Revalidering

Sidst redigeret den 14.01.2020

Satser 2020 revalideringsydelse Fyldt 30 år, eller u/30 år og forsørger i eget hjem:  19.095 kr. pr. md. Over 25 år (Ikke forsørgelsespligt):  11.554 kr. pr. md. Under 25 år (bor ikke hos en eller begge forældre):  7.448 kr. pr. md.

Har man begrænsninger i arbejdsevnen, og andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, så kan man få tilbudt revalidering, der f.eks. kan bestå af omskoling, uddannelse og virksomhedspraktik. 

For at kunne tage stilling til om revalidering er den rigtige løsning, skal kommunen udfærdige en rehabiliteringsplan.

Revalidender får udfærdiget ”Min Plan” og den forberedende del af rehabiliteringsplanen. Se endvidere under afsnittet i Kontanthjælp – Betingelser ”Min Plan”. Revalidering kan ikke standses med tilbagevirkende kraft.

Før jobcenteret træffer afgørelse om ændring, forlængelse eller ophør af de tilbud, der fremgår af ”Min Plan”, skal den forberedende rehabiliteringsplan opdateres, ellers kan det medføre, at afgørelser om tilbud og aktiviteter er ugyldige.

I samarbejde med revalidenden, fastlægges en jobplan ud fra den enkeltes forudsætninger og behov. Planen skal indeholde de aftaler, der skal iværksættes for at revalidenden kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Revalidering iværksættes når jobplanen er fastlagt og kan indeholde arbejdsprøvning, oplæring og optræning i en virksomhed, virksomhedsrevalidering eller uddannelse.

Under revalidering modtager revalidenden en revalideringsydelse i op til 5 år. Derudover ydes tillæg for særlige udgifter, der følger af uddannelse eller handicap.

Får man dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan man ikke samtidig få revalideringsydelse og ydelsen nedsættes, hvis man modtager indtægter fra andet arbejde, der overstiger 12.000 kr. pr. år.

Deltager man i virksomhedsrevalidering modregnes revalideringsydelse eller løn fra arbejdsgiver i form af den mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller mindste overenskomstmæssige løn. Er lønnen lavere end revalideringsydelsen yder kommunen et tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Revalideringsydelsen er uafhængig af en evt. ægtefælles indtægt og formue.

Læs mere om revalidering - www.borger.dk.

Indhold hentes