Fleksjob

Sidst redigeret den 17.07.2019

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår til en person med varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen og kan tilbydes til personer, der ikke gennem omplacering på arbejdspladsen eller gennem revalidering, kan opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår.

Undtaget herfra er de personer, hvor det er formålsløst at gennemføre tilbud og forsøg på omplacering forud for ansøgning om fleksjob. 

Betingelsen om den varige begrænsning i arbejdsevnen udelukker ikke at man, efter ansættelse i et fleksjob, kan forbedre sin arbejdsevne og senere blive ansat på almindelige vilkår. Men muligheden for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømt.

Revalidering kan dog anvendes i en periode, hvis der er tvivl om, hvorvidt en person kan honorere de krav som fleksjobbet stiller, eller der er brug for opkvalificering. Læs mere under revalidering.

Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne kan udvikles indenfor en rimelig periode.

Man har ret til at afvise lægebehandling i forbindelse med en afgørelse om fleksjob. Afvises dette, skal Jobcentret tilbyde at forelægge sagen for sundhedskoordinatoren. 

Rehabiliteringsplan
Når der træffes beslutning om fleksjob, skal der udarbejdes en forberedende del til en rehabiliteringsplan. Den skal indeholde dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer er fuldt afklarede og om alle relevante indsatser har været afprøvet for at fastholde et arbejde på almindelige vilkår. 

Midlertidige fleksjob
Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob for fem år af gangen. Herefter skal kommunen tage stilling til om personen fortsat er berettiget til et fleksjob.

Efter de første 5 år i fleksjob får personer over 40 år et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at de stadig opfylder betingelserne.

Fleksjob på hidtidig arbejdsplads
Medarbejdere kan først blive ansat i et fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads når de har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel, eller på særlige vilkår.

Det vil sige, at der skal være indgået en aftale om et job på særlige vilkår, for en medarbejder med nedsat arbejdsevne, så der tages hensyn til medarbejderens skånebehov.

Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Kravet om 12 måneders ansættelse gælder dog ikke, hvis det er åbenbart formålsløst, f.eks. fordi man har været udsat for en arbejdsskade eller bliver ramt af alvorlig sygdom.

Fleksløntilskud
Ansatte i fleksjob får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, der reelt ydes. Derudover ydes et tilskud fra kommunen på maks. 18.489 kr. pr. måned.

Tilskuddet bliver nedsat med 30% af lønnen op til 14.686 kr. om måneden før skat. Hvis månedslønnen før skat overstiger 14.686 kr., bliver tilskuddet herefter reduceret med 55% af lønnen. Der indbetales 5 % af tilskuddet til ATP, dog max. 500 kr.

Der sker ikke fradrag for løbende udbetalinger af pensioner, f.eks. fra en pensionsopsparing gruppelivsordning/forsikring. Der skal heller ikke ske fradrag for erstatninger eller en pension, der udbetales som følge af tab af erhvervsevne/arbejdsevne og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.

Personer, der modtager løn under sygdom eller barsel, er berettiget til fleksløntilskud i sygdoms- eller barselsperioden.

Personer der ikke er berettiget hertil, suppleres med fleksløntilskud, således at syge- eller barsels dagpenge og fleksløntilskud tilsammen svarer til 98% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Bliver man arbejdsløs fra et fleksjob kan man ikke modtage dagpenge fra en a-kasse, da man som „fleksjobber“ ikke fuldt ud står til rådighed for arbejdsmarkedet. I stedet kan man få en ledighedsydelse fra kommunen. Se dette afsnit.

Bliver man sygemeldt fra et fleksjob man er ansat i efter 01.01.2013, og der ikke udbetales løn under sygdom, udbetales der sygedagpenge på baggrund af den løn og arbejdsindsats, der er aftalt med arbejdsgiveren. Hvis der f.eks. udbetales løn for 6 timer om ugen, vil man få sygedagpenge for 6 timer og fleksløntilskud fra kommunen.

Fleksjob til selvstændige
Når en selvstændig bliver visiteret til fleksjob i egen virksomhed skal der alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i virksomheden.

Tilskuddet fra kommunen udgør max. 141.206 kr. årligt.

Tilskuddet bliver nedsat med 30% på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst og vil være fuldt aftrappet ved en årsindtægt på ca. 470.687 kr.

Den selvstændige erhvervsdrivende skal have drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse, og skal inden for de seneste 24 måneder have drevet virksomheden i væsentligt omfang (30 timer) i mindst 12 måneder.

Ansat i fleksjob før 01.01.2013
Den ansatte får stadig løn fra arbejdsgiveren med min. mindstelønnen indenfor det gældende overenskomstområde.

Arbejdsgiveren får tilskud til lønnen med enten 1/2 eller 2/3 af mindstelønnen. Disse regler er gældende, så længe man er ansat i det samme fleksjob. Ved ansættelse i nyt fleksjob, bliver man aflønnet som beskrevet under fleksløntilskud.

Samspil med forsikringsydelser
Hvis man opfylder betingelserne for at få et fleksjob, har det ingen betydning, at man modtager invalidepension eller lignende fra en privat pensionsordning. Modtager man en tjenestemandspension, kan det få betydning for lønfastsættelsen, der afhænger af overenskomsten.

Klagemulighed
Man kan klage over kommunens afgørelse om fleksjob. Klagen skal indgives til kommunen senest fire uger efter, at man har modtaget afgørelsen. Hvis kommunen ikke ændrer denne, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen.

Medlemskab af a-kasse
Når man er fundet egnet til et fleksjob står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og det er derfor ikke nødvendigt at være medlem af en a-kasse.

Medlemskabet kan bevares, men der kan ikke optjenes dagpengeret i et fleksjob. Det betyder, at man ikke kan modtage arbejdsløshedsdagpenge eller gå på efterløn.
Se nedenfor om ledighedsydelse og fleksydelse.

Er man ansat i et fleksjob, men ikke medlem af en fagforening, er der mulighed for optagelse i en sådan. Kontakt evt. Landsforeningen for Fleks- og skånejobbere med henblik på rådgivning.

LAFS
tlf. 93 20 80 60
www.lafs.dk

Befordring
Personer ansat i et fleksjob er stillet på samme måde som personer, der ansættes på almindelige vilkår i forhold til ligningsmæssige transportfradrag.

Vær opmærksom på, at personer med et handikap eller en kronisk sygdom, kan fratrække de faktiske udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads efter reduktion med et bundfradrag. Læs nærmere på www.skat.dk.

Flytning til anden kommune
Er man ansat i fleksjob bevarer man ret til tilskuddet til fleksjob, hvis man flytter til en anden kommune. Den nye kommune overtager forpligtelsen til at foretage opfølgning senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.

Indhold hentes