilken sats man er på. Kontakt Jobcenteret  for yderligere information om satser.

Ægtepar skal begge opfylde kravene ellers bortfalder den ene eller begges kontanthjælp. Når  begge har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

Kravet omfatter også dem, der i forvejen er vurderet til ikke at være job- eller  aktiveringsparate, der har andre problemer end arbejdsløshed.

Personer, hvis arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer på et år er undtaget for kravet.

 Endvidere skal man løbende opfylde et krav om mindst 225 timers arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder.

Som noget nyt er opholdskravet udvidet i forhold til ret til uddannelses- eller kontanthjælp, nu skal man have opholdt sig lovligt i Danmark i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år. Samtidigt er der  indført et beskæftigelseskrav, der sammenlagt skal svare til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år.

Kravet gælder ikke for EU/EØS borgere, førtidspensionister, som ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening eller en tilsvarende pension fra et andet EU/EØS land. Samt for borgere, der har nået folkepensionsalderen og i visse tilfælde danske statsborgere

Betingelser

  • Ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. længerevarende sygdom, arbejdsløshed, samlivsophævelse eller tab af forsørger
  • ændringerne skal medføre, at ansøgeren ikke har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie
  • ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt
  • behovet for økonomisk hjælp må ikke kunne dækkes gennem ydelser efter anden lovgivning, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  • man skal udnytte sine muligheder for at arbejde og for at uddanne sig
  • der kan dog udbetales passiv kontanthjælp i tilfælde, hvor man mangler pasning til sit barn, holder barselsorlov eller er sygemeldt.

Alle borgere over 30 år, som kan arbejde, har pligt til intensiv jobsøgning de første 3 måneder. Man skal kunne dokumentere sin jobsøgning og man skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. Senest tre uger fra første henvendelse til kommunen skal cv´et lægges ind i Jobnet. Derefter stilles krav om at man skal arbejde for sin kontanthjælp, f.eks. i en nytteindsats.

Personer, der kan arbejde, får en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job.

En hjemmearbejdende ægtefælle/samlever kan ikke få kontanthjælp i forbindelse med, at den forsørgende ægtefælle/samlever overgår til folkepension.

Har man begrænsninger i arbejdsevnen skal kommunen foretage vurdering af om arbejdsevnen kan udvikles med henblik på evt. revalidering, fleksjob eller førtidspension, se disse afsnit.

Udsatte borgere får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og har ret til en koordinerende sagsbehandler.

Ved første henvendelse fra en borger, er kommunen forpligtet til at undersøge, om der kan udbetales engangshjælp for perioden, indtil man er berettiget til kontanthjælp.

Opfølgning efter ophør af sygedagpenge
Selvom den helbredsmæssige tilstand ikke er afklaret kan sygeopfølgning fortsætte, også selvom man ikke er berettiget til kontanthjælp, f. eks. på grund af formue eller ægtefællens indtægt.

Individuelle jobsamtaler afholdes senest hver gang kontanthjælpsmodtageren, i sammenlagt 3 måneder, har modtaget hjælp eller har deltaget i et tilbud. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kontakten til jobcentret være hyppigere.

Ferie
Personer, der har modtaget kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, har ret til fire ugers ferie. Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må højst vare to uger.

Indhold hentes